Groepsgewijze opstelling

Gerelateerde afbeelding

Groepsgewijze opstelling en taakverdeling In een groepsgewijze opstelling bevinden zich in een ‘productiecel’ alle machines (en mensen) om een bepaald ( deel)product te maken. Binnen een productiecel kan dan gekozen worden voor het verrichten van deelbewerkingen per productiemedewerker roulariemogelijkheden (‘F-indeling’) en kunnen daaraan roulatiemogelijkheden worden gekoppeld. Na een kantoorruimte huren amsterdam bepaalde tijd wisselt de productiemedewerker dan van bewerkingsstation om bijvoorbeeld afstomping taakverruiming en eentonigheid tegen te gaan. ‘ Een andere mogelijkheid is het kiezen voor taakverruiming: meer verschillende taken in een bewerkingsstation onderbrengen. Voegt men daaraan bijvoorbeeld ook nog planningstaken, onderhoudstaken en kantoorruimte huren schiphol kwaliteitscontrole toe, dan is er sprake van taakverrijking. In deze gevallen kan een productiemedewerker alle fasen van bewerking tot een eind- of deelproduct (P-indeling) afwerken om daarna ‘zijn werk’ met een nieuw product te vervolgen.
In figuur 7. 3 is aangegeven op welke wijze een product of dienst totstandkomt binnen een functionele organisatie. Indien men meer product-marktcombinaties bedient, leidt dit tot een complexe besturing, veel coördinatie, lange wachttijden en voorraadvorming. Uitgangspunt is een maximale bezettingsgraad van mensen en productiemiddelen. Het is kantoorruimte huren leeuwarden inmiddels duidelijk dat deze afstemming en coördinatie veel managementcapaciteit vragen. Door te organiseren rond processen, in plaats van rond functies, zijn minder managers nodig. Daardoor kunnen sneller besluiten worden genomen. Omdat product-marktcombidecentrale resultaat- naties centraal staan, neemt tevens de decentrale resultaatverantwoordelijkheid toe. Deze verantwoordelijkheid oplossing kan leiden tot duplicatie van dure of unieke capaciteit. Dit nadeel is te ondervangen door deze capaciteit te bundelen in eenheden. Omdat deze kleine eenheden – in termen van onderlinge afhankelijkheid (hoofdstuk 6) – ‘gepoold afhankelijk’ zijn, verstoren ze elkaar kantoorruimte huren groningen in hun dagelijks functioneren niet zo snel. De coördinatiebehoefte is daarom standaardisatie van output minder groot. De eenheden kunnen gecoördineerd worden door standaardisatie van output. In essentie wordt door middel van het organiseren rond processen de besturing van processen gedecentraliseerd én vereenvoudigd.
Een belangrijke voorwaarde voor het organiseren rond processen is dat de orderstroom niet te veel fluctueert. Als dit het geval is, kan dit leiden tot leegloop in de ene afdeling,

