Het slechte nieuws

Gerelateerde afbeelding

Het slechte nieuws is dat aangename sensaties vrij snel wegtrekken en vroeg oflaat veranderen in onprettige gevoelens. Zelfs het scoren van de winnende goal in de WK-finale garandeert geen levenslange gelukzaligheid. Misschien kan alles dan alleen nog maar minder worden. En als ik vorig jaar een onverwachte promotie heb gekregen op mijn werk, bekleed ik misschien nog steeds die nieuwe functie, maar de uiterst aangename sensaties die het nieuws me bezorgde, waren een paar uur later al weggetrokken. Als ik me weer zo fijn wil voelen, moet ik nog een promo
tie krijgen. En nog een. En als ik geen promotie krijg, eindig ik misschien wel met veel meer verbittering en woede dan wanneer ik een nederige pion was gebleven. Dit is allemaal de schuld van de evolutie. Talloze generaties paste onze biochemie zich aan om onze kans op overleving en kantoor huren schiphol voorplanting te vergroten, en niet per se ons geluk. Onze biochemie beloont daden die overleven en het krijgen van nageslacht bevorderen met een aangenaam gevoel. Maar dat is alleen een vluchtige reclamegimmick. We doen de grootste moeite om eten en partners te krijgen om onaangename sensaties als honger te vermijden en te genieten van aangename smaken en heerlijke orgasmes. Maar aangename smaken en heerlijke orgasmes duren niet lang en als we ze weer willen ervaren, moeten we op zoek naar nog meer voedsel en partners. Wat zou er gebeurd zijn als een zeldzame mutatie een eekhoorn had opgeleverd die na het eten van één nootje een eeuwig geluksgevoel ervaart? Technisch zou dat mogelijk zijn door iets in de hersenen van de eekhoorn te veranderen. En wie weet, misschien heeft een enkele  kantoor huren groningen eekhoorn die mazzel miljoenen jaren geleden ook wel gehad. Maar als dat zo is, heeft die eekhoorn een extreem gelukkig en extreem kort leven gehad, en dat was dan dat met die zeldzame mutatie. De gelukkige eekhoorn zou namelijk niet de moeite hebben gedaan om nog meer noten te zoeken, laat staan een partner. Rivaliserende eekhoorns, die vijf minuten na het eten van een noot alweer honger kregen, hadden een veel grotere kans om te overleven en hun genen door te geven aan de volgende generatie. Dat is precies de reden dat de noten die wij mensen proberen te verzamelen -lucratieve banen, grote huizen, aantrekkelijke partners -ons zelden lang tevreden houden.

Het immuunsysteem

Gerelateerde afbeelding

Zelfs de aidstragedie, ogenschijnlijk het grootste medische fiasco van de laatste tientallen jaren, kan beschouwd worden als een teken van vooruitgang. Sinds de eerste grote uitbraak in de vroege jaren tachtig zijn meer dan dertig miljoen mensen aan aids overleden en nog eens tientallen miljoenen hebben ernstige lichamelijke en psychische schade opgelopen. De nieuwe epidemie was lastig te begrijpen en behandelen kantoor huren amsterdam omdat aids een ongekend slinkse ziekte is. Iemand die met het pokkenvirus besmet is, overlijdt binnen een paar dagen, terwijl een hiv-positieve patiënt nog weken of maanden volkomen gezond kan lijken, maar intussen wel onbewust anderen kan besmetten. Daar komt nog bij dat het hiv-virus zelf niet dodelijk is. Het ondermijnt alleen het immuunsysteem, zodat de patiënt vatbaar wordt voor talloze andere ziekten. Uiteindelijk zijn het deze secundaire ziekten waaraan aidsslachtoffers overlijden. Toen aids zich begon te verspreiden, was het dus bijzonder moeilijk te achterhalen wat er aan de hand was. Aan twee patiënten die in 1981 werden opgenomen in een New Yorks ziekenhuis, van wie er één ogenschijnlijk doodging aan longontsteking en de ander aan kanker, was volstrekt niet te zien dat ze allebei in wezen slachtoffer waren van het hiv-virus, waarmee ze maanden of misschien zelfs jaren eerder waren besmet.16 Maar toen de medische stand zich eenmaal bewust werd van de mysterieuze nieuwe epidemie kostte het wetenschappers slechts twee jaar om de ziekte te identificeren, erachter te komen hoe kantoor huren leeuwarden het virus zich verspreidt en effectieve manieren aan te dragen om de epidemie te vertragen. Nog eens tien jaar later waren er nieuwe medicijnen die aids van een doodvonnis veranderden in een chronische aandoening (in elk geval voor mensen met genoeg geld voor die medicijnen).17 Bedenk eens wat er gebeurd was als aids in 1581 de kop op had gestoken in plaats van in 1981. Hoogstwaarschijnlijk was niemand er in die tijd ooit achter gekomen wat de epidemie veroorzaakte, hoe die van mens op mens oversprong of hoe de patienten behandeld konden worden (laat staan genezen). Onder dergelijke omstandigheden had aids een veel groter deel van de mensheid kunnen vellen, misschien wel net zoveel of zelfs meer dan de Zwarte Dood.

