“Loopende samenstellings-band”

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uit de media Henry Ford in 1927 over nieuwe productiewijzen Een Ford-wagen bestaat uit ongeveer vijfduizend onderdelen. Bij onze eerste monteeringswerken begonnen wij eenvoudig een wagen in elkaar te zetten op een plek op den vloer en de werklieden brachten de onderdeelen er heen in de vereischte volgorde. Toen wij begonnen onze onderdeelen zelf te maken, moesten wij een deel van de fabriek afzonderen voor die fabricage; doch meestal verrichtte één enkele werkman alle bewerkingen, die een klein onderdeel had te ondergaan. De niet geleide arbeider gebruikt meer tijd met rondloopen om gereedschappen en materiaal te halen, dan met werken; hij krijgt een laag loon omdat wandelen niet hoog betaald wordt. De eerste stap tot vergaderruimte amsterdam verbetering van de monteerings-arbeid werd gedaan door het werk naar den arbeider te brengen, inplaats van den arbeider naar het werk. Wij huldigen thans twee principes dat een werkman nooit meer behoeft te doen dan één stap, en dat geen werkman ooit gebukt behoeft te staan. Omstreeks 1 April 1913 namen wij onze eerste proeven met een “Loopende samenstellings-band” bij de samenstelling van een vliegwiel-magneet (In de Ford-automobielen werd de magneet ingebouwd in het motor-vliegwiel). In den aanvang had de samenstelling van het vliegwiel-magneet op de gebruikelijke wijze plaats gehad. Wanneer één werkman de magneet in elkaar zette, bracht hij het tot 35 a 40 stuks per dag van 9 uur, d.i. ongeveer 20 minuten per stuk. Doch met de loopende band, waarop de onderdeelen gerangschikt lagenen in zuiveren regelmaat de werklieden bereikten, verdeelden wij den arbeid van dien eenen man over negen en twintig mannen; met als gevolg dat de twintig minuten, voor de samenstelling van de magneet teruggebracht werden tot dertien minuten en tien seconden.’ Bron: Henry Ford, Productie en Welvaart (My IHe 1nd work), Wereldbibliotheek, 1927
Dit stelsel is bekend geworden de naam achtbazenstelsel. Onder zijn leiding werkte dit stelsel, maar het heeft verder nooit veel ingang gevonden vanwege de vele afstemmingsproblemen tussen de chefs en onduidelijkheden voor de medewerkers.
Afgezien van de theorie over bovenstaande organisatievorm, was de invloed van Taylors ideeën enorm. Waar zijn principes werden toegepast schoot de productiviteit omhoog, hetgeen de toepassing snel verbreidde. Vaak echter bleef het bij een verhoging van de efficiency, zonder de verbetering van loon en onderlinge verhoudingen met de chefs, die Tay
Hoofdstuk 4 1 Organisatiekunde
lor voor ogen stonden. Gevolgen waren situaties als die, welke de film Modern Times onsterfelijk hebben gemaakt en die de naam van Taylor en zijn Scientific Management verbonden hebben met het idee van de mens als verlengstuk van de machine, monotone arbeid, beperking van vrijheid en het verdwijnen van plezier in het werk.

