Bevoegdheden van het college

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders Art. 160 Gemw begint met te zeggen dat het dagelijks bestuur bij het college berust (voor zover de burgemeester daarmee niet is belast: de handhaving van de openbare orde). Het is uiteindelijk de raad die uitmaakt of hij een bepaalde taak naar zich wil toetrekken of voor zich wil behouden, dan wel aan het college wil overlaten. Uitdrukkelijk wordt het college van burgemeester en wethouders in art. 160 Gemw, en daar mag de raad niet zomaar aan tornen, belast met: de voorbereiding van de besluiten van de raad; hoewel de raad zich vergaand kan inlaten met de voorbereiding van zijn besluiten en daarvoor ook algemene regels aan het college kan stellen, kan de raad die voorbereiding het college niet geheel uit handen nemen; de uitvoering van flexplek huren amsterdam besluiten van de raad, tenzij de burgemeester daarmee is belast (uitvoering van verordeningen betreffende het toezicht op openbare samenkomsten en gebouwen); het vaststellen van regels over de ambtelijke organisatie van de gemeente; het benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren (met uitzondering van de griffier); het besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen; het flexplek huren schiphol besluiten tot het voeren van rechtsgedingen; de voorbereiding van de civiele verdediging; het instellen van jaarmarkten.
Art. 166 Gemw biedt het college de mogelijkheid om de uitvoering van zijn besluiten en, met instemming van de raad, de uitvoering van raadsbesluiten over te dragen, te mandateren aan een gemeenteambtenaar of een in de gemeente dienstdoende ambtenaar van politie. Met de invoering van de derde tranche in de Algemene wet bestuursrecht is de bevoegdheid om te delegeren aan ondergeschikten verboden (artikel 10:14 Awb). Achtergrond van deze bepaling is dat flexplek huren leeuwarden het wezenskenmerk van delegatie dat de delegataris de bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid gaat uitoefenen, zich niet verdraagt met een hiërarchische ondergeschiktheidsrelatie, in welke relatie nu juist geen eigen verantwoordelijkheid bestaat.
Onder de oude gemeentewet was delegatie aan ondergeschikten nog wel mogelijk. Art. 166 Gemw biedt het college nu uitsluitend nog de mogelijkheid om een in de gemeente dienstdoende ambtenaar van politie te machtigen in zijn naam besluiten te nemen of andere handelingen te verrichten. Overigens komt delegatie aan ambtenaren in de praktijk erg weinig voor. Mandatering aan ambtenaren is vrij gebruikelijk. Over de mogelijkheid dat het college de uitoefening van één of meer van zijn bevoegdheden aan één of meer van zijn leden mandateert, is al gesproken. Achtergrond van deze mandaatsconstructie is zoals gezegd om de collectieve verantwoordelijkheid van het college in stand te houden. Die collectieve verantwoordelijkheid is neergelegd in art. 169 Gemw. Volgens dit artikel zijn de leden van het college, zowel samen als ieder afzonderlijk, aan de raad verantwoording verschuldigd voor het door het college gevoerde bestuur (eenzelfde verantwoordingsplicht voor de burgemeester voor het door hem gevoerde bestuur flexplek huren groningen  is neergelegd in art. 180 Gemw). Ter effectuering van die verantwoordingsplicht bepaalt art. 169 lid 2 Gemw dat burgemeester en wethouders de raad de door één of meer leden gevraagde inlichtingen moeten verstrekken. Het zonder genoegzame reden niet geven van de gevraagde inlichtingen kan via een motie van wantrouwen leiden tot ontslag van (de) wethouders (art. 49 Gemw). (Niet van de burgemeester omdat deze benoemd wordt door de Kroon. Degene die benoemt, kan ook ontslag verlenen; art. 61 Gemw.)

