In de jaren negentig

Gerelateerde afbeelding

‘In de jaren negentig dachten we dat de bomen tot de hemel groeiden. In economisch opzicht dan. Iedereen zou er beter
van worden, ook de ontwikkelingslanden. Het trickle down-effect -economische groei in het v\·esten leidt tot economische groei in het zuiden – zou er voor kantoorruimte huren amsterdam zorgen dat ook hun bootje ging drijven. Die droom is wreed verstoord. De demonstraties tegen mondialisering in Seattle in 1 999 lieten zien dat niet iedereen tevreden was met de reultaten van de economische boom. De aanslagen op het World Trade Centre in New York en het Pentagon in Washington hebben deze utopie definitief aan stukken kantoorruimte huren schiphol geslagen. We zijn wakker geschud: het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking is de afgelopen tien jaar weliswaar met 2,5% gestegen, maar er moeten nog steeds drie miljard mensen op deze wereld rondkomen van minder dan twee dollar per dag. Nog afgezien van het feil dat die welvaartsgroei heeft geleid tot nog meer uitstoot van broeikasgassen en grote kantoorruimte huren leeuwarden aanslagen op bossen, zoetwatervoorraden en in het algemeen de draagkracht van de aarde.’ ‘Ondernemingen spelen daarbij een doorslaggevende rol’, meent Fussler. ‘De rol van de overheid is om gedragsverandering te bevorderen via regels of economische instrumenten. Het zijn echter de ernrepreneurs die het uiteindelijke gedrag definiëren via hun innovaties.
Overheid én bedrijfsleven De suggestie dat het internationale bedrijfsleven baat zou hebben bi] zo min mogelijk overheidsinstituties, werpt hij verre van zich. ‘Integendeel’, zegt hij met klem, ‘bedriiven. ook internationale bedrijven zijn gebaat bij een goed fu nctionerende overheid die op tijd belastingen int, een rechtssysteem onderhoudt en zorgt dat de regels worden nageleefd.’ Omgekeerd kantoorruimte huren groningen hebben internationale bedrijven ook verplichtingen ten opzichte van de armen in de wereld. Als gevolg van de mondialisering kunnen ze zich niet meer beperken tot markten die veel Le besteden hebben, maar zullen ze ook hun uiterste best moeten doen om de armen bij de wereldeconomie te betrekken. ‘Doen ze dat niet dan zullen de sociale spanningen verder toenemen. Alleen daarom al is het noodzakelijk om naar nieuwe wegen te zoeken om een duurzame, vredige wereld Le scheppen, waar niemand wordt buitengesloten.’

Waarde van een bedrijf

Gerelateerde afbeelding

Bedrijfsovername vereist meestal een forse investering ineens. De startende ondernemer zal in geval van ‘koop’ van een reeds bestaand bedrijf goed moeten nagaan wat het betreffende bedrijf echt voorstelt. Soms kantoorruimte huren amsterdam dient men bedacht te zijn op verlies van klanten bij het overgaan van een bedrijf in andere handen, soms is het productenpakket aan vernieuwing toe, of worden essentiële bedrijfsfuncties als marketing en verkoop, productie en inkoop niet adequaat vervuld. In toenemende mate is er kantoorruimte huren schiphol de laatste jaren sprake van zogenoemde management buyouts. In deze gevallen wordt een onderneming overgedragen aan de directie van dat bedrijf; vaak met behulp van ‘venture’ kapitaal van (particuliere) participatiemaatschappijen. Soms is ook het personeel bij zo’n transactie betrokken. Zo worden ook wel bedrijven, na herbezinning van concerns (zoals Elsevier of Unilever) op kernactiviteiten, afgestoten en verzelfstandigd (of aan andere bedrijven overgedaan). Zo zal naar verwachting ook intrapreneurship in belang toenemen. Hierbij richt een individu of groep individuen afkomstig uit een bestaand bedrijf kantoorruimte huren leeuwarden een nieuw bedrijf op met behulp van middelen van dat bestaande bedrijf. 40% van de nieuwe bedrijven die op deze manier ontstaat, heeft een innovatief karakter.
Bedrijfsopvolging geeft de (potentiële) starter de gelegenheid kennis van zaken op te doen en gebruik te maken van de relaties van de vertrekkende ondernemer.
Waarde van een bedrijf Als men een bedrijf wil overnemen of via geleidelijke opvolging de bedrijfsleiding gaat overnemen is het, in gevallen waarin het bedrijf in particuliere handen is, van belang te weten wat het bedrijf kantoorruimte huren groningen redelijkerwijs waard is. Inbreng van deskundigheid van de accountant en van de zijde van de bank zijn hierbij zeker van betekenis. De overnameprijs is te zien als optelsom van het eigen vermogen van de onderneming en de eventueel te betalen goodwill.