Full-service pakket

Gerelateerde afbeelding

Afhankelijk van de inhoud van het full-service pakket besluit de ondernemer van een of meer deelgebieden gebruik te maken. De ondernemer behoudt dus een zeer grote mate van vrijheid bij zijn keuze.
Een tweede samenwerkingsvorm is het vrijwillig filiaalbedrijf. Hieronder vrijwillig filiaalbedrijf wordt verstaan een onder een eenheidsnaam werkende centraal geleide organisatie bestaande uit een of meer gelijksoortige groothandelsondernemingen en een in de regel groot aantal gelijksoortige detailhandelsondernemingen, waarbij eigendom en exploitatie in handen van de afzonderlijke deelnemers blijven. 10 Vrijwillig filiaalbedrijven treffen we met name aan in de levensmiddelensector.
Een derde samenwerkingsvorm is franchising. Bij franchising spreken franchising we van een franchisegever en een franchisenemer (de winkelier). Bij een samenwerking in franchisevorm is de franchisenemer strikt gebonden aan uniforme richtlijnen die betrekking flexplek amsterdam hebben op winkelinrichting, inkoop, verkoopbevordering en marketing, prijspolitiek en assortimentspolitiek. Deze uniforme richtlijnen zijn door de franchisegever in een contract opgesteld. De franchisegever kan een fabrikant, een groothandelaar of een detaillist zijn. De franchisenemer betaalt in ruil voor het gebruik maken van het winkelconcept een fee aan de franchisegever. Meestal bestaat de fee uit een percentage van de omzet. De franchisenemers zijn zelfstandige ondernemers. Voor beide partijen heeft het franchisesysteem grote voordelen. Voordelen franchisenemer: • maakt gebruik van (landelijk) imago van de keten; • maakt gebruik van diensten van de franchisegever (onder andere assortimentssamenstelling en reclame); • heeft minder risico doordat succes winkelformule bewezen is; • legt zich toe op een bepaalde functie: verkoop.
Voordelen franchisegever: voor uitbreiding van winkelketen wem1g eigen investeringen nodig, hierdoor is snelle uitbreiding mogelijk; • doordat franchisenemers zelfstandige ondernemers zijn, is de motivatie hoog.

Boston Consulting Group (BCG)

Gerelateerde afbeelding

Voor het succesvol ontwikkelen van businesses is het van belang dat de juiste manager op de juist plaats zit (zie figuur 2.15). Er zijn uiteenlopende typen managers wat betreft bekwaamheid en mentaliteit. Variërend van de échte ondernemers die risico zoeken en businesses van de grond  Uit de media Kritiek op de BCG-matrix Sinds het ontwerp in de vroege jaren zeventig heeft de matrix van de Boston Consulting Group (BCG) de universele betekenis gekregen waarvoor ze was opgesteld. Met behulp van de matrix kan theoretisch een ideaal productportfolio voor iedere willekeurige producent worden samengesteld. Idealiter handhaaft een organisatie dan voldoende cash cows ter financiering van de ontwikkeling van stars en question marks, waarbij een gezonde aandeelhouderstoelage niet uit het oog wordt verloren. Op deze manier kan een bedrijf zichzelf, ook op de lange termijn, handhaven op het slagveld van de concurrentie-arena. Ondanks haar succes is de matrix in de loop der vergaderruimte amsterdam tijden niet boven kritiek verheven geweest. Een eerste kritiekpunt ligt voor de hand: het gevaar bestaat dat de kwalificaties (veel) te rigide worden opgevat. In feite zijn de grenzen tussen de verschillende kwadranten fluïde van aard. Zo is het bijvoorbeeld niet onwaarschijnlijk dat sommige type dog-producten wel aantrekkelijke winsten opleveren, terwijl cash cows juist niet de beloofde gouden bergen genereren. De reden voor deze onvolkomenheid is gelegen in een schending van de veronderstellingen die aan het model ten grondslag liggen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het relatieve marktaandeel geen goede voorspelling geeft van de competitieve positie van een product, omdat productdifferentiatie, marktsegmentatie of entréebarrières voor nieuw toetredende producenten de markt ernstig beïnvloeden. Bron: Consult•ncy Monitor, nr.4 1997
af willen opbouwen (pioniers) tot managers die risico’s zo veel mogelijk uit de weg gaan en die bestaande businesses zoveel mogelijk consolideren (beheerders). Zo zal een dog-business in de regel vragen om een type manager dat zorgt voor sanering en afslanking, terwijl een questionmark-business vraagt om een pionier.
Ten slotte nog enkele kritische kanttekeningen bij de BCG-matrix. Het BCG-model is een duidelijk groeimodel. Het feit dat er pas mag worden gesproken van een ‘hoge marktgroei’ bij tien procent of meer, leidt ertoe dat het overgrote deel van alle ssu ’s wordt gekenmerkt als een ‘dog-activiteit’. Dit werkt stigmatiserend en kan tot gevolg hebben dat rendabele activiteiten worden genegeerd en wellicht onnodig worden gesaneerd. Een ander probleem is dat
cows worden geïnvesteerd in andere ssu’s dit ten koste gaat van de cash cows zelf. Door het geld te gebruiken voor verdere investeringen in cash cows kunnen mogelijkheden verder worden benut. Ten slotte worden er nogal eens vraagtekens gezet bij het belang van een hoog relatief marktaandeel.

