Een woonvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Men mag bijvoorbeeld pas in een vakantiehuisje gaan wonen nadat men een woonvergunning heeft gekregen. De woonvergunning mag alleen en moet worden geweigerd (art. 60 lid 2 Wonw) indien het gebruik van het gebouw niet voldoet aan de voorschriften van de bouwverordening, het bestemmingsplan of een provinciale verordening dan kantoor huren ridderkerk wel AMvB (art. 4.1 lid 3 en 4.3 lid 3 Wro) waarin aanwijzingen zijn gegeven omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. Als het gebouw overeenkomstig de voorschriften (bijvoorbeeld door een verbouwing na bouwvergunning) voor bewoning geschikt is gemaakt, is er geen woonvergunning nodig. De bepalingen over de reguliere bouwvergunning die betrekking hebben op de beslistermijn, het aanhouden, de kantoor huren weert voorschriften (voorwaarden) die aan een bouwvergunning kunnen worden verbonden en de intrekking zijn ook van toepassing op de woonvergunning.
5.5 Zorgplicht
Art. la Wonw luidt: ‘1 De eigenaar van een bouwwerk, standplaats, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, die standplaats, dat open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. 2 Een kantoor huren barendrecht ieder die een bouwwerk of standplaats bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.
Aldus is in lid 1 een algemene zorgplicht opgenomen om te voorkomen dat ten gevolge van een bestaand(e) bouwwerk, standplaats, open kantoor huren doetichem erf of terrein gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. De zorgplicht geldt niet alleen voor de eigenaar maar ook voor de groep van personen die bevoegd is tot het treffen van voorzieningen, dus ook voor de beheerder en de huurder.

Een exploitatieplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een exploitatieplan wordt na inwerkingtreding ten minste eenmaal per jaar herzien totdat de in dat exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd.
De onderdelen kantoor huren ridderkerk van een exploitatieplan mogen een globale inhoud hebben voor gronden, waarvoor nog een uitwerking van het bestemmingsplan moet worden vastgesteld. Het uitwerkingsplan, treedt niet in werking voordat een herziening (detaillering) van het exploitatieplan met betrekking tot de desbetreffende gronden is vastgesteld en bekendgemaakt. Ook de onderdelen van een exploitatieplan voor gronden waarop een fasering van toepassing kantoor huren weert is die verlening van een bouwvergunning nog in de weg staat, mogen een globale inhoud hebben (art. 6.13 lid 2 Wro). De afdeling 3.4 Awb-procedure voor vaststelling van kantoor huren barendrecht een exploitatieplan behoeft niet gevolgd te worden bij actualiseringen en herziening van nietstructurele onderdelen (art. 6.15 lid 3 Wro).
Exploitatieopzet Het belangrijkste onderdeel van het exploitatieplan is de exploitatieopzet. Volgens art. 6.13 lid 8 Wro worden bij AMvB nadere regels gesteld over de exploitatieopzet en de daarin op te nemen opbrengsten, en de verhaalbare kostensoorten. In het Bro zijn in art. 6.2.3 en 6.2.4 deze nadere regels gesteld: 1 De raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke inbrengwaarden worden beschouwd als kosten in verband met de exploitatie van kantoor huren doetichem die gronden, in art. 6.2.3 Bro. 2 De raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een raming van de planschade die voor vergoeding in aanmerking zou komen, in art. 6.2.4 Bro. 3 De raming van de opbrengsten van de exploitatie is nader geregeld in art. 6.2.7 Bro.