De civiele en strafrechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naast de civiele en strafrechtspraak bestaat er ook de administratieve rechtspraak. Hierbij gaat het om geschillen tussen de burger (als eiser) en een overheidsorgaan (als verweerder). De wijze van procederen in flexplek huren amsterdam deze administratiefrechtelijke geschillen is geregeld in de Awb. Naast de rechtbanken zijn er ook andere belangrijke rechtsprekende colleges, zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Colleges van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep. Deze colleges spreken wel recht, maar behoren niet tot de rechterlijke macht in traditionele zin.
Gelet op zijn flexplek huren schiphol dubbelfunctie, namelijk adviseren inzake wetgeving en rechtspreken, kunnen bij de onafhankelijkheid van de Raad van State vraagtekens gezet worden, blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg van 28 september 1995 (Procola-arrest). Hoewel het geschil de Luxemburgse Raad van State betreft, is de uitspraak ook voor de Nederlandse situatie van belang, gelet op de vergelijkbare positie van de Nederlandse Raad van State. Het Hof is van oordeel dat in de flexplek huren leeuwarden context van een instituut als de Luxemburgse Conseil d’Etat het enkele feit dat bepaalde personen achtereenvolgens zowel adviseren als rechtspreken over hetzelfde feit, twijfel oproept inzake de structurele onpartijdigheid van het instituut. Over
2.2 Organen van de Nederlandse staat 39
het algemeen wordt aangenomen dat deze uitspraak slechts beperkte gevolgen voor de Nederlandse situatie heeft.
Kenmerkend voor rechters is, dat zij onafhankelijk zijn van de regering en Staten-Generaal. Zij worden benoemd (door de regering) voor het leven en hun salaris wordt bij wet vastgesteld. Zij kunnen niet worden ontslagen en gaan op hun zeventigste jaar met functioneel leeftijdsontslag. Rechters kunnen derhalve in vrijheid oordelen, ook over daden van staatsorganen.
Aan de orde komt de competentie van achtereenvolgens: de rechtbank; het gerechtshof; de Hoge Raad; de administratieve rechter; de tuchtrechter.
Afgesloten wordt met de organisatie van de rechterlijk macht.
Rechtbank De rechtbanken (19 in getal) behandelen in eerste aanleg alle civiele en strafzaken voor zover deze zaken niet aan een ander gerecht zijn opgedragen. Binnen de rechtbanken bestaan ‘sectoren kanton’. De kantonrechter van deze sector beslist over die zaken die voorheen tot de flexplek huren groningen bevoegdheid van de kantongerechten behoorde. Sinds de inwerkingtreding van de Awb is aan de rechtbank ook de kennisneming in eerste aanleg van administratieve geschillen toevertrouwd. In hoofdstuk 3 zal hierop dieper worden ingegaan.
Gerechtshof De gerechtshoven (5 in getal) fungeren als beroepsrechter tegen vonnissen van de rechtbanken.