Problemen bij management

Gerelateerde afbeelding

Problemen bij management van projecten Bij het opzetten van projecten realiseert men zich onvoldoende dat een projectmatige aanpak niet alleen oplossingen voor bestaande problemen met zich meebrengt maar ook nieuwe problemen veroorzaakt. De problematiek van het projectmatig werken, zoals die in de praktijk naar voren komt, is meestal complex van aard. Met gebruikmaking van ervaringen van ongeveer 400 projectleiders hebben Wijnen, Renes en Storm de kantoorruimte huren amsterdam meest voorkomende problemen gerubriceerd. Deze projectleiders waren afkomstig uit velerlei organisaties, zowel in het bedrijfsleven als in de (semi-)overheid. Zeven rubrieken zijn te onderscheiden in de problematiek zoals deze kantoorruimte huren schiphol door de projectleiders naar voren is gebracht, te weten: filosofie, faseren, beheersen, extern structureren, intern structureren, samenwerken en persoonlijke kwaliteit. De frequentie waarin de problemen door de projectleiders onderkend worden is weergegeven in figuur 6. 20.
Figuur 6.20 Problemen bij projectmanagement
l 2 Onduidelijkheid in de projectfilosofie en -aanpak (filosofie) Gebrek aan samenhang en coördinatie (faseren) Het overschrijden van normen ten aanzien kantoorruimte huren leeuwarden van tijd, geld, kwaliteit en informatie (beheersen)
In de matrixstructuur (zie subparagraaf 6.3 .8) wordt het gezag over de uitvoerenden gedeeld door de projectleiding en de leiding van de organisatorische eenheid van de basisorganisatie. Hier is overleg tussen projectleiding en afdelingsleiding een belangrijke zaak, maar daarnaast kan de projectleiding op meer gebieden haar eigen gezag laten gelden. De projectgroep is groter dan alleen de projectleiding, maar dat ‘groter’ hoort tegelijkertijd ook ergens anders thuis (namelijk in een afdeling, divisie of vestiging). De projectgroep is daarom dwars op en niet naast die andere afdelingen geplaatst.
zuivere projectstrucruur In de zuivere projectstructuur beschikt de projectleider over alle bevoegdheden (zowel de hiërarchische, operationele als de functionele zeggenschap) die noodzakelijk zijn om de projectgebonden activiteiten te beheersen. Anders gezegd: hij heeft evenveel gezag over zijn eigen medewerkers als een afdelingschef over zijn medewerkers: eenheid van bevel in een tijdelijke afdeling. Dit gaat zelfs zo ver dat de projectleider over een volledig uitvoerend kantoorruimte huren groningen en stafapparaat beschikt, terwijl de manager van meer permanente afdelingen slechts beschikt over een beperkte groep medewerkers. In ieder geval is het zo dat in deze structuur de wederzijdse afhankelijkheid van de projectleider en de manager van de vaste afdeling zich voornamelijk bepaalt tot het strategische en soms het administratieve niveau van de besluitvorming en zich nauwelijks uitstrekt tot het operationele niveau van de besluitvorming. Een voorbeeld van een tijdelijke, zuivere projectstructuur is de projectorganisatie ten behoeve van een wereldtournee van een (groep) artiest(e n). Als de tournee voorbij is, wordt de tijdelijke organisatie ontmanteld. 11.1.qm1

Taken topleiding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
De topleiding heeft in een organisatie als taak inhoud te geven aan de relatie tussen organisatie en omgeving, zodanig dat het voortbestaan van de organisatie zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Dit betreft dus het nemen van de nodige strategische beslissingen. Vervolgens dienen ‘vanuit de top’ al die maatregelen te worden getroffen die de uitvoering van de genomen beslissingen over producten of diensten in relaties tot markten of afnemersgroepen mogelijk maken. Dit laatste vereist het treffen van organisatorische voorzieningen. Het middle management kan dan verder de vereiste organisatorische en operationele beslissingen
middle management Het kantoorruimte huren amsterdam middle management of middenkader heeft in een organisatie een uitvoerende taak ‘naar boven’ en een leidinggevende taak ‘naar beneden’. Dit betekent dan tevens dat het middle management op een kruispunt of oversteekpunt van belangen staat en in zekere zin een bufferpositie tussen de verschillende lagen in de organisatie inneemt.
Als de organisatie kantoorruimte huren schiphol groter wordt zal in de praktijk een ‘nieuw’ niveau ontstaan. Iedere manager kan immers maar een beperkt aantal uitvoerende medewerkers onder zich hebben omspanningsvermogen ( omspanningsvermogen) (zie hoofdstuk 7). Daardoor ontstaat als het ware vanzelf het middle-managementniveau: afdelingschefs, voormannen, enzovoort. Deze personen oefenen supervisie uit over de uitvoerende medewerkers en leggen uiteraard kantoorruimte huren leeuwarden verantwoording af aan het strategische niveau boven hen.
6.2.3 Ta ken uitvoerende medewerkers en eerstelijnmanagement
eerstelijnmanagers De uitvoerende medewerkers en de eerstelijnmanagers moeten zoveel zorg en aandacht geven aan de uit te voeren werkzaamheden dat gestelde productieniveaus of een vereist niveau van dienstverlening worden gehaald. De te halen productieaantallen en de wijze waarop met kwaliteitsniveaus gewerkt kan worden kunnen mede in overleg met de uitvoerende medewerkers worden bepaald. De taakverdeling en de wijze van leidinggeven zijn in hoge mate bepalend voor de inzet en motivatie van de uitvoerende kantoorruimte huren groningen medewerkers. De drie managementlagen kennen we reeds uit hoofdstuk 1. Bij hetgeen we aldaar besproken hebben, voegen we nu de conclusie toe dat deze drie managementlagen met hun eigen taken het resultaat vormen van ‘verticaal’ organiseren. Het ‘verticale’ is de ‘bevelshiërarchie’ en wordt ook wel de ‘lijn’ genoemd.