De absolute hoogte

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Echter niet alleen de absolute hoogte van de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling bepaalt of een onderneming succesvol is, maar ook de mate waarin het bedrijf erin slaagt qua technologische vernieuwing slagvaardiger te opereren dan de concurr,ènt. Dit vraagt om een flexibe1 en efficiënt (dat wil zeggen doelmatig) optreden van organisaties. De ervaring heeft geleerd dat het succesvol gebruik maken van technologie niet makkelijk is. Problemen met betrekking tot het gebruik blijken vaak niet van technische maar van menselijke aard te zijn.
Hoofdstuk 1 1 Omgevingsinvloeden
Voor de technogische ontwikkeling is het van groot belang dat technici meer weten van marketing en bedrijfskunde, en marketeers en bedrijfskundigen meer van techniek.
1.3.3 Demografische factoren
Onder demografische factoren worden verstaan de omvang, groei en sa- demografische factoren menstelling van de bevolking. Deze factoren bepalen in grote mate de markt waarop organisaties zich richten en welke goederen en diensten ze aanbieden. Voorspellingen laten zien dat de Nederlandse bevolking tot 2035 met 2,5 miljoen personen zal flexplek amsterdam toenemen. De bevolkingsdichtheid neemt daarmee met 16 procent toe. Er wonen dan gemiddeld 450 mensen op een vierkante kilometer, 70 meer dan in 1994. De stijging van de Nederlandse bevolking wordt door verschillende factoren bepaald. Tot het jaar 2000 wordt in de prognose van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) rekening gehouden met een jaarlijkse komst van ongeveer 50.000 migranten. De grootste groei wordt verwacht door het aantal geboorten: 120.ooo per jaar. Dit aantal zal naar verwachting na het jaar 2000 weer dalen, vanwege de lage geboortecijfers rond 1970. Volgens het CBS is de ontgroening van de bevolking over het hoogtepunt heen. Het percentage jongeren (o tot 19 jaar) is de afgelopen twee decennia sterk gedaald, van 35 naar 25 procent nu. Dit percentage zal de komende twintig jaar stabiel blijven.
Een andere invloed gaat uit van de gemiddelde levensverwachting. Voor gemiddelde levensverwachting mannen neemt de levensverwachting toe naar 76 jaar in 2010 (74,3 jaar in 1992), vrouwen worden gemiddeld 81,5jaar (80,3jaarin 1992).
Ontwikkelingen van andere aard zijn de groei van de huishoudens en de vergrijzing van de bevolking. Ten aanzien van de huishoudens laten schattingen zien dat er over twintig jaar 2,8 miljoen eenpersoonshuishoudens zullen zijn, een toename van 36 procent.