Teleologische interpretatie

Teleologische interpretatie Vaak zijn de omstandigheden die een wet regelt, veranderd ten opzichte van de omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de wet. De rechter kan bij zijn oordeel sterk leunen op de flexplek huren amsterdam nieuwe eisen die de gewijzigde omstandigheden aan de regeling stellen en daaruit de bedoeling van de wetgever afleiden: de teleologische interpretatie.
•Voorbeeld De Afdeling rechtspraak van de Raad van State hanteerde de teleologische interpretatie in de volgende zaak. Met toepassing van art. 1 6 lid 2 Wegenverkeerswet is een rijbewijs vervallen verklaard. De Afdeling rechtspraak overwoog: ‘Noch de Wegenverkeerswet noch op grond daarvan gegeven voorschriften voorzien uitdrukkelijk in het vervallen verklaren van een in verband met artikel 114 lid 2, sub c, van het Wegenverkeersreglement afgegeven rijbewijs flexplek huren schiphol door de autoriteit die bevoegd is tot afgifte. Wel moet op grond van een redelijke wetstoepassing zodanig vervallen verklaren toelaatbaar worden geacht, wanneer de bevoegde autoriteit ernstig is misleid en wel in zodanige mate dat zonder die misleiding de afgifte niet had kunnen plaatsvinden.’ (ARRvS 23 april
Ad e Interpretatie naar analogie Soms is een geval niet in de wet geregeld. Als een flexplek huren leeuwarden vergelijkbaar geval wel in de wet geregeld is, kan de rechter zijn oordeel baseren op de vergelijkbare regeling: de interpretatie naar analogie. Anders gezegd: hij hanteert een redenering naar analogie.
• Voorbeeld In een uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Zwolle, Reg.nr.: AWB 00/3720, wordt een analoge interpretatie gehanteerd. Het geschil ging over een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwolle, d.d. 15 februari 2000, waarbij een eerder besluit van 2 juli 1998, inhoudende het gedogen onder voorwaarden van een ligplaats met een woonschip, voor het grootste deel is gehandhaafd. Het college van B en W stelt zich op het standpunt dat bewoonde vaartuigen geluidsgevoelig zijn, objecten die vanuit gezondheidsoptiek bescherming behoeven. Nu er analogie bestaat tussen wonen op water en wonen op woonwagenlocaties is het vanzelfsprekend dat het kader dat binnen de Wet Geluidhinder en het Besluit Geluidhinder Spoorwegen is geschapen voor woonwagenlocaties, analoog wordt toegepast op woonschepen/-arken. De rechtbank oordeelt dat toepassing naar analogie van de Wet Geluidhinder niet in strijd met de wet flexplek huren groningen wordt geacht. Weliswaar is de Wet Geluidhinder en het Besluit Geluidhinder Spoorwegen niet rechtstreeks van toepassing op woonschepen, maar dit betekent niet dat de wet niet analoog kan worden toegepast.
Bij zijn interpretatie van de voorschriften kan de rechter aldus komen tot een uitleg die soms ruimer en soms beperkter is dan wanneer hij zich letterlijk op de betekenis van de woorden zou richten. In het algemeen baseert de rechter zich op meer dan één interpretatiemethode om de achterliggende gedachte van de wetgever op te sporen.

De psychofysica

De psychofysica van kansen Tot nog toe is onze bespreking uitgegaan van een Bernoulliaanse verwachtingsregel die zegt dat de waarde, of utiliteit, van een onzeker vooruitzicht wordt bepaald door de utiliteiten van de mogelijke uitkomsten bij elkaar op te tellen, waarbij elke uitkomst door haar waarschijnlijkheid wordt gewogen. Om dit flexplek huren amsterdam uitgangspunt te onderzoeken kunnen we opnieuw te raden gaan bij psychofysische intuïties. Stel u, met de waarde van de status-quo op nul gesteld, een gift in contant geld voor ogen, bijvoorbeeld een gift van 300 dollar, en ken aan deze gift flexplek huren schiphol een waarde van r toe. Stel u nu voor dat u alleen een lot voor een loterij krijgt die één enkele prijs van 300 dollar uitkeert. Hoe varieert de waarde van het lot als functie van de waarschijnlijkheid dat u de prijs wint? Afgezien van de utiliteit van het gokken op zich moet de waarde van een dergelijk vooruitzicht variëren tussen o (wanneer de kans op winst nihil is) en 1 (wanneer de winst van 300 dollar een zekerheid is). Intuïtie doet flexplek huren leeuwarden vermoeden dat de waarde van het lot geen lineaire functie is van de kans op winst, zoals door de verwachtingsregel wordt gesteld. In het bijzonder blijkt een toename van o tot 5 procent een groter effect te hebben dan een toename van 30 tot 35 procent, die weer kleiner lijkt te zijn dan een toename van 95 tot roo procent. Deze overwegingen wijzen op een effect met begrensde categorieën: een verandering van onmogelijkheid in mogelijkheid of van mogelijkheid in zekerheid heeft een grotere uitwerking dan een vergelijkbare verandering in het midden van de schaal. Deze hypothese ligt ten grondslag aan de curve in figuur 2, die het aan een gebeurtenis verbonden gewicht in beeld brengt als een functie van numerieke waarschijnlijkheid. Het meest saillante kenmerk van figuur 2 is dat beslissingsgewichten regressief zijn met betrekking tot waarschijnlijkheden. Behalve aan de uiteinden verhoogt een toename van 0,05 in de waarschijnlijkheid van winnen de waarde van het vooruitzicht
met minder dan 5 procent van de waarde van de prijs. Vervolgens onderzoeken we flexplek huren groningen de implicaties van deze psychofysische hypotheses voor voorkeuren bij riskante opties.
In figuur 2 zijn de beslissingsgewichten voor het grootste deel van het bereik lager dan de corresponderende waarschijnlijkheden. Het toekennen van een te laag gewicht aan matige en hoge waarschijnlijkheden in verhouding tot zekerheden draagt bij aan een afkeer van risico bij winsten door de aantrekkelijkheid van positieve gokken te verminderen. Hetzelfde effect draagt bij verliezen ook bij aan het opzoeken van risico door de afkeer van negatieve gokken te verzachten. Aan lage waarschijnlijkheden wordt echter een te groot gewicht toegekend, en zeer lage waarschijnlijkheden krijgen een uitzonderlijk overgewicht of worden volledig genegeerd, waardoor de beslissingsgewichten in dat gebied zeer onstabiel worden. Toekenning van een te groot gewicht aan lage waarschijnlijkheden leidt tot een omkering van het hiervoor beschreven patroon: het verhoogt de waarde van riskante gokken en versterkt de afkeer van een kleine kans op een ernstig verlies. Daarom zoeken mensen vaak risico in hun omgang met onwaarschijnlijke winsten en zijn ze afkerig van verlies in de omgang met onwaarschijnlijke verliezen. Op deze manier dragen de kenmerken van beslissingsgewichten bij aan de aantrekkelijkheid van loten en verzekeringspolissen.