Creatieve en lerende organisatie

Gerelateerde afbeelding
Een organisatie die niet in staat is creatieve hulpbronnen aan te boren, zal langzamerhand door haar concurrenten uit de markt worden gewerkt doordat deze ofwel betere producten fabriceren tegen lagere kosten, ofwel kantoorruimte huren amsterdam een leidinggevend kader hebben dat meer verbeeldingskracht heeft en meer alternatieve oplossingen ziet. tijd voor verwerking en Creativiteit die uitmondt in nieuwe ontdekkingen vraagt van de organisatie tijd voor kantoorruimte huren schiphol coördinatie verwerking en coördinatie. Vaak worden producten wel verbeterd en aangepast, maar komt vernieuwing nogal eens in de verdrukking en formuleert men zelden nieuwe doelstellingen. Toch zal een organisatie die gezond en productief wil blijven en zich voortdurend wil instellen op de kantoorruimte huren leeuwarden veranderende behoeften van de samenleving, al haar creatieve krachten moeten gebruiken en moeten leren uit ervaringen en ook van ‘fouten’ uit het verleden. Het gaat daarbij om creativiteit en leervermogen van medewerkers, managers en de organisatie als geheel. Het gaat er tevens om, zelf creatief te zijn en om creativiteit, leergedrag en leervermogen in en van de organisatie te bevorderen. Alleen op die wijze kan een organisatie het optimale halen uit haar medewerkers. Als men het belang van creativiteit voor de organisatie onderkent, is het goed ervaring op te doen met creativiteitsbevorderende technieken, zie subparagraaf 5.4 . 1 . Weinig organisaties hebben echter permanente programma’s met het doel de creatieve mogelijkheden en het kantoorruimte huren groningen leergedrag van alle werknemers te ontplooien. Toch bedenken medewerkers vaak waardevolle ideeën, maar deze worden niet omgezet in een vernieuwende actie. Veel medewerkers die een goed idee hebben missen de bevoegdheid of de verantwoordelijkheid om dit idee uit te voeren. Vaak wordt zo’n idee niet eens kenbaar gemaakt. Het is dan ook zaak om initiatieven te nemen waardoor waardevolle ideeën kunnen worden omgezet in praktische bruikbaarheid. Dat is niet eenvoudig. Creatief denken is nogal ongestructureerd, ongedisciplineerd en lijkt vaak niet logisch Maar creatieve gedachten zijn de basis voor nieuwe denkbeelden, waar elke organisatie behoefte aan heeft. Het komt echter nogal eens voor dat creatieve denkbeelden de ‘status quo’ aantasten. Daardoor ontstaat weerstand bij diegenen die het belang van deze denkbeelden niet inzien of niet onderschrijven. Het uiteindelijke doel van het creatieve denken en van leren is het ontdekken en in de praktijk brengen van iets beters dan de organisatie nu bezit en doet.

