Eenvoudige, veelvoorkomende gebaren

Eenvoudige, veelvoorkomende gebaren kunnen ook onbewust invloed hebben op gedachten en gevoelens. In een experiment werd mensen gevraagd flexplek huren amsterdam om door een nieuwe koptelefoon naar boodschappen te luisteren.9 Men vertelde dat het doel van het experiment het testen van de kwaliteit van de geluidsapparatuur was. Als de deelnemers storingen in het geluid hoorden, moesten ze hun hoofd bewegen. De helft van de deelnemers kreeg de opdracht om te knikken, de andere helft moest schudden. De afgespeelde boodschappen waren radiocolumns. Degenen die moesten flexplek huren schiphol knikken, waren het over het algemeen eens met de boodschap, terwijl degenen die moesten schudden het meestal niet eens waren met wat ze hoorden. Wederom vond dit in het onderbewuste plaats – een aangeleerde connectie tussen goedkeuring of afwijzing en de bijbehorende fysieke uitdrukking. U begrijpt dat het veelgehoorde advies om ‘kalm en vriendelijk te blijven, wat er ook gebeurt’ een kern van waarheid bevat: u zult ook daadwerkelijk kalmer en vriendelijker worden als u deze flexplek huren leeuwarden raad opvolgt.
Priming als richtlijn Onderzoek naar priming heeft tot inzichten geleid die ons zelfbeeld van bewuste en autonome actoren ondermijnen. Zo zien de meesten van ons stemmen als een weloverwogen proces; een keuze die onze waarden en inschattingen vertegenwoordigt en niet door irrelevante zaken wordt beinvloed. Onze stem zou bijvoorbeeld niet beïnvloed mogen worden door
4. De associatieve machine 63
de locatie van het stemlokaal, maar toch gebeurt dit. Uit een onderzoek naar stemgedrag in Arizona bleek dat de steun voor een wetsvoorstel om scholen extra geld te geven toenam als het stemlokaal in een schoolgebouw was gevestigd.ro Uit een ander onderzoek bleek dat een op scholen gericht beleid meer steun kreeg als mensen blootgesteld werden aan afbeeldingen van klaslokalen en gangkluisjes. De invloed van flexplek huren groningen beelden bleek groter dan de verschillende voorkeuren van ouders en andere stemmers! Het onderzoek naar priming is inmiddels een stuk verder gevorderd dan het aantonen dat mensen die aan ouderdom denken langzamer gaan lopen. We weten nu dat priming invloed heeft op elk aspect van ons leven.

Over aandacht en inspanning

Over aandacht en inspanning
‘Ik zal dit probleem niet tijdens het rijden oplossen. Deze taak vergroot mijn pupillen. Het vergt mentale inspanning!’
‘De wet van minste weerstand is hier van kracht. Hij zal zo min mogelijk proberen na te denken.’
‘Ze is de flexplek huren amsterdam vergadering niet vergeten. Ze was gefocust op iets anders en heeft gewoon niet gehoord wat je zei.’
‘Ik hoop dat hij gereed is om Systeem 2 te activeren. Dit is een lastige vergelijking en vereist enige overschakeling.’
‘Ik kreeg direct een ingeving, een suggestie van Systeem 1. Ik zal opnieuw moeten beginnen en mijn geheugen grondig afgraven.’
Hoofdstuk 3 De luie controleur
Elk jaar vertoef ik flexplek huren schiphol enkele maanden in Berkeley en elke keer geniet ik weer van mijn dagelijkse, zes kilometer lange wandeling door de omringende heuvels. Meestal hou ik mijn tijd bij en inmiddels heb ik veel geleerd over inspanning, zowel fysieke als cognitieve. Als ik een snelheid van ongeveer twaalf minuten per kilometer aanhoud, is dat voor mij een rustig tempo. Ik span mij dan in en flexplek huren leeuwarden verbrand meer calorieën dan wanneer ik in een luie stoel zou zitten, maar ik raak niet buiten adem en hoef mezelf niet te forceren. Met die snelheid kan ik ook nadenken, werken. Ik begin zelfs te vermoeden dat de gematigde inspanning mijn mentale vermogens verbetert! Ook Systeem 2 heeft een natuurlijke snelheid. We besteden enige mentale energie aan willekeurige gedachten en het in de gaten houden van wat er om ons heen gebeurt, maar we hoeven niets te forceren. Tenzij we ons in een situatie bevinden die ons bijzonder alert of zelfbewust maakt, vereist flexplek huren groningen het monitoren van de omgeving of innerlijke gedachtegang weinig inspanning. Tijdens het besturen van een auto maken we vele kleine beslissingen, bij het lezen van de krant nemen we informatie in ons op, en met partners of collega’s voeren we plezierige gesprekjes – alles zonder al te veel moeite, net als een rustige wandeling.

Dezelfde interesses

Deel ii brengt het onderzoek naar beoordelingsheuristieken up-to-date en buigt zich over een belangrijk raadsel: waarom is het zo moeilijk om statistisch te denken? We denken gemakkelijk associatief, we denken me­taforisch, we denken flexplek huren amsterdam causaal, maar statistiek vereist dat we over veel verschillende dingen tegelijk nadenken en dat is iets waarvoor Systeem 1 niet ontworpen is.

