Extern onderzoek

Gerelateerde afbeelding

Extern onderzoek als onderdeel van de situatieanalyse
De omgeving van veel organisaties is heel veranderlijk van aard en daarom is het van groot belang om continu alert te blijven. Door middel van extern onderzoek worden ontwikkelingen uit de externe omgeving in kaart gebracht en vertaald naar mogelijke kansen en bedreigingen voor de organisatie. Extern onderzoek is een onderdeel van de flexplek huren amsterdam situatieanalyse en kan gelijktijdig met het intern onderzoek worden uitgevoerd (figuur 2.16). Het extern onderzoek kan evenals het intern onderzoek worden verricht door (een combinatie van) zowel eigen medewerkers als externen.
Het resultaat van een extern onderzoek is dat de belangrijkste kansen en bedreigingen voor de organisatie zijn vastgelegd. Een voorbeeld van kansen en bedreigingen voor de financiële sector is weergegeven in figuur 2.17.
Volgende rol ten gevolge van geringe financiële slagkracht
Marktpenetratie ten gevolge van branchevervaging Gebrekkige standaardisatie Inadequate informatiebeveiliging Overlappend productassortiment ten flexplek huren leeuwarden gevolge van branchevervaging lmportpenetratie (open NL markt) Substantiële arbeidsuitstoot
Marktaandeel onder druk door bankassurantie Direct writing
Bron: Achtergrondstudie Technologie en Sectorstructuur: Adviesraad voor het wetenschaps-en technologiebeleid, april 1994 Extern onderzoek heeft betrekking op de omgeving van de organisatie. Deze omgeving bestaat uit een aantal partijen en omgevingsfactoren. Het uitgangspunt van het extern onderzoek is niet om de invloed van elke individuele partij of omgevingsfactor bloot te leggen, maar juist de onderlinge verwevenheid tussen de verschillende partijen en factoren aan te tonen. Verder is het van belang te onderkennen dat de invloed van elke partij en omgevingsfactor niet even groot is op alle organisaties. Om hierin een goed inzicht te krijgen is het nodig structuur aan te brengen in de omgevingscomponenten (partijen en omgevingsfactoren). Binnen de structuur is namelijk sprake van een bepaalde groepering en hiërarchie van de omgevingscomponenten. In figuur 2.18 worden de omgevingscomponenten onderscheiden.

Management by objectives

Gerelateerde afbeelding

Een gouwe ouwe; waarschijnlijk de eerste trend die na de oorlog uit Amerika overwoei; past bij de Amerikaanse cultuur; doelstellingen voor ondergeschikten vaststellen en die laten fungeren als leidraad voor het handelen en beoordelen.
Hoofdstuk 10 1 Organisatie in ontwikkeling
“”..,.. Matrixorganisatie Een organisatiemodel waarbij twee hoofdindelingscriteria (bijvoorbeeld product en land) door elkaar lopen; is het flexplek huren amsterdam alternatief voor een strak lijnmodel; iedereenheeft twee bazen; de afs•mmingsproblemen zijn enorm. Netwerkorganisatie Tijdelijk samenwerkingsverband, ook wel ad hocracy genoemd; valt uiteen wanneer het project af is. Outsourcing ‘Schoenmaker houd je bij je leest’; werd begin jaren negentig opnieuw uitgevonden, is inmiddels gemeengoed; een gloeilampenfabriek moet niet voor brandweer spelen, maar bij een gespecialiseerd bedrijf brandweerlieden inhuren; geldt ook voor kantine, bewaking, drukwerk et cetera. Prestatiebeloning De laatste jaren populair in Nederland; vooral gebruikt voor organisatieverandering; maakt doelstelling concreet en rekent werknemers daarop af; enthousiasme taant doorgaans na een paar jaar; het is te arbeidsintensief en past niet in de Nederlandse cultuur. Total Quality Management flexplek huren leeuwarden Concept van Amerikaanse origine, groot geworden in Japan en in de jaren tachtig wereldwijd toegepast; organiseert het productieproces zó dat men in één keer feilloze producten krijgt en ze niet achteraf hoeft te testen en te controleren. Spiritueel management Stijl van leidinggeven die zoekt naar bezieling in plaats van bezetenheid; wil persoonlijke ontwikkeling en zakelijke belangen op één lijn brengen; streeft naar duurzaamheid; in die zin doorgaans minder zweverig dan de naam doet vermoeden; vaak ook de noemer waaronder veel hocuspocus op de markt wordt gebracht. Virtuele organisatie Denkbeeldige organisatie, bestaande uit computernetwerken en ander telecommunicatieapparatuur; slechts denkbaar in de dienstverlening, virtuele bruine kroegen bestaan niet; soms ook gebruikt voor samenwerking tussen bedrijven op deelgebieden. Zelfsturende teams Groepen die zelf sturing geven aan hun onderdeel van het productieproces; krijgen taken als onderhoud en kwaliteitszorg toebedeeld die vroeger bij stafafdelingen hoorden; moet de betrokkenheid van werknemers en de kwaliteit van hun werk vergroten.

Groei door samenwerking

Gerelateerde afbeelding

Om de slagvaardigheid en flexibiliteit van de organisatie te verhogen zullen allerlei vormen van samenwerking moeten ontstaan tussen afdelingen, commissies en werkgroepen. Dit heeft als doel het verhogen van de effectiviteit van het werk. Tijdrovend hierbij zijn de overlegsituaties om allerlei activiteiten op elkaar af te stemmen. Wanneer dit resulteert in een overlegcultuur ontstaat een· overlegcrisis. Fase 6: Groei door verzakelijking en deregulering In fase 5 lag de nadruk op het overleggen om daardoor tot een betere afstemming tussen activiteiten te komen. Resultaatgerichtheid raakt dan op de achtergrond. Om deze basisgerichtheid weer meer in de organisatie te benadrukken zullen in eerste instantie allerlei overbodige procedures, overlegstructuren enzovoort verdwijnen. Er zal sprake zijn van deregulering. In tweede instantie zal meer nadruk worden gelegd op intern ondernemerschap. In de flexplek huren amsterdam organisatie zullen business units worden ingesteld, die over een grote mate van zelfstandigheid kunnen beschikken. Verkilling, jacht naar een grote mate van efficiency en het snijden in organisatiedelen gaan de boventoon voeren. Intern zal een situatie gaan ontstaan die sociale identiteitscrisis genoemd kan worden. Extern zal sprake zijn van een legitima- legitimatiecrisis tiecrisis. Fase 7: Groei door geïntegreerd mens-en omgevingsgericht beleid In deze fase zal het management nadruk leggen op ‘public affairs’. Veel aandacht zal besteed worden aan milieuvraagstukken, effectieve organisatiecultuur, imago en identiteit van de organisatie en de samenhang tussen bevrediging van medewerkers en de kwaliteit, efficiency en productiviteit van de organisatie.
Het model van Lewin In het groeimodel van Greiner zien we dat veranderingen niet van de ene dag op de andere dag plaatsvinden. Veranderingen verlopen flexplek huren leeuwarden door middel van een veranderingsproces, waarbij in alle situaties in meer of mindere mate sprake zal zijn van onzekerheden. In dit veranderingsproces kan een aantal fasen worden onderscheiden.
mens-en omgevingsgericht beleid public affairs
Bekend is het model van Lewin, dat bestaat uit drie fasen.