Organisatie-ethiek

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Organisatie-ethiek of bedrijfsethiek onderzoekt de gang van zaken bij een organisatie als er zich morele problemen voordoen_ De moraal komt tot uiting in het feitelijke gedrag. Zo kan men onder belastingmoraal de feitelijke houding ten opzichte van betalingen aan de fiscus verstaan_ Belastingvermijding of -ontduiking kan de feitelijke belastingmoraal zijn. In de ethiek gaat het om keuzen die gemaakt worden, waarbij er alternatieven binnen handbereik zijn. Waarom willen burgers de belastingen niet betalen7 Wat zijn hun redenen7 Het gaat bij de beantwoording niet om keuzen tussen iets illegaals en iets legaals, want dat kan zelden een morele keuze zijn. Voldoen aan de wettelijke eisen zal in de meeste gevallen de ‘norm’aalste zaak van de wereld moeten zijn. Daar ligt meestal niet het morele probleem. Dat probleem ligt bij de interpretatie van ‘goed burgerschap’. Is wel gebruikmaken van de reeks rechten en waar mogelijk vermijden van de plichten een moreel aanvaardbare zaak7 Zou dat een goede samenleving opleveren? Met deze en andere problemen houdt het vakgebied Ethiek zich bezig, zo maakt onder andere Kimman ons duidelijk.
Organisatie-ethiek is een bezinning op hoe organisaties behoren te handelen, aldus Kimman. Het handelen van een organisatie is een ander soort handelen dan het  co-working space amsterdam handelen van een vrij individu. Natuurlijk zijn het binnen de organisatie altijd de individuen die handelingen uitvoeren waarvoor ze een bepaalde verantwoordelijkheid dragen. Er is bijna altijd sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen organisatielid en organisatie. Binnen hun organisatie handelen ze immers als functionarissen binnen voorgeschreven taakgebieden. Alle functionarissen dragen bij aan een uitkomst waarover de organisatie zeggenschap heeft. De individuele bijdragen zijn soms verwaarloosbaar klein, maar de vele bijdragen brengen iets tot stand waarin de individuele bijdrage niet of nauwelijks meer herkenbaar is. Meestal is het de organisatie die aansprakelijk is voor een dergelijke uitkomst.
De organisatie-ethiek staat in nauwe relatie tot de essentie van het organiseren: het verdelen, afstemmen op elkaar en uitvoeren van taken die het bereiken van een bepaald doel dienen. De organisatie-ethiek kan toegepast worden bij de formulering van het doel van de organisatie, van de middelen die gebruikt worden, van een verdeling en uitvoering van taken en ook van de integriteit van de controle op de uitvoering. Wat gebeurt er als we hier investeren en elders desinvesteren, hier mensen co-working space leeuwarden ontslaan en in het lagelonenland mensen aanstellen? Veel managers weten wel dat er zaken in de bedrijfsvoering zijn die niet kloppen. Ethische bezinning moet dan behulpzaam (kunnen) zijn om de morele legitimatie te vinden om daar wat aan te doen en tot beslissingen te komen. Dan zal men (volgens Kimman) kunnen spreken van ‘behoorlijk management’.

