Eerlijkheidsregels

Werkgevers die eerlijkheidsregels schenden, worden gestraft met verminderde productiviteit en handelaren die een oneerlijk prijsbeleid voeren, kunnen rekenen op dalende verkoopcijfers. Mensen die in een nieuwe catalogus lazen dat de aanbieder nu minder vroeg voor kantoor huren amsterdam een artikel dat ze kortgeleden voor een hogere prijs gekocht hadden, verminderden hun aankopen bij deze aanbieder met 15 procent, een gemiddeld verlies van 90 dollar per klant. Kennelijk beschouwden de klanten de lagere prijs als het referentiepunt en zichzelf als verlieslijdend door meer te betalen dan passend was. Bovendien waren de klanten die het sterkst reageerden ook de klanten die meer artikelen en voor hogere prijzen kantoor huren schiphol gekocht hadden. Deze verliezen gingen ver uit boven de winsten die voortkwamen uit een grotere omzet door de lagere prijzen in de nieuwe catalogus. Mensen oneerlijke verliezen toebrengen kan riskant zijn als de slachtoffers in staat zijn dit te vergelden. Daarnaast is experimenteel vastgesteld dat vreemden die van oneerlijk gedrag getuige zijn, vaak aan de bestraffing deelnemen. Neuro-economen (wetenschappers die economie met hersenonderzoek combineren) hebben MRI-scans uitgevoerd op de hersenen van mensen die een vreemde bestraffen kantoor huren leeuwarden voor oneerlijk gedrag tegen een andere vreemde. Een opmerkelijk resultaat is dat altruïstische bestraffing vergezeld gaat van toegenomen activiteit in de ‘genotscentra’ van de hersenen.15 Het op deze manier handhaven van de sociale orde en de eerlijkheidsregels lijkt zichzelf te belonen. Altruïstische bestraffing is mogelijk het bindmiddel dat samenlevingen bij elkaar houdt. Onze hersenen zijn er echter beter op ingesteld om gemeenheid te bestraffen dan om edelmoedigheid te belonen. Hier vinden we opnieuw een duidelijke asymmetrie tussen verlies en winst. De invloed van afkeer van verlies en van rechtmatige aanspraken gaat veel verder dan het gebied van financiële transacties. Juristen zijn zich snel bewust geworden van het effect van deze zaken op het recht en de rechtspraak. In één onderzoek vonden David Cohen en Jack Knetch een groot aantal voorbeelden van een scherpe scheidslijn tussen feitelijke verliezen en niet-gerealiseerde winsten in juridische beslissingen. 16 Wanneer een koopman bijvoorbeeld goederen bij het transport verliest, kan hij gecompenseerd worden voor kosten die direct met dit verlies te maken kantoor huren groningen hebben, maar niet voor de gederfde winst. De bekende regel dat bezit negen tiende van de wet uitmaakt, bevestigt de morele status van het referentiepunt. In een recentere bespreking brengt Eyal Zamir de provocerende stelling naar voren dat het wettelijke onderscheid tussen het vergoeden van verliezen en het compenseren voor gederfde winsten gerechtvaardigd kan worden door hun asymmetrische effecten op individueel welzijn. 17 Als mensen die verliezen lijden daar sterker onder gebukt gaan dan mensen die alleen maar geen winst maken, verdienen ze misschien ook een sterkere bescherming van de kant van de wet.

Een mogelijke uitkomst

Niets winnen is een mogelijke uitkomst in alle drie gokken en de prospecttheorie kent aan die uitkomst in alle drie gevallen dezelfde waarde toe: niets winnen is het referentiepunt en de waarde daarvan is nul. Stemt kantoor huren amsterdam dit overeen met uw ervaring? Natuurlijk niet. In de eerste twee gevallen komt niets winnen niet voor en is het redelijk om daaraan een waarde van nul toe te kennen. In het derde scenario is niets winnen daarentegen buitengewoon teleurstellend. Net als bij een salarisverhoging die informeel is toegezegd, leidt de grote waarschijnlijkheid dat je het grote bedrag zult kantoor huren schiphol  winnen ertoe dat er (met enig voorbehoud) een nieuw referentiepunt wordt ingesteld. Op grond van je verwachtingen zal niets winnen als een groot verlies worden ervaren. De prospecttheorie weet met dit gegeven geen raad omdat zij niet toelaat dat de waarde van een uitkomst (in dit geval niets winnen) verandert wanneer deze zeer onwaarschijnlijk is, of wanneer het alternatief heel waardevol is. In eenvoudige termen gesteld betekent dit dat de prospecttheorie geen rekening kan houden met teleurstelling. Teleurstelling en het verwachten van teleurstelling zijn echter reële gegevens en het niet erkennen van deze gegevens is een kantoor huren leeuwarden even duidelijke fout als de fouten in de tegenvoorbeelden die ik heb aangevoerd om de theorie van Bernoulli te kritiseren. Prospecttheorie en utiliteitstheorie houden ook geen rekening met spijt. Beide theorieën gaan uit van de veronderstelling dat de beschikbare opties bij een keuze afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden en dat de optie met de hoogste waarde wordt uitgekozen. Deze kantoor huren groningen veronderstelling is stellig onjuist, zoals het volgende voorbeeld laat zien.
Probleem 6: kies tussen 90 procent kans om 1 miljoen dollar te winnen of 50 dollar met zekerheid te ontvangen.
Probleem 7: kies tussen 90 procent kans om 1 miljoen dollar te winnen of 150.000 dollar met zekerheid te ontvangen.

Over optimisme

Naarmate een team gezamenlijk dichter bij een beslissing komt, en vooral wanneer kantoor huren amsterdam de leider zich openlijk uitspreekt, worden aanwezige twijfels over de wijsheid van de voorgenomen stap geleidelijk onderdrukt en uiteindelijk behandeld als uitingen van gebrekkige loyaliteit aan het team en zijn leiders. Het onderdrukken van twijfel draagt bij aan overmatig vertrouwen in een groep waarin alleen kantoor huren schiphol degenen die het besluit ondersteunen nog een stem hebben. De belangrijkste waarde van het premortem is dat het twijfel legitimeert. Daarnaast moedigt het zelfs ondersteuners van het besluit aan om te zoeken naar mogelijke bedreigingen die ze niet eerder onder ogen hadden gezien. Het premortem is geen panacee en biedt geen volledige bescherming tegen vervelende verrassingen, maar draagt bij aan het verminderen van de kantoor huren leeuwarden schade van plannen die tot stand komen onder de bias van WYSIATI en onkritisch optimisme.
Over optimisme
‘Ze hebben een illusie van beheersing. Ze houden veel te weinig rekening met de hindernissen.’
‘Zo te zien lijden ze aan een acuut geval van verwaarloosde concurrentie.’
‘Dit is een geval van overmatig vertrouwen. Ze lijken te geloven dat ze meer weten kantoor huren groningen dan ze in feite doen.’
‘We moeten een premortem-sessie instellen. Iemand kan voor de dag komen met een bedreiging die we over het hoofd hebben gezien.’