Lagere rechtsgemeenschappen

Gerelateerde afbeelding

Lagere rechtsgemeenschappen
Naast de centrale overheid zijn er de lagere rechtsgemeenschappen: de provincies, de gemeenten, de waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties.
2.5.1 Provincies Art. 132 Gw bepaalt dat de wet de inrichting van provincies en gemeenten regelt, alsmede de samenstelling en bevoegdheden van hun besturen. De organieke wet die hier wordt geëist is de Provinciewet. De Provinciewet dateert van 10 september 1992 en is in werking getreden op 1 januari 1994. In deze subparagraaf komen achtereenvolgens aan de orde de provinciale bestuursorganen, de bevoegdheden van deze organen en de belastingen die de provincie mag heffen.
Bestuursorganen De Provinciewet (Provw) bepaalt dat het bestuur van de provincie bestaat uit drie organen: Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en flexplek amsterdam de Commissaris van de Koningin (art. 6 Provw). Daarnaast benoemen Provinciale Staten commissies en een griffier, ter ondersteuning van de bestuurlijke taken.
Provinciale Staten Provinciale Staten vertegenwoordigen de hele bevolking van de provincie (art. 7 Provw). Provinciale Staten bestaan uit minstens 39 leden en maximaal 83 leden, afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. De zittingsduur van Provinciale Staten is vier jaar. Voor het lidmaatschap van Provinciale Staten is vereist dat men Nederlander is, ingezetene van de provincie, 18 jaar en niet uitgesloten van het kiesrecht (art. 10 Provw). Provinciale Staten zijn bevoegd om bij verordening algemene regels te geven, waarmee andere organen van de provincie rekening dienen te houden (art. 145 Provw). Op grond van art. 49 Provw kunnen Provinciale Staten aan een gedeputeerde ontslag verlenen indien deze niet meer het vertrouwen heeft van Provinciale Staten. Deze bepaling komt overeen met de regeling in de Gemeentewet, waarin is bepaald dat de gemeenteraad aan wethouders ontslag kan verlenen bij gebrek aan vertrouwen.
Voor een lid van Provinciale Staten gelden onder meer de volgende onverenigbare betrekkingen (art. 13 Provw): minister; staatssecretaris; lid van de Raad van State; gedeputeerde; lid van de Algemene Rekenkamer; ambtenaar, door of vanwege het provinciaal bestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.

Het strafrecht

Gerelateerde afbeelding

Het strafrecht bevat de normen die in de samenleving van zo groot belang worden geacht dat de personen die daarmee in strijd handelen door de overheid kunnen worden vervolgd en bestraft. Het omvat ook de regels die bij die vervolging en bestraffing in aanmerking moeten worden genomen (strafprocesrecht). Als rechtsregels worden overtreden, kunnen sancties worden opgelegd: privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke.
1 .4 Publiekrecht 23
• Voorbeeld Privaatrechtelijke sanctie: de veroordeling van een garagebedrijf tot het betalen van schadevergoeding omdat het verzuimd heeft de remmen van een auto goed te repareren, waardoor een verkeersongeluk is ontstaan. Bestuursrechtelijke sanctie: het door de gemeente afbreken van een zonder bouwvergunning gebouwde schuur. Strafrechtelijke sanctie: de gevangenisstraf die wordt opgelegd in geval van een bankoverval.
Het strafrecht is dat deel van het publiekrecht dat zich bezighoudt met strafsancties. Die zijn gericht tegen de persoonlijke vrijheid van een persoon of tegen zijn vergaderruimte amsterdam vermogen. De strafrechtelijke sancties verschillen van de privaatrechtelijke en de bestuursrechtelijke sancties, die er slechts op gericht zijn het verstoorde evenwicht te herstellen: de schadevergoeding is de compensatie van de geleden schade; burgemeester en wethouders mogen alleen het illegaal gebouwde gebouw laten afbreken en ook niet méér dan dat. De strafrechtelijke sancties hebben een uitgebreidere werking. Bij een bankoverval is de kwestie niet opgelost als het gestolen goed wordt teruggegeven. Er volgt nog een strafrechtelijke sanctie. Het strafrecht herstelt niet het leed dat door de bankoverval teweeg is gebracht. Feitelijk zorgt het strafrecht voor een vermeerdering van het leed. De bankovervaller wordt namelijk opgesloten, een maatregel die gewenst wordt. Het is echter de behandeling van een mens die juist in het algemeen voorkomen wordt. Het strafrecht bevat aldus het element van de vergelding, wat een belangrijk verschil is met de sancties op grond van het privaatrecht en het bestuursrecht. Dit komt nog sterker tot uitdrukking bij overtreding van die strafrechtelijke normen waarbij niet direct een slachtoffer is aan te wijzen. Bij een verkeersovertreding, zoals rijden onder invloed, zijn meerdere sancties denkbaar. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen deze variëren van een tijdelijk rijverbod tot een verplichte bloedproef, gevolgd door hechtenis en/of geldboete.
Het speciale karakter van het strafrecht maakt het nodig om precies de bevoegdheden te regelen van de ambtenaren (meestal van de politie) die namens de staat voor de opsporing en vervolging van daders van strafbare feiten zorgen. Zo moet de burger die geen strafbaar feit heeft begaan, beschermd worden tegen de staat, die hem ten onrechte daarvan verdenkt. Die bescherming is te vinden in het strafprocesrecht.