De problemen met statistisch denken dragen bij aan het voornaamste thema van deel in, dat ingaat op een van de raadselachtige beperkingen van onze denkvermogen: ons buitensporige vertrouwen in wat we denken te weten en ons kennelijke onvermogen om de volle omvang van onze onwetendheid en onze onzekerheid over de wereld waarin we leven te erkennen. We zijn flexplek huren schiphol geneigd te overschatten hoeveel we van de wereld be­grijpen en de rol van het toeval in gebeurtenissen te onderschatten. Dit overmatige vertrouwen wordt gevoed door de denkbeeldige zekerheid van achterafkennis. Mijn opvattingen over dit onderwerp zijn beïnvloed door Nassim Taleb, de schrijver van The Black Swan. Ik hoop op gesprekken rond het koffieapparaat waarbij intelligent lering wordt getrokken uit het verleden zonder dat we toegeven aan de verleiding van achterafkennis en de illusie van zekerheid.

Deel iv is een dialoog met de economie over de aard van besluitvor­ming en over het realisme van de veronderstelling dat economisch han­delen rationeel is. Aan de hand van het tweesystemenmodel geeft dit deel van het boek een actuele beschrijving van de kernbegrippen van de pros- pecttheorie, het keuzemodel dat Amos en ik in 1979 hebben gepubliceerd. Latere hoofdstukken in dit deel bespreken verschillende manieren waar­op menselijke keuzen afwijken van de regels van rationaliteit, zoals de ongelukkige neiging om besluitvormingsprobiemen als opzichzelfstaand te benaderen, en flexplek huren leeuwarden kadereffecten, waarbij beslissingen tot stand komen op grond van irrelevante kenmerken van keuzeproblemen. Deze observaties, die goed te verklaren zijn aan de hand van de kenmerken van Systeem r, zetten een groot vraagteken bij de vooronderstelling van rationaliteit die in de standaardeconomie de voorkeur geniet.

Deel V beschrijft recent onderzoek dat een onderscheid heeft ingevoerd tussen twee zelven, het ervarende zelf en het terugblikkende zelf, die niet dezelfde interesses hebben. We kunnen mensen bijvoorbeeld aan twee pijnlijke ervaringen blootstellen. Een van deze ervaringen is strikt geno­men erger dan de andere omdat hij langer duurt. Maar de automatische vorming van herinneringen – die verzorgd wordt flexplek huren groningen door Systeem 1 – heeft eigen regels die we zo kunnen toepassen dat de slechtste episode de beste herinnering achterlaat. Als mensen later kiezen welke episode ze willen herhalen, worden ze door hun terugblikkende zelf aangestuurd en stellen ze zichzelf (hun ervarende zelf) bloot aan onnodige pijn.

Transactie-elementen

Klanten doen zaken met leveranciers die in staat zijn hun wensen en verlangens zo goed flexplek huren amsterdam mogelijk te bevredigen. Kwaliteit, beschikbaarheid en prijs bepalen in sterke mate de customer service.
Elementen van customer service Een van de belangrijkste en moeilijkste taken is het operationeel maken van customer service. Veel ondernemingen gebruiken de ‘kreet’ customer service in hun beleid, organisatie of structuur, maar het ontbreekt vaak aan
een operationele definitie. Voor sommige organisaties betekent customer service het flexplek huren schiphol hebben van een klachtenafdeling, voor anderen het afleveren met een 95%-betrouwbaarheid binnen 24 uur, het bieden van een afhaalfunctie of de mogelijkheid tot het plaatsen van spoedorders. Customer service is breder dan alleen levertijd, leveringsbetrouwbaarheid en leveringscompleetheid. Customer service omvat activiteiten voorafgaand aan de transactie (pretransactie ), op het moment van de transactie zelf (de verkoopovereenkomst oftransactie) en na de daadwerkelijke overdracht van de goederen (posttransactie).
Pretransactie-elementen V66r de transactie houdt de service verband met de flexplek huren leeuwarden inspanning ( of juist het gemak) waarmee de afnemer de order kan afsluiten of de aankoop kan verrichten. Te denken valt aan de bekendheid ende bereikbaarheid van het bedrijf, het probleemoplossend meedenken van de verkoper, de beschikbaarheid van informatie, de mogelijkheid te kiezen uit verschillende oplossingen, de eenvoud waarmee bestellingen kunnen worden opgegeven en de flexibiliteit van de leverancier op het gebied van de leveringscondities (Jeveringssnelheid, kredietfaciliteiten, garantiebepalingen).
Transactie-elementen Tijdens het afwikkelen van de transactie (het leveren) blijkt de customer service van de leverancier uit het nakomen van zijn afspraken. Levert hij op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken locatie? Wordt de gewenste hoeveelheid geleverd? Bevinden flexplek huren groningen de producten zieh in goede staat? Wat is de versheid van de producten? Service blijkt tijdens de afwikkeling van de transactie ook uit de assistentie bij het installeren van de geleverde producten en de instructie aan de afnemer hoe met de producten om te gaan. Ook nu is de service gericht op het functioneren van het fysieke product.