De interne consistentie

De interne consistentie van de input draagt in belangrijke mate bij aan het ontwikkelde vertrouwen in een op die input gebaseerde voorspelling. Zo hebben mensen meer vertrouwen in een voorspelling van flexplek huren amsterdam iemands eindcijfer als die persoon eerder alleen achten haalde dan wanneer die persoon eerder enkele tienen en enkele zessen haalde. Zeer consistente patronen worden het vaakst waargenomen als de inputvariabelen sterk redundant of overtollig zijn. Mensen ontwikkelen dan ook het meeste vertrouwen in flexplek huren schiphol voorspellingen die gebaseerd zijn op redundante inputvariabelen. Volgens een basisprincipe van de correlatiestatistiek wordt een voorspelling die gebaseerd is op verscheidene inputvariabelen met gespecificeerde validiteit accurater als de variabelen onafhankelijk van elkaar zijn, in tegenstelling tot redundant of gecorreleerd. Redundantie in de input vermindert de accuratesse, terwijl het vertrouwen in de voorspelling toeneemt. Mensen hechten dus meer vertrouwen aan voorspellingen die flexplek huren leeuwarden waarschijnlijk inaccuraat zijn.” Verkeerde opvattingen over regressie. Stel, een grote groep kinderen is met twee gelijkwaardige IQ-tests getest. Als we tien kinderen kiezen uit de groep die in een van de twee tests het hoogst scoorde, zullen we meestal teleurgesteld worden door de prestaties van deze kinderen in de andere test. Kiezen we tien kinderen uit de groep die in een van de twee tests het slechtst scoorde, dan zullen die kinderen de andere test gemiddeld juist iets beter maken. Neem twee variabelen, X en Y, die dezelfde distributie hebben. Als we individuen kiezen wier gemiddelde X-score met k eenheden afwijkt van het gemiddelde van X, zal het gemiddelde van hun Y-score doorgaans flexplek huren groningen met minder dan k eenheden afwijken van het gemiddelde van Y. Dit verschijnsel is een voorbeeld van een algemeen fenomeen genaamd regressie naar het gemiddelde. Dit fenomeen werd meer dan honderd jaar geleden voor het eerst beschreven, door Francis Galton.