Duizend handtekeningen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zin voor zin herhaal ik met kracht de zinnen van de man, terwijl het gouden kruis nog altijd tegen mijn voorhoofd is gedrukt. Daarna sta ik op en zet ik mijn handtekening in een zwart lederen boek, waarin al meer dan duizend handtekeningen van andere leden van Terra Nova staan opgetekend. Het is zeker dat ergens tussen al die handtekeningen ook de handtekeningen van Roy Markowitz en Renard de Veuster staan. Opnieuw klinken er exact zeven tikken van de stok door de kerk. Ik sta op, krijg een witte pij aangereikt met een rood tempelierskruis en word de kring uitgeleid. Daarna wordt de naam van Maria Solana omgeroepen en zij knielt in de kring tussen de graven neer. Zo gaat het bij elke noviet. De ceremonie raakt me en dat is zacht uitgedrukt. Alle pijn, die na het overlijden van mijn ouders en het verlaten van Kathleen in mijn lijf is ontstaan, komt eruit en het is alsof ik innerlijk word schoongespoeld. Het lijkt wel of ik uit mijn lichaam treed en in de vierde dimensie word opgenomen, terwijl alle andere novieten een voor een worden geïnaugureerd.
Nadat alle novieten lid zijn geworden van het genootschap Terra Nova, worden we door de overige leden gefeliciteerd en naar een kamer geleid waar we met elkaar een drankje kunnen nuttigen en kunnen napraten. De witte flexplek amsterdam pijen zijn na de ceremonie uitgetrokken en zorgvuldig opgeborgen. De mensen komen werkelijk van over de hele wereld en de voertaal tijdens de borrel is Engels. Zo sta ik een tijd te praten met Maya Vlodicz, een vrouw van middelbare leeftijd uit Split, die in het dagelijks bestuur zit van de universiteit van Split. In de Balkan-oorlog was ze alles kwijtgeraakt. De universiteit was door tanks kapotgeschoten, haar huis was afgebrand en haar man was vermoord. Maar ze is niet bij de pakken neer gaan zitten en ik zie de vechtlust in haar ogen. Het is haar, na het eindigen van de Balkanoorlog, gelukt om met behulp van een buitenlandse beurs te gaan studeren aan de universiteit van Harvard. Daar maakte ze kennis met professor Markowitz en een paar jaar geleden is ze toegetreden tot het genootschap.
Ze helpt nu jonge studenten in Kroatië om zich bewust te worden van hoe we met onze wereld en met elkaar omgaan. Daardoor heeft ze veel invloed op de studenten die de volgende generatie beleidsmakers in Kroatië gaan worden. Dit is de strategie van Terra Nova die in elk land wordt toegepast. Stapje voor stapje werkt ook Maya mee aan het tot stand komen van een nieuwe aarde.