Europese ondernemingsraad

Gerelateerde afbeelding

Zo heeft de Europese ondernemingsraad het recht op informatie over grensoverschrijdende ontwikkelingen en over activiteiten die gevolgen hebben kantoorruimte huren amsterdam voor vestigingen in verschillende Europese landen, zoals fusies of bedrijfssluitingen. Elke lidstaat heeft de vrijheid de wetgeving naar eigen inzicht aan te scherpen. Multinationals moeten zich houden aan de wet in het land waar hun Europese hoofdkantoor is gevestigd.
Medezeggenschapsstructuren in kantoorruimte huren schiphol Europa: grote verschillen In de structurering van de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau zijn tussen de EUlidstaten – ondanks de EU-richtlijn van 22 september 1994 -grote verschillen te herkennen. Deze verschillen zullen het instellen van de Euro-OR en het functioneren ervan zeker nog langdurig compliceren (zie ook subparagraaf 3.4.4).
Deel 1 MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ
Verschillen in kantoorruimte huren leeuwarden industriële democratie tussen een aantal Europese landen kunnen als volgt worden gekarakteriseerd:
Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg (N-W Europees model) wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming; medezeggenschapsorgaan: de ondernemingsraad met meer (D) of minder (NL) invloed via de Raad van Commissarissen (RvC) en Raad van Bestuur (RvB); instemmingsrecht: sociale onderwerpen kantoorruimte huren groningen informatie- en adviesrecht: economische en organisatorische aangelegenheden.
Via vertegenwoordigers in RvC en RvB is de werknemersinvloed verhoudingsgewijs groot.
Engeland en Ierland (Brits model) geen wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming (voluntarisme); medezeggenschapsorgaan: de vakbond in de figuur van de ‘shopsteward’; geen instemmingsrechten: via onderhandelingen wordt inspraak bereikt over sociaal beleid en economische aangelegenheden (inclusief de arbeidsvoorwaarden).
Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland (N-W Europees/Brits model) wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming; medezeggenschapsorgaan: de vakbond in de figuur van de ‘shopstewards’, en werknemersvertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen; instemmingsrecht: organisatie van de productie, het sociale beleid, fondsbeheer (inclusief de arbeidsvoorwaarden); geen stemrecht hebben de vakbondsvertegenwoordigers in de RvB; informatie- en adviesrecht: economische aangelegenheden.

Functie van organisatiecultuur

Gerelateerde afbeelding

Organisatiecultuur is belangrijk omdat dit het organisatieleven in zekere zin voorspelbaar en overzichtelijk maakt, een band schept tussen leden van een kantoor huren amsterdam organisatieonderdeel en bijvoorbeeld ook maakt dat er niet van geval tot geval steeds nieuwe beslissingen moeten gemeenschappelijke worden genomen. Organisatiecultuur kunnen we beschouwen als de gemeenschappelijke verstandhouding verstandhouding van de leden van en de belanghebbenden bij een organisatie. Waar verstandig handelen in organisaties van belang is, daar is het ook zaak te letten op organisatiecultuur. Ogenschijnlijk is deze ‘zacht’ en ‘ongrijpbaar’, maar uit ze zich in de ‘harde’ leerschool van organisatiegedrag, onder kantoor huren schiphol andere door aanwijzingen, vormen van beloning en ‘straf’, in tradities en gewoonten en in de normen en regels die op de verschillende niveaus van de organisatie of binnen verschillende organisatie-eenheden gelden, bijvoorbeeld in productie ten opzichte van marketing en verkoop. De cultuur van een organisatie uit zich ook in het al of niet gebruiken van voornamen, in de huisvesting en huisstijl, in de communicatie tussen kantoor huren leeuwarden organisatieleden, de wijze waarop klanten worden behandeld, de mate van werkinzet van mensen op een afdeling, de kleding die men draagt, de taal die men gebruikt, het op tijd zijn. Oog hebben voor deze ‘uiterlijkheden’ is dus belangrijk om een organisatie en de daarin ‘vastliggende’ verhoudingen te leren kennen.
Organisatiecultuur is de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van een bedrijf over hoe het in hun organisatie dagelijks toegaat. Organisatiecultuur, in termen van gemeenschappelijke verstandhouding, blijkt veel te maken te hebben met het geheel van leerervaringen uit het verleden van de organisatie.
In de structuur en strategie kantoor huren groningen van een organisatie blijken bijvoorbeeld de soms onuitgesproken ideeën, die de machthebbers in een organisatie hebben over invloed en machtsuitoefening, tot uitdrukking te komen. Deze zijn uiterst bepalend voor beslissingen over wie verantwoordelijkheid (mogen) dragen en de wijze waarop een organisatie reageert op de situaties in de externe omgeving.