Conclusies


Ik ben dit boek begonnen met het invoeren van twee denkbeeldige personages, heb daarna enige tijd over twee diersoorten gesproken en ben geëindigd met twee zelven. De twee personages waren het intuïtieve Systeem r, dat het snelle denken verzorgt, en het moeizamer en flexplek huren amsterdam langzamer opererende Systeem 2, dat het langzame denken verzorgt, toezicht houdt op Systeem r en de zaken met zijn beperkte middelen zo goed mogelijk in de hand houdt. De twee diersoorten waren de denkbeeldige Econs die in het land van de theorie wonen, en de Humans die in de echte wereld optreden. De twee zelven zijn het ervarende zelf, dat het voortgaande leven behartigt, en het terugblikkende zelf, dat de stand bijhoudt en de keuzen maakt. In dit laatste hoofdstuk kijk ik, in omgekeerde flexplek huren schiphol volgorde, naar enkele toepassingen van deze drie onderscheidingen.
Twee zelven De mogelijkheid van conflicten tussen het terugblikkende zelf en de belangen van het ervarende zelf bleek een weerbarstiger probleem te zijn dan ik aanvankelijk had gedacht. In een vroeg experiment, de koudehandproef, leidde de combinatie van verwaarlozing van duur en de regel van piek en afloop tot keuzen die duidelijk absurd waren. Waarom zouden mensen zich uit vrije wil blootstellen aan onnodige pijn? Onze proefpersonen lieten de keuze over aan hun flexplek huren leeuwarden terugblikkende zelf door voorkeur te geven aan de proef die hun een betere herinnering had meegegeven, hoewel deze keuze hun meer pijn bezorgde. Een keuze op grond van de kwaliteit van de herinnering kan gerechtvaardigd zijn in uiterste gevallen, zoals wanneer er een mogelijkheid bestaat van posttraumatische stress, maar het experiment met de koude hand was niet traumatisch. Een objectieve waarnemer die de keuze voor iemand anders zou maken, zou ongetwijfeld voor de korte blootstelling kiezen en daarmee het ervarende zelf van de proefpersonen begunstigen. De keuzen die proefpersonen in hun eigen belang maakten, kunnen met recht worden aangemerkt als vergissingen. Bij de beoordeling van verhalen, zowel in de opera als bij de beoordeling flexplek huren groningen van het leven van Jen, zijn verwaarlozing van duur en de regel van piek en afloop niet te rechtvaardigen. Het is onjuist om een heel leven op zijn laatste momenten te beoordelen of om geen gewicht toe te kennen aan duur wanneer je moet beslissen welk leven het meest begeerlijk is.

Empirisch aangetoond

Ed Diener en zijn team hebben empirisch aangetoond dat vakanties worden gekozen door het terugblikkende zelf. Zij vroegen studenten een dagboek bij te houden en de beoordeling van hun ervaringen tijdens de voorjaarsvakantie per dag vast te leggen. De studenten noteerden ook een samenvattende beoordeling van hun vakantie toen deze was afgelopen. Ten slotte gaven ze aan of ze al of niet van plan waren om de vakantie die ze zojuist hadden doorgemaakt te herhalen. Aan de hand van een statistische analyse werd vastgesteld dat de voornemens kantoor huren amsterdam voor toekomstige vakanties volledig bepaald werden door de uiteindelijke beoordeling, zelfs als deze beoordeling geen nauwkeurige neerslag was van de kwaliteit van de ervaringen die in het dagboek beschreven waren. Net als in het experiment met de koude hand laten mensen zich leiden door hun herinneringen wanneer ze besluiten of ze een ervaring al of niet willen herhalen. Een gedachte-experiment over uw kantoor huren schiphol volgende vakantie maakt het u mogelijk uw houding tegenover uw ervarende zelf waar te nemen.
Aan het einde van de vakantie zullen alle foto’s en video’s vernietigd worden. Daarnaast krijgt u een drankje te drinken waardoor alle herinneringen aan uw vakantie worden uitgewist.
Welk effect zou dit vooruitzicht hebben op uw vakantieplannen? Hoeveel zou u voor deze vakantie willen betalen in vergelijking met een normaal gedenkwaardige vakantie?
Hoewel ik de kantoor huren leeuwarden reacties op dit scenario niet volgens de regels heb onderzocht, is mijn indruk op grond van gesprekken dat het uitwissen van herinneringen de waarde van de ervaring sterk vermindert. In sommige gevallen behandelen mensen zichzelf net zoals ze iemand anders met geheugenverlies zouden behandelen: ze kiezen voor het vergroten van hun geluk door terug te keren naar een plek waar ze in het verleden gelukkig zijn geweest. Maar sommige mensen zeggen dat ze daar niets in zien, waarmee ze duidelijk maken dat ze zich alleen druk maken om hun terugblikkende zelf, en minder om hun ervarende zelf met geheugenverlies dan om een vreemde met geheugenverlies. Veel mensen geven aan dat ze noch zichzelf noch een ander slachtoffer van geheugenverlies op pad zouden sturen om bergen te beklimmen of een trektocht door kantoor huren groningen het oerwoud te maken, omdat deze ervaringen op het moment zelf meestal pijnlijk zijn en hun waarde ontlenen aan de verwachting dat zowel de pijn als de vreugde van het bereiken van het doel gedenkwaardig zullen zijn.