De professor

Gerelateerde afbeelding

Nog een paar uur te gaan, voordat ik op het internationale vliegveld moet inchecken. We lopen gezamenlijk de kerk uit. Ik voel me geïnspireerd door de professor, maar bemerk toch ergens nog twijfel in mijn lijf. Is de metafoor van het magische orgel niet te simplistisch voorgesteld? Hoeveel invloed hebben we eigenlijk op ons leven? Ik spreek de professor erop aan. “Het wereldbeeld dat door de vierde dimensie ontstaat, leidt tot een fatalistisch mensbeeld, waarin we volledig door het toeval worden gestuurd,” zeg ik. “Wat is nog de invloed van de mens op zijn eigen leven?” De professor staat voor de kerk sti 1 en kijkt mij aan. “Net als zovelen kom je er gedurende je leven achter dat controle over het leven een illusie is. We komen daarmee tot de kern van ons leven,” zegt hij. “Laat ik je het in de vorm van een metafoor vertellen. Ons leven lijkt op een enorm groot spoornet van treinen dat talloze stations bevat. Er zijn tussenstations, maar ook eindstations in het spoornetwerk. We zitten allemaal in een rijdende trein die zich ergens in de wirwar aan sporen bevindt. Toevalligheden in ons leven ontstaan op een tussenstation of op een eindstation. Op een tussenstation kun je zelf kiezen of je na de gebeurtenis overstapt op een andere trein, maar op een eindstation word je gedwongen om over te stappen. Een tussenstation is bijvoorbeeld de uitnodiging van je neef Renard om hem te bezoeken. Je bent op zijn aanbod ingegaan, maar had dit ook kunnen weigeren. Ook als je een mogelijke partner tegenkomt, ben je op een tussenstation en kun je overstappen op een andere trein om een relatie met die bedrijfsruimte breda partner aan te gaan. Je kunt hem of haar ook laten lopen en in dezelfde trein blijven zitten om je leven te vervolgen. De keuze die je maakt wat toevallige ontmoetingen of gebeurtenissen betreft, is aan jou. Dat is de keuzevrijheid die elk mens heeft. Maar als je trein op een eindstation aankomt, word je gedwongen om uit te stappen. De financiële crisis die heeft geleid tot jouw faillissement is zo’n eindstation. Je wordt door het leven gedwongen om over te stappen op een andere trein. Je leven wordt na het faillissement nooit meer hetzelfde. Dit principe geldt ook als je een dwarslaesie bij een auto-ongeluk oploopt of als je de loterij wint. Dat zijn eindstations die als toeval op je pad komen en die je dwingen om uit de huidige trein te stappen. Het zijn gebeurtenissen die je leven veranderen en waar je geen macht over hebt. Maar er zijn genoeg gebeurtenissen waarbij je wel een keuze hebt. Zo bepaal je tijdens je leven je levensreis door wel of niet op tussenperrons over te stappen op andere treinen. Elk mens treft ook een aantal eindstations in zijn leven, waarbij hij of zij gedwongen wordt om over te stappen. Zo is je leven metaforisch een treinreis door een wirwar aan sporen, waarbij je soms een eigen keuze hebt en soms wordt gedwongen om in een andere trein te stappen.

