Strafrechtelijke handhaving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Gelet op het uitzonderlijke karakter van gedogen moet evenwel als uitgangspunt gelden dat overheden daarbij zeer terughoudend zijn.’ (ABRvS 3 april 1995, nrs. GOS.93.3127 en GOS.93.3130) In een andere uitspraak kantoorruimte huren amsterdam zei de Afdeling dat als één van de voorwaarden om tot gedogen te kunnen overgaan, geldt dat sprake is van een overgangssituatie in die zin dat het illegaal in werking zijn van de inrichting op korte termijn kan worden beëindigd. Er moet voldoende grond zijn voor de verwachting dat op korte kantoorruimte huren schiphol termijn vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting zal worden verleend. Vervolgens toetst de Afdeling of de vergunning zal kunnen worden verleend. Dat doet zij door de basis van de vergunning, de genoemde circulaire, te toetsen. De Afdeling kwam tot het oordeel dat de kantoorruimte huren leeuwarden uitgangspunten van de circulaire (behalve op één belangrijk punt) geaccepteerd konden worden. Ten aanzien van dit ene punt vond de Afdeling dat het niet toegestaan was om bij de beslissing over een vergunning mee te laten wegen of het bedrijf aan omwonenden een redelijk aanbod had gedaan om gevelisolatiemaatregelen te betalen. Juist het aanbrengen van deze gevelisolatie was cruciaal om tot vergunningverlening te kunnen overgaan. Nu dat onzeker was geworden, was vergunningverlening op korte termijn onzeker. Om kantoorruimte huren groningen die reden vernietigde de Afdeling het besluit om niet op te treden (de gedoogbeschikking). (ABRvS 24 juni 1997, AB 1997/ 298)
Via de toetsing van het gedoogbesluit en de te verlenen vergunning kan de Afdeling aldus circulaires van de minister toetsen.
Volgens art. 18.18 Wm is een gedraging in strijd met een voorschrift dat verbonden is aan een krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning of ontheffing verboden. In de Wet op de economische delicten (WED) is overtreding van een groot aantal artikelen van de Wet milieubeheer, evenals van andere milieuwetten, als economisch delict aangemerkt. De WED bepaalt of het delict een overtreding of een misdrijf is.

Verslag-, registratie-en meetverplichtingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij of krachtens AMvB worden de categorieën van inrichtingen, transportroutes en buisleidingen aangewezen en de gevallen waarover het register gegevens bevat inzake de externe veiligheid. Het bevoegd gezag kantoor huren amsterdam is verplicht gegevens over externe veiligheid aan het RIVM te verstrekken, evenals de wijzigingen die in deze gegevens optreden (art. 12.13 lid 1 Wm). Degene die een inrichting drijft waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, degene die een buisleiding gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen of degene aan wie een concessie voor die buisleiding is verleend, verstrekt op verzoek van het bevoegd gezag de gegevens benodigd voor kantoor huren schiphol de uitvoering van de verplichting van het bevoegd gezag om de gegevens aan het RIVM te verstrekken en voert de voor de totstandkoming van de gegevens benodigde berekeningen uit.
Titel 12.3 van de Wm heeft als naam ‘de EG-verordening PRTR en het PRTRprotocol’. Met PRTR wordt bedoeld: het register inzake de emissie en overbrenging van verontreinigende stoffen (European Pollutant Release Transfer Register). Het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot kantoor huren leeuwarden en overbrenging van verontreinigende stoffen (het PRTR-protocol) berust op het Verdrag van Aarhus en heeft ten doel de toegang van het publiek tot informatie inzake de uitstoot (emissies) en overbrengingen van verontreinigende stoffen te verbeteren. Eenieder moet inzicht kunnen verkrijgen in de bijdrage van de grootste vervuilingsbronnen. Dit gebeurt door middel van nationale registers. Hierdoor kantoor huren groningen kan het publiek gemakkelijker bij de besluitvorming op milieugebied worden
betrokken. Bovendien kan dit bijdragen aan de preventie en de vermindering van milieuverontreiniging.

Een vergunningsvoorschrift

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de gemeente Giessenlande was in een vergunningsvoorschrift over de sluitingstijden van een café gemakshalve verwezen naar een flexibel stelsel van voorschriften uit de algemene plaatselijke verordening. De Afdeling bestuursrechtspraak vernietigde de vergunning betreffende dat voorschrift, omdat daardoor het vergunningsvoorschrift via de APV-procedure in plaats van de in de Awb voorgeschreven procedure zou kunnen worden gewijzigd. (ABRvS 15 januari 1998, BR 1998/393)
Belanghebbenden, behalve de vergunninghouder, kunnen om de wijziging van de kantoor huren amsterdam beperkingen en voorschriften (bedoeld in art. 8.23 lid 1 Wm) verzoeken.
•Voorbeeld Aan burgemeester en wethouders van Rijsbergen werd verzocht de vergunning van een grondverzetbedrijf in te trekken of de voorschriften te beperken vanwege grote geluidhinder. Het verzoek werd afgewezen kantoor huren schiphol omdat het voorbarig werd geacht en omdat de vergunning pas kort tevoren in werking was getreden. De bedrijfsactiviteiten waren sinds de verlening van de vergunning niet gewijzigd. Verder vonden burgemeester en wethouders dat er geen ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en geen ontwikkelingen met betrek
374 9 Wet milieubeheer
king tot de kwaliteit van het milieu aan de orde waren waardoor er een actualiseringsplicht met betrekking tot geluidsoverlast en opslag materialen kantoor huren leeuwarden noodzakelijk was. In haar uitspraak vernietigde de Afdeling de beslissing omdat burgemeester en wethouders hadden nagelaten te onderzoeken of de bevoegdheid bestond de vergunning in te trekken dan wel de voorschriften die aan de vergunning waren verbonden aan te vullen of te wijzigen. En: ‘Indien de bevoegdheid tot intrekking of wijziging van de vergunning bestaat, kan het belang van vergunninghouder, dat hij ervan uit kan kantoor huren groningen gaan dat hij de activiteiten die hij verricht op basis van de hem verleende vergunning kan voortzetten, met zich brengen dat van deze bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt.’ (ABR vS 18 juli 1996, AB 1997/ 157)