De Wro-coördinatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Op grond van art. 3.36a Wro worden de gevallen waarin de Wro-coördinatie is toegepast aangemerkt als gevallen die openbare werken van algemeen nut bevatten waarop de Belemmeringenwet privaatrecht kantoor huren ridderkerk van toepassing is. Deze werken moeten dus worden gedoogd. Het artikel regelt verder onder meer dat in geval van coördinatie tegen het opleggen van de gedoogverplichting beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Art. 3.36b Wro regelt dat indien er bij kantoor huren weert coördinatie een bestemmings- of inpassingsplan wordt vastgesteld, de onteigeningsprocedure versneld mag worden. De start met het gerechtelijke deel van de onteigeningsprocedure (het uitbrengen van de dagvaarding) mag al gemaakt worden na de vaststelling van het bestemmings- of inpassingsplan. De inschrijving in de registers van het onteigeningsvonnis van de rechtbank mag niet eerder worden ingeschreven dan kantoor huren barendrecht nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Ontneming van eigendom kan niet plaatsvinden als nog niet volledig zeker is dat het plan waarop de onteigening is gebaseerd, uitgevoerd mag worden.
In plaats van een bestemmingsplan kan de gemeenteraad voor die delen van het grondgebied van de gemeente waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien, een beheersverordening vaststellen waarin het beheer van dat gebied overeenkomstig het bestaande gebruik wordt geregeld (art. 3.38 lid 1 Wro). De verordening wordt in elk geval binnen tien jaar na de vaststelling herzien. Om bestaand gebruik te handhaven en te beschermen kan bij de verordening een aanleg- en sloopvergunningsstelsel worden opgenomen. Bij de verordening kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders ontheffing kunnen kantoor huren doetichem verlenen van bij de verordening aan te geven regels (art. 3.38 lid 4 Wro). Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent een voorgenomen ontheffing naar voren te brengen. Bij de inwerkingtreding van een beheersverordening voor een gebied vervalt daarvoor het bestemmingsplan en bij de inwerkingtreding van een bestemmingsplan vervalt daarvoor de beheersverordening. De beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan als geen ruimtelijke ontwikkelingen voor een gebied worden verwacht. Door het vaststellen van een beheersverordening heeft een gemeente minder plankosten, zo wordt verwacht. Voor de totstandkoming van de beheersverordening is geen procedure voorgeschreven en in het Bro staan geen eisen aan een toelichting bij de beheersverordening.

De administratieve rechter

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De bekendmaking geschiedt niet binnen twee weken maar (precies) zes weken na de vaststelling (art. 3.8 lid 4 Wro) indien door Gedeputeerde Staten of door (dan wel mede namens) de VROMinspecteur een kantoor huren ridderkerk zienswijze is ingediend en de gemeente deze niet volledig heeft overgenomen; of indien de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, anders dan op grond van kantoor huren weert zienswijzen van Gedeputeerde Staten of de inspecteur.
In dat geval zenden burgemeester en wethouders na de vaststelling onverwijld het raadsbesluit langs elektronische weg aan Gedeputeerde Staten of de inspecteur.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn (van zes weken) afloopt. Op dat moment ontstaan dus rechten en plichten. Een aanvraag bouwvergunning die met het oude bestemmingsplan in strijd is maar met het nieuwe bestemmingsplan in overeenstemming is, moet dan dus worden verleend. Tegen het bestemmingsplan kan door kantoor huren barendrecht een belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien
152 4 Wet ruimtelijke ordening
beroep is ingesteld kan aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening worden gevraagd, bijvoorbeeld om de inwerkingtreding van een onderdeel van het bestemmingsplan te schorsen. Door indiening van dit verzoek treedt dat gedeelte niet in werking (art. 8.4 lid 1 Wro) en mag de genoemde bouwvergunning niet worden verleend. Het onherroepelijke bestemmingsplan met toelichting moet door burgemeester en kantoor huren doetichem wethouders op de officiële gemeentelijke internetsite beschikbaar worden gesteld (art. 1.2.2 Bro).
Art. 6:13 Awb zegt dat geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. Aldus is wel beroep mogelijk als de gemeenteraad is afgeweken van het ontwerpbesluit.

Een structuurvisie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het Bro bevat wel een verplichting dat bij een structuurvisie wordt aangegeven op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties bij de kantoor huren ridderkerk totstandkoming van een structuurvisie zijn betrokken. Aan de bestuursorganen wordt overgelaten op welke wijze zij deze participatie in het voorbereidingsproces van structuurvisies gestalte geven. Art. 147 Provw en 150 Gemw (telkens het eerste lid) schrijven voor dat een verordening wordt vastgesteld, waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en andere belanghebbende natuurlijke kantoor huren weert en rechtspersonen bij de voorbereiding van provinciaal/gemeentelijk beleid worden betrokken alsmede de wijze van rapportering over de uitkomsten daarvan. Daaraan zou op de volgende wijze door een gemeente invulling kunnen worden gegeven. In de gemeentelijke inspraakverordening komt te staan dat burgemeester en wethouders een ontwerp-structuurvisie waarin diverse varianten of opties staan opgenomen, eerst in concept met de inwoners en andere belanghebbenden bespreken. De procedure begint met een openbare kennisgeving in een dag-, nieuws-of huis-aan-huisblad. In de kennisgeving wordt kantoor huren barendrecht mededeling gedaan van het feit dat een ontwerp-structuurvisie en daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zullen worden gelegd. In die kennisgeving wordt de zakelijke inhoud van de structuurvisie vermeld. Verder blijkt uit de kennisgeving waar en wanneer de stukken ter inzage liggen, en op welke wijze de burger zijn opvattingen over het ontwerpbesluit naar voren kan brengen. Op basis van de maatschappelijke inbreng wordt die ontwerp-structuurvisie aangepast en krijgt die de vorm van een ontwerpbesluit.
Genoemde artikelen van de Gemeentewet en Provinciewet bevatten een kantoor huren doetichem tweede lid, dat bepaalt dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov) van afdeling 3.4 van de Awb voor beleidsstukken wordt doorlopen, als de verordening géén procedurebepalingen bevat met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken: ‘De in het eerste lid bedoelde inspraak wordt verleend door toepassing van afdeling 3.4 Awb, voor zover in de verordening niet anders is bepaald.’