Verlangen, passie en doorzettingsvermogen

Gerelateerde afbeelding

Hoe belangrijk is het om je waardevol te voelen in de samenleving? Ik denk dat het de toegangspoort naar het echte geluk is. Maar er zijn meer thema’s in de film die mij raken. Het verhaal dat een vrouw, vanuit een schijnbaar kansloze positie, met zoveel passie en doorzettingsvermogen haar verlangen tot een realiteit weet te maken. En ik leer ook dat alles twee kanten heeft. Haar verlangen en haar doorzettingsvermogen worden uiteindelijk haar dood. Waarom moeten uitgerekend dit soort waardevol Ie mensen zo door het leven worden gestraft? Waarom werkt het toeval dan niet in haar voordeel? Dat gegeven roept een sterk gevoel van onrechtvaardigheid op. Net zoals ik dat bij mijn eigen faillissement heb gevoeld. Er is zoveel onrecht in de wereld; waarom moet een kind van veertien jaar oud zijn vader verliezen? Wat had ik misdaan om dit lot te treffen? Wat is dat bedrijfsruimte breda eigenlijk voor een God die juist de verkeerde mensen straft? Ik besluit deze prangende vraag morgen bij professor Markowitz neer te leggen. Er zit overigens nog een mooie afsluitende boodschap in de film. Ik bedenk hem terwijl het tweede glas bier voor me op tafel wordt neergezet.
Je wordt blijkbaar wat je denkt. Met veel verlangen, passie en doorzettingsvermogen wilde Claressa wereldkampioene boksen in de klasse vedergewicht worden en dat lukte haar bijna. Zonder haar tragische ongeval was het haar zeker gelukt. Je wordt uiteindelijk wat je denkt. Zo simpel is het blijkbaar. Claressa accepteerde onder geen beding een terugval naar de kansloze situatie waar ze vandaan kwam. Met een geamputeerd been en een rolstoel dacht ze dat ze geen keuze meer had. Jammer dat ze het toeval geen kans meer heeft gegeven om op een andere manier waardevol te zijn. Met haar kwaliteiten had ze een voorbeeld kunnen zijn voor velen. Er bestaat niet slechts één manier om waardevol in deze wereld te zijn, maar er zijn tal van manieren mogelijk. Claressa koos voor één manier en toen dat niet lukte, gaf ze op. Ze gaf de vierde dimensie geen kans om voor haar te werken en op een andere wijze waardevol te zijn. Met deze mooie gedachte reken ik af en ga slapen. Morgen is het vroeg dag.
263

Waardevolle levens

Gerelateerde afbeelding

Ik denk na. Ben ik echt bereid om iets totaal anders te gaan doen en mijn zekerheden als een baan, een huis en een mooie relatie op te geven? Ik denk het niet, als ik er zo over nadenk. Ik werd gedwongen om alles op te geven door het faillissement, maar dat was verre van een vrijwillige keuze geweest. Ik was niet gelukkig en toch veranderde ik niets aan mijn situatie, totdat ik werd gedwongen. Wie leeft er nu echt het leven van zijn dromen? Onze passies en dromen worden vaak versluierd door de sleur van alledag. We blijven vastzitten in banen en relaties die ons niet ten diepste raken en misschien niet eens bij ons passen. Angst regeert de meeste levens. Angst om ontslagen te worden, om ziek te worden en om je maatschappelijke status te verliezen. Mij is het allemaal overkomen en daardoor ben ik losgekomen van de angst. Voor de meeste andere mensen geldt dit niet. Zij gedogen hun bestaan uit angst iets te verliezen, maar springen niet elke ochtend vol enthousiasme en energie uit bed. Zo verliezen ze hun waardevolle levens. “Veel mensen zitten vast in de sleur van het leven en worden geregeerd door de angst. Hun leven is bedrijfsruimte breda gewoon, maar weinig en inspirerend,” zeg ik. “De meeste mensen leven inderdaad niet het leven dat past bij wie ze zijn. Ze lopen ergens in hun leven vast en willen graag het roer omgooien, maar op eigen kracht lukt dat niet. De prangende vraag is, waarom het niet lukt om je idealen en dromen achterna te gaan? Wat houdt mensen tegen om te doen wat zo dicht bij hun hart ligt? Waarom lopen zoveel mensen vast in banen die onvoldoende inspireren of klampen ze zich jarenlang vast aan liefdeloze relaties ?” Ik zucht eens diep. Een professor kan meer vragen stellen dan een collegezaal met studenten kan beantwoorden!