Politieke factoren

Gerelateerde afbeelding
In een aantal gevallen zullen de sociaal-maatschappelijke factoren leiden tol wetgeving. In veel gevallen betekent dit een inperking van de vrijheid van de organisatie om plannen ongewijzigd uil te voeren. Denk aan het vestigen van bepaalde industrieën in dichtbevolkte gebieden. Voorts kan in dit verband worden gedacht aan een overheid die direct ingrijpt in het economische verkeer, bijvoorbeeld door middel van het vaststellen van maximumen minimumprijzen of het vaststellen van arbeidsvoorwaarden. In een aantal landen beïnvloeden politieke factoren, de overheid, het economische leven door een groot deel van haar inkomsten te herverdelen in de vorm van uitkeringen of door het doen uitvoeren van grote werken via de collectieve uitgaven. Naast de fiscale regelgeving is het dividend- en rentebeleid belangrijk voor het bedrijfsleven. Ook kunnen door de overheid speciale belastingconstructies worden ontworpen, waardoor bijvoorbeeld sparen aantrekkelijker wordt. Het bedrijfssparen is daar een voorbeeld van. Op een aantal gebieden valt de laatste jaren een afname te constateren van de invloed van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de liberaliseringen van de telecommunicatie, het openbaar vervoer en de nutsvoorzieningen als elektriciteit, gas en water. Deze hebben geleid tot enorme en snelle veranderingen in de co-working space amsterdam onderlinge verhoudingen tussen ondernemingen. Daarnaast kan ook de druk vanuit Brussel op het transparanter maken van de concurrentie door ondernemingen niet worden genegeerd.
Op 1 januari 1998 is in Nederland de nieuwe Mededingingswet in werking getreden en is de Nederlandse Mededingingsautoriteit IN Ma) met haar werk begonnen. De Mededingingswet verbiedt ondernemingen om misbruik te maken van hun economische machtspositie. De NMa ziet onder andere toe op het vormen van concentraties. Fusies, overnames en bepaalde joint ventures moeten vooraf worden gemeld als de omzetten een bepaalde grens overschrijden, denk bijvoorbeeld aan KBB-Vendex. Zodra een wereldwijde omzet van samen te voegen ondernemingen boven de€ 5 mrd (± 11 miljard gulden) uitkomt, geldt echter het oordeel
van de Europese mededingingscommissaris en niet dat van de NMa, denk in zo’n geval aan de voorgenomen fusies van Wolters-Kluwer en Reed Elsevier, KPMG en Ernst en Young, die onder dreiging van deze Europese toetsing niet zijn doorgegaan. Van misbruik van economische machtspositie is evenzeer sprake als een onderneming tegen dumpprijzen verkoopt om een concurrent uit de markt te drukken, speciale kortingen verstrekt of onredelijk hoge prijzen hanteert. Met een co-working space leeuwarden beroep op de Mededingingswet kan dan een klacht worden ingediend bij de NMa.
De NMa werkt bij uitoefening van haar functie samen met andere toezichthouders, zoals de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit), De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer en bijvoorbeeld ook met het Commissariaat voor de Media.