Weerstand en vermindering

Gerelateerde afbeelding

Weerstand en vermindering van weerstand bij implementatie
Tijdens het strategische planningsproces wordt op goede gronden en met rationele overwegingen een keuze gemaakt tussen de versèhillende alternatieven. Het kantoorruimte huren amsterdam logische vervolg op het strategieformuleringsproces is de invoering. In de praktijk blijkt de invoering nogal eens vertraging op te lopen en duurder uit te vallen dan begroot. Dit treedt zowel bij product- en marktontwikkeling op als bij fusies en overnames. Reden hiervoor is vaak het niet goed inschatten van de bereidwilligheid van degenen die de strategie kantoorruimte huren schiphol daadwerkelijk weerstand tegen moeten uitvoeren. We zullen kort kijken naar het karakter van deze weerstand van indiviveranderingen duen en groepen tegen veranderingen.
onzekerheid De weerstand van individuen wordt veroorzaakt door twee groepen factoren: onzekerheid persoonlijke belangen en de persoonlijke belangen. Onzekerheid ontstaat als individuen, managers, het belang kantoorruimte huren leeuwarden en de gevolgen van de verandering die door de strategie worden veroorzaakt niet kunnen inschatten. Het kan zijn dat de strategie risico’s inhoudt die niet bij zijn persoonlijkheid passen. De manager kan de angst hebben overbodig te worden of de angst hebben niet in staat te zijn de nieuwe taak te kunnen vervullen. eigenbelang Het kan ook zo zijn dat een manager uit welbegrepen eigenbelnnH zich verzet tegen de voorgestelde strategie. Dit kan zo zijn als de manager zijn positie, macht, inkomen en status bedreigd ziet. Dit kan op basis van heel rationele overwegingen zijn. De leider van een goed lopende divisie of business unit die wordt beoordeeld op de hoogte van zijn rendemem, zal zich verzetten tegen alternatieven die zijn relatief hoge rendement doen dalen.
Weerstand van groepen wordt, behalve door soortgelijke rationele overwegingen kantoorruimte huren groningen als gelwaarden· en normenpatroon den voor het individu, veroorzaakt door hun gemeenschappelijke waarden- en normenpatroon (cultuur). Deze waarden en normen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de marktbenadering. Deze weerstand is bijvoorbeeld gebaseerd op het kwaliteitspremium dat men meent te bezitten. Een andere mogelijkheid is dat men vindt dat de keuze niet op relevante criteria is gebaseerd. Te denken valt aan weerstand tegen milieu- of arbeidsmarktoverwegingen. Dit vanuit de gedachte dat deze overwegingen geen primaire rol binnen ondernemingen dienen te spelen. Groepen verzetten zich tegen strategische veranderingen die de positie en de waarden en normen van de groep bedreigen.

Bestaand Marktpenetratie

Gerelateerde afbeelding

Opstellen van strategische alternatieven
Indien de doelstellingen niet gehaald zullen worden, zal een organisatie een opstelling alternatieven moeten maken van de alternatieven die de organisatie ten behoeve van haar voortbestaan kan inzetten. Bij deze kantoorruimte huren amsterdam stap wordt voortgebouwd op informatie die voortkomt uit het omgevingsonderzoek en het sterkte/ zwakteonderzoek.
Ans off
Op basis van deze twee deelonderzoeken, waaruit de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving en de sterke en zwakke punten vanuit de organisatie naar voren komen, moet een organisatie nu een opstelling maken van de mogelijkheden die benut kunnen worden. Mogelijkheden kantoorruimte huren schiphol moeten eerst getoetst worden aan hetgeen een organisatie ook werkelijk kan.
Stel, er is een mogelijkheid voor een nieuw product in de markt (kans). Als hiervoor geavanceerde technische kennis noodzakelijk is (voorwaarde), terwijl het bedrijf tot nu toe weinig aan onderzoek heeft besteed (zwak punt), kan deze mogelijkheid waarschijnlijk toch niet door dit bedrijf worden benut. Stel in een ander geval dat er een kans is om een afzetvergroting te realiseren in een nieuw marktgebied (kans), kantoorruimte huren leeuwarden bijvoorbeeld in Duitsland, waarvoor het opzetten van een dealernet noodzakelijk is, terwijl daarbij tevens een grote
investering in een centraal distributiebedrijf nodig is (voorwaarden). Als de financiële middelen echter beperkt zijn (zwak punt). kan deze mogelijkheid, althans in deze vorm, niet worden benut. Wellicht wel in de (gewijzigde) vorm van partiële samenwerking met een ander bedrijf dat al veel langer producten langs een reeds bestaand dealernet afzet. Als dit bedrijf bovendien nog wat extra financiële middelen zou hebben, kan met des te meer kracht de afzet op deze markt ter hand worden genomen.
Een organisatie heeft verschillende groeimogelijkheden. Een bekende opsomming van strategische alternatieven is in Ansoffs product-marktmatrix le plaatsen (zie figuur 4. 15).
In deze product-marktmatrix zijn de verschillende groeimogelijkheden kantoorruimte huren groningen voor een organisatie weergegeven. Groei vanuit een bestaande uitgangspositie ten aanzien van product of markt wordt expansie genoemd. Van diversificatie is sprake als een organisatie zich gaat begeven op nieuwe markten met nieuwe producten.
In deze paragraaf zullen nu strategische alternatieven worden uiteengezet en verduidelijkt met voorbeelden, en wel in drie groepen: 1 alternatieven binnen de huidige activiteiten (marktpenetratie); 2 alternatieven op het vlak van nieuwe activiteiten: • productontwikkeling; • marktontwikkeling; • diversificatie; 3 afbouw van activiteiten.

