Kantoor huren in Rotterdam

kantoor rotterdam 1.2. Programmeringsvlak / tactisch niveau 1.2.1. MeerjarenlnvesteringsPlan (MIP) Aan de hand van de door het hoger management opgestelde visie en de uitkomsten van de VRI stelt men meerjaren(des)investeringsplannen op (uitbreiden, verbeteren en afstoten). Functie: Planning van (des)investeringsactiviteiten voor de komende jaren uitgedrukt in geld.

Kantoor huren in Rotterdam 1

1.2.2. MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) Omschrijving: Aan de hand van de door het hoger management opgestelde visie en de uitkomsten van de VRI stelt men meerjarenplannen op met betrekkingen tot de instandhouding van vastgoed door het uitvoeren van onderhoud. Functie: Planning van onderhoudsmaatregelen voor de komende jaren uitgedrukt in geld. 1.3. Ontwikkelingsvlak / tactisch-operationeel niveau 1.3.1. Business case Omschrijving: De financiŽle haalbaarheid met betrekking tot realisatie en exploitatie van de plannen van het hoger management. Per toekomstig project (waaronder ook te verstaan trans¨acties van grond en vastgoed) wordt een business case opgesteld. Functie: Toetsen van de rechtvaardiging van het project dan wel de transactie.

Kantoor huren in Rotterdam 2

1.3.2. Ambitiedocument Omschrijving: Op basis van de business case wordt kantoor huren Rotterdam een ambitiedocument opgesteld, waarin een aan¨zet van het Programma van Eisen (PvE) is opgenomen die nodig is om het voorlopige ontwerp van de architect te kunnen toetsen. Functie: Concretisering en uitvoering van de plannen. 1.4. Uitvoeringsvlak / operationeel niveau Het operationele managementniveau wordt opgesplitst in commercieel beheer, tech¨nisch beheer en financieel-administratief beheer. 1.4.1. Jaarplannen Omschrijving: De MIP en MOP worden vertaald naar jaarplannen waarin de activiteiten en uitvoe¨ring worden beschreven. Het vormt in wezen een taakstellende begroting voor de afdelingen commercieel, technisch en financieel-administratief beheer. Functie: Taakstellende begroting. 1.4.2. Commercieel beheer 1.4.2.1. Leegstand Omschrijving: Beschrijft per complex de financiŽle leegstand. Functie: Maakt inzichtelijk waar de aandachtsgebieden liggen. 1.4.2.2. Mutaties Omschrijving: Beschrijft de werkzaamheden van de worden of als een huurder vertrekt. Functie: Zorgt voor een juiste afhandeling van

Kantoor huren in Rotterdam 3

1.4.3. Technisch beheer 1.4.3.1. Klachtenoverzicht Omschrijving: Maakt per periode de verschillende klachten inzichtelijk voor de gehele portefeuille. Beschrijft tevens hoe de afhandeling van de klacht is verlopen en wie de uitvoerende partij(en) was (waren). Functie: Inzicht in aantal en soort klachten per object en hoe de afhandeling is verlopen. 1.4.3.2. Schadeoverzicht Omschrijving: Beschrijving van plaats en soort schade. Beschrijft tevens hoe de afhandeling is verlo¨pen en wie de reparatie heeft uitgevoerd. Functie: Inzicht in soorten schade en afhandeling ervan. 1.4.3.3. Zelf aangebrachte voorzieningen Omschrijving: In dit document wordt het beleid met betrekking tot door de huurder aangebrachte voorzieningen bepaald.