Een hersengebied

Een hersengebied waarvan bekend is dat het in verband staat met conflict en zelfbeheersing (de anterieure cingulate), was actiever wanneer kantoor huren amsterdam proefpersonen tegen hun natuur ingingen: wanneer ze voor zekerheid kozen ondanks het feit dat deze was aangeduid als een verlies. Weerstand bieden aan de neigingen van Systeem kantoor huren schiphol r brengt kennelijk conflict met zich mee. 3. De meest ‘rationele’ proefpersonen, degenen die het minst gevoelig waren voor kadereffecten, vertoonden toegenomen activiteit in een
frontaal gebied van de hersenen dat betrokken is bij de combinatie van emoties en redelijkheid bij het nemen van beslissingen. Het was opmerkelijk dat de ‘rationele’ deelnemers niet degenen waren die het sterkst blijk gaven van conflict. Kennelijk kwam de verankering in de werkelijkheid bij deze elite onder de deelnemers (vaak, niet altijd) zonder veel conflict tot stand.
Door de koppeling van observaties van gemaakte keuzen met een registratie van hersenactiviteit is dit onderzoek een goed voorbeeld van de manier waarop de emotie die door een woord wordt opgeroepen, de uiteindelijke keuze kan beïnvloeden. Een experiment dat Amos uitvoerde met collega’s aan de Harvard Medica! School, is kantoor huren leeuwarden het klassieke voorbeeld van emotionele inkadering. Medische proefpersonen kregen cijfers voorgelegd over de uitkomsten van twee behandelingen van longkanker: operatief ingrijpen en bestraling. De cijfers voor overleven na vijf jaar laten een duidelijke voorkeur voor operatief ingrijpen zien, maar op de korte termijn zijn operaties riskanter dan bestraling. De helft van de deelnemers nam kennis van cijfers over overleven en de andere helft kreeg dezelfde informatie in termen van sterftecijfers. De twee beschrijvingen van de uitkomsten kantoor huren groningen van de operatie op korte termijn waren:
De overlevingskans na één maand is 90 procent. De sterftekans in de eerste maand is 10 procent.