Omgevingsonderzoek: kansen en bedreigingen

Gerelateerde afbeelding

Omgevingsonderzoek: kansen en bedreigingen
omgevingsonderzoek Het omgevingsonderzoek kan worden uitgevoerd vanuit twee gezichtspunten. Men kan een beeld vormen van een aantal algemene ontwikkelingen die de totale maatschappelijke omgeving betreffen. Dit heeft dan weer invloed op de specifieke kantoorruimte huren amsterdam bedrijfstaksituatie. Beide gezichtspunten zijn te onderscheiden, maar mogen niet gescheiden worden.
Ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving In paragraaf 3.3 is al geïllustreerd aan welke soorten ontwikkelingen gedacht kan worden bij het maken van een toekomstbeeld. De voorbeelden die we geven zijn dan ook niet bedoeld als een uitputtend overzicht. Voor een aantal kantoorruimte huren schiphol omgevingsfactoren zal bij wijze van voorbeeld kort aangegeven worden hoe in Nederland opererende bedrijven op een bepaalde ontwikkeling hebben ingespeeld.
Demografische factoren Omdat producten of diensten uiteindelijk aan de bevolking ter beschikking worden gesteld, zijn de demografische factoren voor een organisatie van belang. Zoals al is aangegeven in subparagraaf 3.3 .1 is daarbij een aantal aspecten te onderscheiden, onder meer groei, omvang en samenstelling van de bevolking.
Begraven is big business geworden Per jaar overlijden in Nederland ongeveer 150 000 mensen. Verwacht wordt dat dit aantal rond 2040, als we ons kantoorruimte huren leeuwarden midden in de ‘vergrijzing’ bevinden, zal zijn gestegen tot 250 000 per jaar. Begraven is dus big business. Aan het toenemende massale karakter van begraven zijn enkele voordelen voor de consument verbonden. Tenminste, als de consument genoegen neemt met een standaarduitvaart. Want: hoe meer uitvaarten de verzekeraar
te verzorgen heeft, hoe meer korting er bedongen kan worden. Kleinere kantoorruimte huren groningen uitvaartverzekeraars zullen voor een standaarduitvaart meer moeten neertellen. Zo kunnen de kosten van begraven variëren tussen de circa 3.100 en 5.000 euro al naar gelang de grootte van de verzekeraar. Dat dit consequenties heeft voor uw premie is evident.