De eerste sporen van cynisme

Gerelateerde afbeelding

Op een regenachtige herfstochtend ben ik om half zes klaarwakker. Hoewel het buiten nog donker is, sta ik op en loop naar de badkamer. Aan het mooie moderne sanitair is te zien dat ik maatschappelijk geslaagd ben. Ik kijk in de spiegel en schrik van het vermoeide gezicht dat me aanstaart. Het jarenlange zwoegen heeft mijn gezicht getekend en de vermoeidheid is ervan af te lezen. Terwijl ik in de badkamer ben, hoor ik de brievenbus klepperen. Vreemd, de ochtendkrant heb ik een half jaar geleden al opgezegd. In mijn ochtendjas loop ik naar de brievenbus buiten en daar vind ik een dubbelgevouwen wit brieije. Ik vouw het nieuwsgierig open en lees dat om exact zes uur in de ochtend een bus mij thuis komt ophalen. Ik loop naar binnen en in de gang zie ik op de klok dat het een paar minuten voor zes uur is. Ik ren naar boven en kleed me snel aan. Als ik weer beneden kom, staat er inderdaad een zwart geblindeerd busje met een tijdelijk kantoor huren schiphol ronkende motor op straat te wachten. Ik open de voordeur, maar twijfel. De chauffeur met zwarte pet wenkt me. Ik stap in de zwarte bus met allemaal voor mij onbekende mensen. Niemand zegt wat en ze staren me uitdrukkingsloos aan. De bus trekt ronkend op en zonder ook maar één keer te stoppen, rijden we de stad uit het platteland op. In de ochtendschemering kijk ik naar het mistroostige landschap in de ochtendnevel. Ik sukkel in de hobbelige bus weg. In mijn slaap ontmoet ik mijn twintigjarige ik, jong en gretig, zoals ik destijds was. “Wat heb je met me gedaan?” roept mijn twintigjarige ik vertwijfeld uit. Ik schrik en denk na over hoe mijn leven ten onder is gegaan aan pure hebzucht. Daarom  tijdelijk kantoor huren groningen zit ik nu zo in de ellende. Elke dag leverde ik een gevecht om mijn hoofd boven water te houden. Vragen stellen deed ik al lang niet meer en de eerste sporen van cynisme waren waarneembaar. Elke richting voor de toekomst ontbrak. En toen kwam de klap, die me terugwierp op wie ik werkelijk was. Ik schrik wakker als de bus stopt en alle inzittenden achterlaat op een open plaats in een verlaten bos.

Als makke schapen

Gerelateerde afbeelding

Als makke schapen …. We kennen dit gezegde toch allemaal? Het grappige is dat ik me nu pas realiseer hoe ik zelf een mak schaap van het systeem ben geworden. Ik ben niet het enige makke schaap in Nederland; als je van een afstand naar de omgeving kijkt, zie je dat de meeste mensen makke schapen zijn geworden. We doen alles wat ons wordt gevraagd tijdelijk kantoor huren breda en laten ons koeioneren om geld te verdienen. We laten ons beïnvloeden door marketeers en door de media om zo aan het gewenste beeld te voldoen. Ook ik volg als een mak schaap alle regels, die aan de wet schuldsanering zijn verbonden,  trouw op. Waarom gedragen we ons eigenlijk als makke schapen? Sinds ik in de schuldsanering zit, weet ik het antwoord. Leven in armoede is, op de dood na, de grootste angst van mensen en nu ik armlastig ben, begrijp ik waarom. Je verliest je vrienden, je zelfrespect en je werk. Als beurshandelaar had ik het gevoel ergens bij te horen en iemand te zijn en dat mis ik nu. Ik heb geen geld meer en geen uitzicht op een nieuwe baan. Alles wat ik verdien, wordt me tijdelijk kantoor huren almere direct afgenomen. Daardoor sta ik letterlijk buiten de samenleving en voel ik me nutteloos. Het is een nauwelijks onder woorden te brengen gevoel als je op een maandagmiddag doelloos door de stad zwerft, terwijl iedere andere man of vrouw van mijn leeftijd zijn of haar bijdrage levert aan het opbouwen en in stand houden van onze maatschappij. Misschien moet ik iets met vrijwilligerswerk gaan doen, maar daar ben ik het type niet voor.