Een aantal formaliteiten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Formaliteiten De Awb geeft in art. 5:24 een aantal formaliteiten waaraan bestuursdwang moet voldoen. Deze formaliteiten zijn grotendeels ontleend aan de in de loop van de jaren gevormde jurisprudentie. Zo moet kantoor huren ridderkerk het bestuursorgaan een bestuursdwangaanschrijving bekendmaken aan de overtreder, of indien door een derdebelanghebbende om bestuursdwang is verzocht, aan de aanvrager. De beschikking moet ook vermelden welk wettelijk voorschrift is of wordt overtreden. Ook moet (spoedeisende gevallen uitgezonderd) in de beschikking een termijn worden gesteld waarbinnen de belanghebbende de tenuitvoerlegging kan kantoor huren weert voorkomen door zelf maatregelen te treffen.
Bevoegdheden Om de uitoefening van bestuursdwang effectief te doen zijn, kent de Awb aan de bestuursorganen een aantal bevoegdheden toe. Deze zijn: het zich verschaffen van toegang tot elke plaats voor zover dat redelijkerwijs nodig is (art. 5:27 Awb); voor het binnentreden van een woning is een machtiging nodig; het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt (art. 5:28 Awb); het meevoeren en opslaan van daarvoor vatbare zaken voor zover de toepassing van bestuursdwang dit vereist (art. 5:29 Awb); indien de meegevoerde zaken niet binnen dertien weken kunnen worden teruggegeven, kunnen deze worden verkocht, of indien dit niet mogelijk is, worden weggegeven of vernietigd (art. 5:30 Awb).
Rechtsbescherming Voordat het bestuursorgaan tot uitvoering van de bestuursdwang kan overgaan, dient het besluit tot toepassing van bestuursdwang kantoor huren barendrecht aan de overtreder en eventuele derdebelanghebbenden schriftelijk te worden medegedeeld, aldus art. 5:24 lid 3 Awb. Deze bepaling opent rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de overtreder. Het besluit tot het toepassen van bestuursdwang is een beschikking. Dit houdt in dat alle rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb hierop van toepassing zijn. Met name de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (na indiening van een bezwaarschrift) wordt nogal eens aangegrepen om een dreigende effectuering van de bestuursdwang opgeschort te krijgen. De bestuursdwang zelf is een feitelijk handelen. Dit houdt in dat tegen een dergelijk handelen rechtsbescherming open staat bij de burgerlijke rechter. Met name zal de overtreder dan moeten aantonen dat de overheid onrechtmatig heeft kantoor huren doetichem gehandeld bij de effectuering van de bestuursdwang.
Kostenverhaal De kosten van bestuursdwang zijn voor rekening van de overtreder, tenzij deze redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoren te blijven, aldus art. 5:25 lid 1 Awb. Deze kosten kunnen volgens art. 5:26 Awb met een dwangbevel worden ingevorderd. De overtreder kan verzet aantekenen tegen het dwangbevel bij de rechtbank door de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort, te dagvaarden (art. 5:26 lid 3 Awb).

