Taylor komt naar Europa

Taylor komt naar Europa
Uiteindelijk bracht de massaproductie een hoge graad van efficiency en een ongekende groei van de welvaart, precies zoals Taylor had voorspeld. Het hoogtepunt kantoorruimte huren amsterdam lag in de Tweede Wereldoorlog, toen de Verenigde Staten als the arsenal of democracy de basis legden voor de geallieerde overwinning. Het taylorisme bleek het perfecte model om de onafzienbare stroom van oorlogsmateriaal te produceren -‘leverbaar in elke kleur, zolang het maar legergroen was’. In de jaren onmiddellijk na de oorlog was de Europese industrie kleinschalig kantoorruimte huren schiphol en voornamelijk ambachtelijk georganiseerd, althans in vergelijking met de Verenigde Staten. Grootschalige massaproductie volgens het tayloristische concept was een uitzondering, zoals in het geval van de Franse autofabrikant Renault. In de Tweede Wereldoorlog hadden de Amerikanen echter zo’n indrukwekkend voorbeeld van efficiency getoond dat hun methoden alsnog ingang vonden in Europa; in de jaren vijftig in de verwerkende industrie, in de jaren zestig in de scheepsbouw en, met geruime vertraging, in de jaren zeventig in de financiele sector. Een kantoorruimte huren leeuwarden professor in de sociologie heeft mij eens verteld hoe dat ging bij een bank. In i972 was hij hoofd van een projectgroep die tot taak had na te gaan hoe het werk op een regiokantoor feitelijk verliep. Het topmanagement had geen idee. Het zag dat aan de ene kant werk binnenkwam en dat er aan de andere kant output uitkwam, maar wat daartussen gebeurde was een black box. ‘Als je de werkstroom analyseert’, zo vertelde deze socioloog, ‘vind je meestal de 80/20-regel. Van het werk kan 80% worden opgesplitst in routinetaken. De resterende 20% is te ingewikkeld; die moet je overlaten aan specialisten.’ Zo kantoorruimte huren groningen gebeurde, en achteraf is het gemakkelijk in te zien dat de ‘routinisering’ van het kantoorwerk maar een eerste stap was. Opgesplitste taken kunnen worden geautomatiseerd en vervolgens geelimineerd.

Een rubberplantage in Brazilie

Naast het vermijden van lacunes in de productiestroom had de lopende band nog een voordeel. Taylor had zijn hele leven moeten strijden tegen de talloze manieren die arbeiders vonden om zijn ‘wetenschappelijk bepaalde’ productiemethoden te saboteren. In het systeem van Ford werden alle afwijkingen van de productienorm weggemechaniseerd. De snelheid van het pro
ductieproces en het productievolume konden niet meer door de arbeider worden be”invloed, maar werden volledig gedicteerd door de machine. Ford paste Taylors ideeen toe over rigide normen en nauwkeurige metingen. Hij wantrouwde de toleranties waartegen eventuele onderaannemers onderdelen zouden kunnen aanleveren. Daarom streefde hij naar een volledige beheersing van de productielijn; een doel kantoorruimte huren amsterdam dat hij realiseerde in zijn gigantische River Rouge-fabriek. Hier kwamen de grondstoffen binnen die intern werden bewerkt tot onderdelen, waaruit vervolgens auto’s werden geassembleerd; alles op een plaats. Hij ging zo ver dat hij een rubberplantage in Brazilie bezat.
De lopende band had een kantoorruimte huren schiphol belangrijk voordeel.Alle afwijkingen van de productienorm werden weggemechaniseerd. De snelheid van het productieproces en het productievolume konden niet meer door de arbeider worden be”lnvloed, maar werden volledig gedicteerd door de machine.
Ford was de eerste die de mogelijkheid voorzag van massale mobiliteit, ontstaan door een combinatie van twee factoren: de overvloedige beschikbaarheid van ruwe olie in de Verenigde Staten ende effecten van kantoorruimte huren leeuwarden schaalvergroting binnen een systeem van gestandaardiseerde massaproductie. In enkele maanden na de introductie van de nieuwe productietechniek werd de arbeidstijd die nodig was om een auto te bouwen teruggebracht kantoorruimte huren groningen van 121/2 uur naar 90 minuten. Het productievolume van de T-Ford schoot omhoog ende prijs daalde spectaculair. In 1908 werden 6.ooo stuks verkocht voor 850 dollar per stuk; in 1916 577.000 tegen een prijs van 350 dollar.