MANAGER EN MANAGEMENT

Gerelateerde afbeelding

Middle management en (uitvoerend) eerstelijnsmanagement De grootste groep managers is de laag onder het topmanagement van de organisatie. Dit is het middle management: alle leidinggevenden onder het topmanagement. Het middle management is belangrijk, aangezien het uitvoering moet geven aan het algemeen beleid en ook veelal direct kantoor huren amsterdam leiding moet geven aan de uitvoerenden.
De belangrijkste taken van middle managers zijn: leidinggeven aan en sturing van activiteiten; operationele beslissingen nemen; doorgeven van informatie top-down en bottom-up; plannen; organiseren van de werkzaamheden; motiveren van medewerkers; onderhouden van interne en externe contacten; rapporteren; nieuwe activiteiten genereren.
Gelet op de tendens bij het topmanagement om over te gaan tot decentralisatie van kantoor huren schiphol bevoegdheden komen er steeds meer beleidsformulerende taken te liggen bij het hogere middle management. Het middle management heeft in organisaties waar het gaat om het doorvoeren van veranderingen een sleutelpositie. Immers, het topmanagement kan prachtige plannen bedenken, het middle management zal deze moeten overbrengen aan de medewerkers kantoor huren leeuwarden en hen hiervoor moeten motiveren.
Managers en soorten van beslissingen
Eerder in dit hoofdstuk hebben we vastgesteld (subparagraaf 1.3.J) dat alle managers een zekere hoeveelheid van hun tijd besteden aan besluitvormende activiteiten. In de vorige paragraaf hebben we geconstateerd dat er binnen organisaties verschillende managementniveaus te onderscheiden zijn. Nu gaan we de koppeling maken tussen de plaats van een manager in de organisatie en de aard van de te nemen beslissingen, alsmede de mate van tijdsbesteding aan kantoor huren groningen besluitvormende activiteiten. Overigens is het nemen van besluiten een zo belangrijk element van managementactiviteiten, dat we aan dit onderwerp een apart hoofdstuk ( S) zullen wijden.
Het aantal te nemen beslissingen in organisaties is groot en verschillend van aard. In het managementproces zijn in beginsel drie soorten beslissingen te onderscheiden: strategische beslissingen; organisatorische en tactische beslissingen; operationele beslissingen.

Priority Management

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Prijs voor het rommeligste bureau Priority Management houdt dit jaar voor de tweede maal de verkiezing van het rommeligste bureau in Nederland. Priority Management is een bedrijf dat gerichte trainingen geeft om de prestaties op het werk te verbeteren. De verkiezing, in het kantoor huren amsterdam kader van de internationale ‘Clean offyour desk day’ moet de wantoestanden op sommige bureaus aan het licht brengen. Grote stapels papieren op een bureau gelden volgens de organisatie zeer ten onrechte nog altijd als een bewijs van de grote hoeveelheid werk die door de eigenaar verzet wordt. Terwijl kantoor huren schiphol een rommelig bureau juist slecht is voor de productiviteit en aanleiding geeft tot stress. Uit onderzoeken is gebleken dat veel mensen in managementfuncties en andere informatieverwerkers voor meer dan dertig uur per week op hun bureau hebben liggen. Het kost hem gemiddeld drie uur om daarin wegwijs te worden. De winnaar van de verkiezing zal door Priority Management worden beloond met een gepaste prijs: een gratis management training ter waarde van €750. iedereen kan zichzelf of kantoor huren leeuwarden een ander laten meedingen naar de prijs door een foto of een beschrijving van het bureau samen met de gegevens van de eigenaar op te sturen.
Bron: Noordhollands Dagblad, 28 december l 994 (bewerkt)
Organisatie en organiseren In bedrijven of instellingen werken mensen met elkaar samen en worden technische en financiële middelen gebruikt om kantoor huren groningen bepaalde doelstellingen te bereiken. Een organisatie is elk samenwerkingsverband waarin mensen bewust relaties met elkaar aangaan om daardoor gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Deze doelen kunnen vaak het beste en het snelste door een gezamenlijke inspanning worden bereikt en dikwijls niet of nauwelijks als men als individu alleen blijft handelen.