De beschikking

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De aanvrager dient bij het indienen van zijn aanvraag alle gegevens te verschaffen die voor het beoordelen van de aanvraag nodig zijn en waarover hij zelf de beschikking heeft. Normaal gesproken zal het bestuursorgaan flexplek huren amsterdam dan voldoende zijn geïnformeerd. Als het bestuursorgaan twijfelt over de verstrekte gegevens of beschikt over andere afwijkende informatie, is het verplicht de aanvrager de kans te geven zijn zienswijze kenbaar te maken. De hoorplicht geldt niet als sprake is van een afwijking van de aanvraag die slechts van geringe betekenis voor de aanvrager kan zijn. Het komt nogal eens voor dat een aanvrager onvoldoende gegevens verstrekt.
•Voorbeeld Bij aanvragen van sociale uitkeringen of bij het doen van belastingaangiften komt flexplek huren schiphol het nogal eens voor dat onvoldoende inkomensgegevens worden verstrekt.
Naast de aanvrager van een beschikking, die per definitie als belanghebbende wordt aangemerkt, kunnen er ook andere belanghebbenden zijn. Art. 4:8 Awb legt aan het bestuursorgaan de verplichting op om een belanghebbende, die niet tevens de aanvrager van de beschikking is, in de gelegenheid te stellen om bedenkingen tegen de beschikking naar voren te brengen, indien: a de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen; en b die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt. Dit heeft betrekking op het horen van andere personen dan de aanvrager.
• Voorbeeld Bij een gemeente wordt een vergunning gevraagd voor het houden van een flexplek huren leeuwarden houseparty in een woonomgeving. De direct omwonenden van de locatie dienen als belanghebbenden te worden beschouwd. Voordat het bestuur op de aanvraag beslist, dienen de omwonenden de gelegenheid te krijgen om zienswijzen naar voren te brengen.
Art. 4:8 Awb geldt ook voor beschikkingen die niet zijn aangevraagd, maar die het bestuursorgaan op eigen initiatief neemt. Ook in deze gevallen verplicht art. 4:8 Awb het overheidsorgaan om de belanghebbende te horen indien de verwachting bestaat dat de belanghebbende bedenkingen tegen het besluit zal hebben.
• Voorbeeld Een flexplek huren groningen bestuursorgaan overweegt om een bestuursdwangaanschrijving te doen tegen de eigenaar van een illegaal bouwwerk. Deze aanschrijving is een beschikking die niet door de belanghebbende eigenaar is aangevraagd. Het bestuursorgaan dient de eigenaar de gelegenheid te geven om op het voornemen tot de aanschrijving te reageren.

Besluit, beschikking en aanvraag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Besluit, beschikking en aanvraag Art. 1:3 Awb bepaalt dat onder een besluit moet worden verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, flexplek huren amsterdam inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan (art. 1:3 lid 2 Awb). Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen (art. 1:3 lid 3 Awb).
Bestuurshandelingen, flexplek huren schiphol feitelijke handelingen en rechtshandelingen Bestuurshandelingen zijn handelingen die door bestuursorganen worden verricht. Zij kunnen schematisch worden ingedeeld als in figuur 3.1. Bestuurshandelingen kunnen worden onderverdeeld in feitelijke handelingen en rechtshandelingen. Feitelijke handelingen van het bestuur zijn handelingen die niet gericht zijn op rechtsgevolgen.
•Voorbeeld Feitelijke handelingen: het aanleggen van een weg, het plaatsen van een flexplek huren leeuwarden verkeersbord, het bouwrijp maken van grond enzovoort.
Rechtshandelingen zijn handelingen die gericht zijn op rechtsgevolgen, dat wil zeggen: handelingen waaraan het recht gevolgen verbindt. Bestuurshandelingen
Feitelijke handelingen Rechtshandelingen
• Voorbeeld
P riva atrec hte 1 ij ke rechtshandelingen
Publiekrechtelijke rechtshandelingen
Besluiten van algemene strekking
• algemeen verbindende flexplek huren groningen voorschriften • plannen • beleidsregels Privaatrechtelijke rechtshandeling: de verkoop door de gemeente van een bouwterrein aan een particulier.
‘Besluiten’ zijn publiekrechtelijke rechtshandelingen. Het meest voorkomende besluit is de ‘beschikking’. Het aantal beschikkingen dat jaarlijks wordt afgegeven is gigantisch.
• Voorbeeld Bij beschikkingen moet worden gedacht aan belastingaanslagen, huursubsidiebeschikkingen, het toekennen van sociale uitkeringen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, rijbewijzen enzovoort.
Ook het weigeren om een bepaalde beschikking te geven, dient als een beschikking te worden opgevat.
De andere categorie besluiten zijn de besluiten van algemene strekking: algemeen verbindende voorschriften, plannen en beleidsregels.