De loyaliteit van je medewerkers

Dat was de eerste klap. ‘Vervolgens is het hele personeel op diverse plaatsen in het land verzameld om vanuit een centrale studio te worden toegesproken door de bestuurders Deckers en Groenink. De verwachting was: zij zullen ons nu een hart onder de riem steken. Maar het werd een kil en zakelijk verhaal over aandeelhouderswaarde kantoorruimte huren amsterdam en het nieuwe bedieningsconcept van de bank. Daar is in den lande met gehoon op gereageerd. Mensen draaiden demonstratief het videoscherm de rug toe.’ Leeman denkt dat de bestuurders verblind waren door het principe van kantoorruimte huren schiphol de aandeelhouderswaarde. ‘Je kan zo’n proces niet ingaan als je geen prioriteit geeft aan
de loyaliteit van je medewerkers en begrijpt dat daar grenzen aan zitten.’ In totaal hebben ruim 6.600 medewerkers gebruik gemaakt van de vertrekregeling – meer dan was verwacht. ‘Aan de ene kant kan je zeggen: het was kennelijk een goede regeling’, zegt Leeman. ‘Maar negatief geredeneerd was de onrust binnen de bank kennelijk zo groot dat veel mensen in deze organisatie niet meer wilden meedraaien.’ ‘Ongekend snel, hard en kil’, oordeelde bestuurder Floris Deckers achteraf over de uitvoering van de reorganisatie, ‘waardoor baanzekerheid kantoorruimte huren leeuwarden en collegialiteit op het spei zijn gezet.’ Maar de kantorensluitingen en inkrimping van het personeelsbestand vergden nu eenmaal ‘een dwingende managementstijl’. Een stijl van een Amerikaanse openhartigheid die tot dan toe ongekend was in de Nederlandse arbeidsverhoudingen, maar -wellicht onbedoeld -wel eerlijk. Want dat is de realiteit. In een grote organisatie als ABN AMRO kunnen drie op de vier werknemers inderdaad worden gemist – niet en bloc uiteraard, maar stuk voor stuk als individu. Dat zijn de onderliggende verhoudingen in het arbeidsbestel in deze tijden van globalisering en fixatie op aandeelhouderswaarde. Zekerheid van werken inkomen zijn kantoorruimte huren groningen weggelegd voor hooguit een derde van de beroepsbevolking. Nog eens een derde van de werkende mensen wordt geconfronteerd met onzekere arbeidsperspectieven -verandering is een permanent gegeven en bij elke reorganisatie zijn zij eigenlijk ‘misbaar’.Wat resteert, vervult de marginale banen of is al uitgestoten uit het arbeidsproces.

De eenzijdige fixatie

Inmiddels weten we waartoe de eenzijdige fixatie op de aandeelhouderswaarde heeft geleid. Aan de druk van de verwachtingen van elk kwartaal stijgende koerswinsten was uiteindelijk niet te voldoen -zeker niet als ondernemingen ook nog willen investeren in de kantoorruimte huren amsterdam toekomst. Maar de straf op het niet voldoen aan de verwachtingen is onverbiddelijk. Dan wordt de verleiding om de boeken wat op te sieren wel heel erg groot. In 2002 domineerden ondernemingen als Enron, Global Crossing en kantoorruimte huren schiphol Qwest de voorpagina’s van de Amerikaanse kranten, omdat zij de gulzige aandeelhouder niet-bestaande winsten hadden voorgetoverd. Dat waren geen incidenten, zoals president Bush wilde doen geloven. In het voorjaar van 2002 moesten niet minder dan i58 beursgenoteerde ondernemingen in de Verenigde Staten hun boeken over het voorgaande jaar aanpassen. 22 Van alle beroepen geldt van oudsher dat van kantoorruimte huren leeuwarden boekhouder als een van de saaiste·-de Amerikanen hebben er een weinig vleiende benaming voor: bean counters. Maar met de ineenstorting van de beurskoersen kwamen deze ‘knikkertellers’ plotseling in het volle licht van de schijnwerpers te staan. Dat de beursschandalen zieh vooral in de Verenigde Staten afspeelden is niet verwonderlijk, want de kantoorruimte huren groningen Amerikaanse boekhoudregels staan haaks op de Euro
59
pese. De Europese boekhoudpraktijk is gebaseerd op het principe van ‘goed koopmanschap’. Dat staat toe winsten te verbergen door stille reserves op te bouwen, waaruit mogelijke toekomstige tegenvallers kunnen worden opgevangen. Dekans op een faillissement wordt daardoor verminderd. Het uiteindelijke doel is de bescherming van de crediteur, een van de belangrijkste stakeholders in de onderneming.