C02-emissiehandel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Categorie e: Deelnemers aan C02-emissiehandel Inrichtingen die op grond van hoofdstuk 16 Wm meedoen met de C02-emissiehandel (zie paragraaf 9.11) zijn vergunningplichtig. Overigens zijn dit overwegend inrichtingen die al om andere redenen ook vergunningplichtig zijn, bijvoorbeeld omdat het inrichtingen zijn met één of meer installaties kantoor huren amsterdam voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties). Dat voor deze gpbv-inrichtingen een vergunning nodig is, staat in art. 8.1 Wm.
Categorie f: Inrichtingen die kantoor huren schiphol zich willen vestigen op een gesloten stortplaats Aan inrichtingen die zich willen vestigen op een gesloten stortplaats moeten speciale eisen gesteld kunnen worden om verstoring van de afgedekte lagen te voorkomen. Om die reden zijn deze ongeacht de activiteit vergunningplichtig.
Overige categorieën Het grote aantal overige categorieën (categorie g t/m kantoor huren leeuwarden categorie ll) betreft de inrichtingen uit het IVB met een activiteit die milieurelevant is, een zekere continuïteit en omvang heeft – zelfstandig zou de activiteit een inrichting zijn – en kantoor huren groningen waarvan het nodig is bij een vergunning specifieke voorschriften te geven.

De gewenste verbetering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als de gewenste verbetering van de luchtkwaliteit, zoals vastgelegd in het NSL, in een gebied niet wordt gehaald, moet dat leiden tot extra maatregelen of het vervallen van projecten. Om de voortgang te monitoren moeten winkel huren amsterdam gemeenten jaarlijks rapporteren aan het ministerie van VROM. Het vervangen van maatregelen of projecten blijft gedurende de loop van het programma in principe winkel huren schiphol mogelijk als deze: een gelijk of positiever effect op de luchtkwaliteit hebben; · binnen hetzelfde gebied plaatsvinden.
Het programma bevat te nemen maatregelen en effecten daarvan. Daarnaast zijn potentiële maatregelen genoemd in geval de geplande maatregelen niet het gewenste effect op de luchtkwaliteit hebben.
De bevoegde bestuursorganen (van Rijk, provincie en gemeente) dragen zorg voor de winkel huren leeuwarden tijdige uitvoering van de maatregelen die in het programma zijn genoemd of beschreven (art. 5.12 lid 9 Wm).
Andere bestuursorganen dan van het Rijk kunnen gezamenlijk een programma vaststellen dat gericht is op het bereiken van een in bijlage 2 opgenomen
9.3 Milieukwaliteitseisen 349
grenswaarde in een bij dat programma aan te wijzen gebied (art. 5.13 lid 1 Wm). Er moet sprake zijn van een (dreigende) overschrijding van een grenswaarde en het programma kan alleen betrekking hebben op andere gebieden dan in het nationale programma zijn aangewezen. Indien een programma is vastgesteld, moeten de bestuursorganen het uitvoeren (art. 5.13 lid 3 Wm). Indien voor een winkel huren groningen gebied als bedoeld in het eerste lid geen programma is vastgesteld, moeten de betrokken bestuursorganen niettemin onverwijld de redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen die er op gericht zijn de betreffende grenswaarde te bereiken (art. 5.13 lid 5 Wm).

Een goedkopere oplossing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een goedkopere oplossing, als ook andere oplossingen reëel zijn, wordt niet aangemerkt als een dwingende reden van groot openbaar belang. Verder is van belang dat dit criterium op zich wordt getoetst, los winkel huren amsterdam van de beide andere criteria. Als de vraag of sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang ontkennend moet worden beantwoord, zijn beide andere criteria niet meer relevant en wordt de ontheffingsaanvraag afgewezen. Gunstige staat van instandhouding /compensatie. Als er geen reële alternatieven zijn en sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en daarom wordt overwogen om ontheffing te verlenen, worden compenserende maatregelen voorgeschreven, als mitigerende (verzachtende) maatregelen niet afdoende blijken. Is winkel huren schiphol compensatie noodzakelijk maar niet mogelijk dan wordt afbreuk gedaan aan het streven om de betreffende soorten in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan; de ontheffingsaanvraag zal dan worden afgewezen. Steeds zal als voorwaarde worden gesteld dat zo veel mogelijk voorkomen moet worden dat beschermde dieren en planten als gevolg van winkel huren leeuwarden ingrepen doodgaan. In voorkomende gevallen dienen deskundigen de dieren weg te vangen en elders weer uit te zetten in een voor die dieren geschikt biotoop, bijvoorbeeld in een nieuw ingericht compensatiegebied. Ook planten kunnen in sommige gevallen moeten worden verplaatst. Compensatie en winkel huren groningen verplaatsing worden altijd beschouwd als uiterste redmiddelen, die pas toegepast worden als alle mogelijkheden om schade te voorkomen zijn benut.