Organisatie-ethiek

Gerelateerde afbeelding

Organisatie-ethiek is een bezinning op hoe organisaties behoren te handelen, aldus Kimman. Het handelen van een organisatie is een ander soort handelen dan het handelen van een vrij individu. Natuurlijk zijn het binnen de kantoorruimte huren amsterdam organisatie altijd de individuen die handelingen uitvoeren waarvoor ze een bepaalde verantwoordelijkheid dragen. Er is bijna altijd sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen organisatielid en organisatie. Binnen hun organisatie handelen ze immers als functionarissen binnen kantoorruimte huren schiphol voorgeschreven taakgebieden. Alle functionarissen dragen bij aan een uitkomst waarover de organisatie zeggenschap heeft. De individuele bijdragen zijn soms verwaarloosbaar klein, maar de vele bijdragen brengen iets tot stand waarin de individuele bijdrage niet of nauwelijks meer herkenbaar is. Meestal is het de organisatie die aansprakelijk is voor een dergelijke uitkomst.
De organisatie-ethiek staat in nauwe relatie tot de essentie van het organiseren: het verdelen, afstemmen op elkaar en uitvoeren van taken die het bereiken van kantoorruimte huren leeuwarden een bepaald doel dienen. De organisatie-ethiek kan toegepast worden bij de formulering van het doel van de organisatie, van de middelen die gebruikt worden, van een verdeling en uitvoering van taken en ook van de integriteit van de controle op de uitvoering. Wat gebeurt er als we hier investeren en elders desinvesteren, hier mensen ontslaan en in het lagelonenland mensen aanstellen? Veel managers weten wel dat er zaken in de bedrijfsvoering zijn die niet kloppen. Ethische bezinning moet dan behulpzaam (kunnen) zijn om de morele legitimatie te vinden om daar wat aan te doen en tot beslissingen te komen. Dan zal men (volgens Kimman) kunnen spreken van ‘behoorlijk management’.
De laatste jaren valt op dat meer en meer ethiek en moraliteit in vraagstukken van kantoorruimte huren groningen verantwoordelijk handelen expliciet aan de orde komen. De Brent-Spar-affaire lijkt bijvoorbeeld bij Shell voor een doorbraak te hebben gezorgd in het denken en doen van dit bedrijf. Als ‘responsible corporate citizen’ zijn vanuit Shell wijzigingen in opvattingen over het werken in ontwikkelingslanden (bijvoorbeeld in Nigeria) en ten aanzien van milieu en andere maatschappelijke vraagstukken opvallend te noemen. Shell-managers (overigens bijvoorbeeld ook bij BP en Akzo Nobel) worden in hun handelen inmiddels zelfs getoetst aan een gedragscode (een ‘code of conduct’). Tal van ondernemingen hebben inmiddels een mooi vormgegeven boekje met ‘corporate values’. Maar biedt zo’n code ook houvast in moeilijke situaties? In hoeverre is de gedragscode werkelijk een gids7