De resultaten

De resultaten zijn niet verrassend: 88 procent van de respondenten noemde Mr. Brown en 12 procent Mr. Smith. Spijt is niet hetzelfde als schuld. Aan andere proefpersonen werd over hetzelfde incident de volgende vraag gesteld:
Wie van de twee zal door anderen het zwaarst worden bekritiseerd?
De resultaten: Mr. Brown 23 procent, Mr. Smith 77 procent. Spijt en schuld worden beide opgeroepen door vergelijking met een norm, maar de twee normen zijn niet dezelfde. De emoties die Mr. Brown en Mr. Smith ervaren, worden bepaald door wat ze meestal doen met lifters. Het meenemen van een lifter is voor Mr. Brown een abnormale gebeurtenis kantoor huren amsterdam en daarom verwachten de meeste mensen dat hij een intenser gevoel van spijt ondergaat. Daarentegen zal een kritische beoordelaar beide mannen vergelijken met geaccepteerde normen van redelijk gedrag en zal hij er gemakkelijk toe komen Mr. Smith te verwijten dat hij geregeld onredelijke risico’s neemt.7 Dit brengt ons in de verleiding om te zeggen dat Mr. Smith verdiende wat hem overkwam en dat Mr. Brown geen geluk had. Maar Mr. Brown zal zichzelf eerder verwijten maken kantoor huren schiphol omdat hij zich bij deze ene gelegenheid niet hield aan zijn normale praktijk. Beslissers weten dat ze geneigd zijn tot spijt, en de gedachte aan deze pijnlijke emotie speelt bij veel beslissingen een rol. Intuïties over spijt zijn opmerkelijk gelijkvormig en dwingend, zoals het volgende voorbeeld laat zien:8
Paul heeft aandelen kantoor huren leeuwarden in onderneming A. In het afgelopen jaar heeft hij overwogen om over te stappen op aandelen in onderneming B, maar heeft besloten om dit niet te doen. Hij komt nu te weten dat hij er 1200 dollar op zou zijn vooruitgegaan als hij was overgestapt op aandelen van onderneming B.
George heeft aandelen in onderneming B. In het afgelopen jaar is hij overgestapt op kantoor huren groningen aandelen van onderneming A. Hij komt nu te weten dat hij er 1200 dollar op zou zijn vooruitgegaan als hij zijn aandelen in onderneming B had behouden.
Wie voelt de meeste spijt?
De resultaten zijn duidelijk: 8 procent van de respondenten zegt Paul en 92 procent zegt George.

Een rijke en levendige verbeelding

Ik denk dat deze boodschap inhoudt dat een rijke en levendige verbeelding van de uitkomst, ongeacht of deze al niet emotioneel is, de rol van waarschijnlijkheid in de beoordeling van een onzeker vooruitzicht terugdringt. Deze hypothese suggereert een voorspelling waarin ik een redelijk hoog vertrouwen stel (hoewel mijn voorspellingen vaak niet uitkomen): de toevoeging van irrelevante maar levendige bijzonderheden aan een geldelijke uitkomst verstoort de berekening. Vergelijk uw equivalenten in geld voor de volgende kantoor huren amsterdam uitkomsten: • een kans van 21 procent (of 84 procent) om aanstaande maandag 59 dollar te ontvangen; • een kans van 21 procent (of 84 procent) om aanstaande maandagmorgen een grote blauwe kartonnen envelop met 59 dollar te kantoor huren schiphol ontvangen. De nieuwe hypothese is dat er in het tweede geval minder gevoeligheid voor waarschijnlijkheid zal zijn, omdat de blauwe envelop een rijker en directer beeld oproept dan het abstracte idee van een som geld. U hebt de gebeurtenis mentaal in beeld gebracht en daarmee een scherp beeld van de uitkomst opgeroepen, zelfs als u weet dat de waarschijnlijkheid laag is. Cognitief gemak draagt ook bij aan het zekerheidseffect: wanneer je jezelf een levendig beeld van een gebeurtenis hebt gevormd, wordt de mogelijkheid dat deze gebeurtenis niet zal plaatsvinden ook levendig verbeeld en wordt daar een te groot gewicht aan toegekend. De combinatie van een versterkt kantoor huren leeuwarden mogelijkheidseffect en een versterkt zekerheidseffect laat weinig ruimte voor veranderde beslissingsgewichten in het gebied tussen kansen van 21 en 84 procent.
Levendige waarschijnlijkheden Het idee dat de directheid, de levendigheid en het gemak waarmee mensen zich een beeld vormen bijdragen aan beslissingsgewichten, krijgt steun uit veel andere waarnemingen. In een kantoor huren groningen klassiek experiment heeft de psycholoog Seymour Epstein deelnemers de keuze gegeven tussen het trekken van een knikker uit een van twee urnen, waarbij rode knikkers een prijs winnen.