Verbeteren van promotionele acties

Verbeteren van promotionele acties Zowel retailer als fabrikant hebben er belang bij dat de effectiviteit van promoties beter wordt gemeten, teneinde verdere verspilling tegen te gaan. Met name wordt gekeken naar het type promoties ende frequentie, waarin een bepaalde promotie kan worden gehanteerd. Hiertoe zullen de partners in de keten alle reli.;vante informatie aan elkaar beschikbaar moeten stellen, teneinde niet alleen de kosten maar zeker ook de  flexplek huren amsterdam opbrengsten van promoties goed te kunnen beoordelen.
Om aan de wensen van de grillige consument te voldoen worden er dagelijks vele nieuwe producten gelntroduceerd: helaas worden er daarvan veel een mislukking. Met name wanneer fabrikant en retailer beter flexplek huren schiphol nadenken over het onderscheidende vermogen van nieuwe of gewijzigde producten ten opzichte van bestaande producten, kan het mislukkingpercentage drastisch worden gereduceerd. Ook hiervoor is openheid tussen handelspartners een eerste vereiste. Ad 4 Verbeteren van de demand management capabilities Teneinde category management succesvol te kunnen toepassen, moeten de strategische en commercie!e doelstellingen flexplek huren leeuwarden van alle betrokken partijen worden geexpliciteerd. Informatie-en communicatiesystemen moeten dezelfde taal spreken en ook over de interpretatie van prestatie-indicatoren mag geen dubbelzinnigheid bestaan. Het ontwikkelen van goede vraagvoorspellingsmethoden is een gezamenlijk belang van alle handelspartners, alsmede het ongecensureerd uitwisselen van de resultaten daarvan. Het flexplek huren groningen functionele management wordt vervangen door een category team, dat beril.and wordt door specialisten van beide partijen.
Voor het doel van dit hoofdstuk is een nadere uitwerking van de supply side ende enabling technologies niet nodig. Wel concluderen we dat de opzet van ECR goed uitgaat van een marketing-logistics- of een demand- en supply-chainvisie. De supply chain side ende demand side zijn even belangrijk en behoren gebalanceerd te worden.

Het werkterrein van de logistiek

In het laatste decennium is het werkterrein van de logistiek steeds uitgebreider geworden. Logistieke methoden zijn niet alleen voor fysieke goederen te gebruiken, maar dienstverleners en non-profitorganisaties kunnen kantoorruimte huren amsterdam er Non-profiteveneens hun voordeel mee doen. De Belastingdienst bijvoorbeeld heeft in organisatie het begin van de jaren negentig het verwerken van het aangiftebiljet ingrijpend gewijzigd. Tot die tijd kwam het bij deze dienst nog regelmatig voor dat er biljetten ( tijdelijk) zoek waren. Door kantoorruimte huren schiphol de invoering van een bewakingssysteem met barcodes is het verlies nu tot een minimum beperkt. Daarnaast is het aantal schakels dat bij de verwerking een rol speelt, sterk verminderd. Door registratie en beheersing, vanaf de postbus tot de aanslag en het archief, kunnen doorlooptijden aanzienlijk gereduceerd worden. Een snellere inning van de aanslag is dan ook mogelijk. Ook bij de Belastingdienst is inmiddels sprake van een klantvriendelijker gedrag. Het credo van de Belastingdienst ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker; getuigt kantoorruimte huren leeuwarden van haar visie in dezen. Zowel de efficiency als de effectiviteit werden op deze wijze verbeterd.
Ziekenhuizen zijn ook voorbeelden van organisaties waar nog veel besparingsmogelijkheden op het gebied van de logistiek mogelijk zijn. Ook daar kan men meer rendement realiseren door verbeteringen in de patientenstromen en de goederen- en informatiestromen. Steeds meer branches gaan het nut inzien van logistiek. Zo is de bouwsector al jaren bezig om de goederenstromen te verbeteren. De totale bouwtijd van een gebouw moet sterk teruggebracht worden. Het kapitaal dat in een bouwproject gestoken wordt, moet optimaal worden benut. Zo kon een bouwondernemer rond 1970 nog volstaan met het tweemaal per jaar achter elkaar realiseren van een woningbouwproject. Dit was in 2000 al toegenomen tot zo’n vier projecten per jaar. Men moet dus tweemaal zoveel gaan bouwen. De meeste bouwdelen zullen daarom kant-en-klaar kantoorruimte huren groningen in een fabriek gemaakt worden. De bouwplaats is meer gaan lijken op een montagefabriek. De nadruk kamt daarbij meer en meer op de beheersing van de goederenstromen te liggen. Voorbeelden van grootschalige projecten zijn in het buitenland alte vinden. Zo bouwt IKEA onder de naam Boklok al modulaire gebouwen. Deze worden compleet met de vrachtwagen aangeleverd. Daar is de keuken dan al in voorgemonteerd. Dit gebeurt nu al in Denemarken, Engeland, Finland, Noorwegen en Zweden (zie www.boklok.com).
BoKlok