Nieuwe taakvervulling voor managers

Gerelateerde afbeelding

Nieuwe taakvervulling voor managers en medewerkers Vaak besteden middle managers een groot gedeelte van hun werktijd aan interne, procedurele zaken, ver verwijderd van de afnemers, leveranciers en distributeurs van het bedrijf. In de nieuwe, platte en slanke bedrijven zijn minder managerfuncties, maar die er zijn vergen meer, kantoorruimte huren amsterdam vormen een grotere uitdaging, en geven meestal meer voldoening. Van deze managers wordt een breder blikveld verwacht. In tegenstelling hiermee zijn in grote, geïntegreerde concerns de meeste middle managers belast met coördinerende, controlerende en verbindende functies. Zij moeten de geweldige kantoorruimte huren schiphol structuren bijeenhouden en ervoor zorgen dat talloos vele stukken en stukjes op tijd in elkaar grijpen. Aan dat soort functies is veel minder behoefte in de netwerksystemen, waar contracten en afspraken in de plaats komen van hiërarchieën. Ook medewerkers in netwerkorganisaties zullen meer van hun werk kunnen verwachten en daaraan meer voldoening ontlenen. In de nieuwe, kortere en minder gecompliceerde kantoorruimte huren leeuwarden structuren kunnen de medewerkers direct zien hoe hun producten of diensten zich in de markt ontwikkelen en zijn daar op die manier direct zelf bij betrokken. Omdat de eerste organisaties waarschijnlijk minder stafmedewerkers en managers zullen hebben, zal van de medewerkers veel meer kennis en kunde worden verwacht, zowel met betrekking tot het werk binnen een steeds complexere technologie als met betrekking tot de ‘zakelijke’ taak van het opbouwen en vasthouden van een brede cliëntenkring.
Zo zullen bijvoorbeeld bedrijven die halffabrikaten en onderdelen leveren niet langer meer een eindeloze reeks van hetzelfde product of dezelfde dienst maken,
maar wisselende reeksen van verschillend type van hoge kwaliteit. Daarvoor is de volledige inzet van elke werknemer nodig met al zijn capaciteiten.
Het denkbeeld dat werknemers meer zichzelf moeten managen en meer betrokken moeten kunnen worden bij de ‘zakelijke’ besluitvorming is niet nieuw (zie hoofdstuk 5 t.e.m. 8). In veel moderne fabrieken kantoorruimte huren groningen en kantoren zorgen vrijwel geheel zichzelf sturende werkgroepen voor hun eigen deadlines en werkverdeling en schakelen de leden naar behoefte snel over naar andere taken. Ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de interne coördinatie ligt bij de groep. De netwerkstructuur versterkt deze trend en brengt meer afwissezelf-management ling met nog meer mogelijkheden voor ‘zelf-management’ en (semi-)autonomie. Verwacht kan worden dat deze trend zich doorzet. Het is zelfs voorstelbaar dat in een flexibele

De NMa

Gerelateerde afbeelding

De NMa werkt bij uitoefening van haar functie samen met andere toezichthouders, zoals de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit), De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer en kantoorruimte huren amsterdam bijvoorbeeld ook met het Commissariaat voor de Media.
Veranderingen in het sociale beleid vanwege de overheid zijn eveneens belangrijk. In de gezondheidszorg zal bijvoorbeeld het nodige veranderen. Verzekeraars kunnen met diverse soorten verzekeringen daarop inspelen. Verder kan het ontstane WAO-gat worden opgevuld. Ook kantoorruimte huren schiphol andere aanvullende verzekeringen zullen waarschijnlijk nodig zijn.
Daarnaast zijn uitspraken van de rechterlijke macht van belang. Tegenwoordig worden verzekeringsmaatschappijen met steeds grotere schadeclaims geconfronteerd als gevolg van rechterlijke uitspraken. Veel van deze claims hebben betrekking op gebeurtenissen die jaren geleden plaatsvonden, met name milieuclaims en claims kantoorruimte huren leeuwarden met betrekking tot productaansprakelijkheid. Ook in het onderwijsbeleid vindt een verregaande verzakelijking plaats. Een steeds groter deel van de kosten van onderwijs moet door studenten zelf betaald worden. Studieleningen zijn mogelijk en verzekeringen kunnen worden afgesloten voor de toekomstige opleiding van kinderen. Er is sprake van een toenemende aandrang tot flexibilisering van arbeid door de overheid. De overheid zal op dit terrein de komende tijd ongetwijfeld verder van zich laten horen. Organisaties zullen bij hun personeelsbeleid kantoorruimte huren groningen daarmee rekening moeten houden.
Het economische leven wordt in ons land niet volledig overgelaten aan het vrije spel van de maatschappelijke krachten. Soms maken bedrijven onderling bepaalde afspraken (prijsafspraken), soms geeft de overheid bepaalde regels waaraan voldaan moet worden. Ten behoeve van het algemeen belang geeft de overheid voorschriften met betrekking tot arbeidstijden, veiligheid, lonen en prijzen, sociale verzekeringen, milieu en dergelijke. Ook in internationaal verband zijn instanties werkzaam die door hun invloed de beslissingen binnen organisaties beïnvloeden, bijvoorbeeld de EU, de OESO, de Wereldbank en het IMF. De organisatie van olieproducerende en -exporterende landen (de OPEC) is hiervan een voorbeeld op sectorniveau.