Het pleidooi voor vrijhandel en globalisering

Dat is de officiele theorie die teruggaat op het werk van David Ricardo (17721823). Aan hem danken we de wet van de eomparatieve kosten, een van de eerste ‘modellen’ in de economie, waarop alle kantoorruimte huren amsterdam voorstanders van vrijhandel zieh nog steeds beroepen. Het basisprincipe van dit model is dat, onder een systeem van perfecte vrijhandel, elk land zieh toelegt op die productie waarvoor het, door zijn natuurlijke ligging of door kunstmatige oorzaken, het meest gesehikt is. ‘Het streven naar individueel voordeel sluit voortreffelijk aan bij het algemeen nut van de kantoorruimte huren schiphol samenleving als geheel’, aldus Rieardo. Doordat het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om een optimaal gebruik te maken van de besehikbare natuurlijke hulpbronnen en arbeid vergroot het de totale productie.
‘Het verspreidt de algemeen maatschappelijke opbrengst en verbindt, door een netwerk van belangen en handelsverkeer, de gemeenschap van naties kantoorruimte huren leeuwarden over de hele beschaafde wereld. Het is dit principe dat bepaalt dat wijn wordt gemaakt in Frankrijk
en Portugal, graan wordt verbouwd in Amerika en Polen en machines worden gefabriceerd in Engeland.’7
Daar eindigt vaak het pleidooi voor vrijhandel en globalisering. Maar er is een tweede element in Ricardo’s theorie dat meestal niet wordt vermeid. Niet alleen menselijke kantoorruimte huren groningen arbeid wordt gestimuleerd om zieh toe te leggen op die activiteiten die de meeste opbrengst garanderen; ook het financieel kapitaal wordt geprikkeld op zoek te gaan naar het hoogste rendement op investeringen. Ricardo geeft het voorbeeld van Engeland en Portugal die respectievelijk handelen in textiel en wijn. Elk van beide kan dit product rendabeler produceren dan de ander, zodat zij beide van de wederzijdse handel profiteren. Maar wat gebeurt er in het theoretische geval dat Portugal een concurrentievoordeel tegenover Engeland heeft wat betreft beide producten?

De productiviteits- en concurrentieverhoudingen

Een maatstaf voor de investering in het menselijk kapitaal vormen de uitgaven voor onderwijs in verhouding tot het nationaal inkomen. Gemiddeld spenderen de OESO-landen 5,2% van hun BNP aan onderwijs (cijfers uit 1994). De kantoorruimte huren amsterdam Scandinavische landen geven het meeste uit (Noorwegen 6,8%, Denemarken 6,6%) en de mediterrane landen besteden minder dan het gemiddelde: Spanje 4,78%, Griekenland 3,1%. Deze uitgaven moeten worden verhoogd kantoorruimte huren schiphol met de particuliere uitgaven voor scholing. Ruwweg een derde van de werknemers ontvangt een bedrijfsopleiding in een of andere vorm. De totale uitgaven (publiek en privaat) komen daarmee op 6,3% van het nationaal inkomen van de OESO-landen. Het rendement op deze investering komt tot uitdrukking in de gemiddelde kans op werkloosheid en in de kantoorruimte huren leeuwarden inkomensverhoudingen. Een man in de werkzame leeftijd (geen cijfers voor vrouwen in dit geval) is gedurende zijn loopbaan gemiddeld 2,2 jaar werkloos. Maar de kans neemt sterk toe naarmate het opleidingsniveau lager is. Voor personen met een middelbare beroepsopleiding bedraagt de gemiddelde werkloosheid 3 ‘ 3 jaar; na een hbo- of universitaire opleiding daalt dit cijfer tot slechts 1,4 jaar. Inkomens verschillen ook aanzienlijk. Als het gemiddeld inkomen voor iemand kantoorruimte huren groningen met een mbo-opleiding op 100 wordt gesteld, bedraagt het inkomen voor degenen met een lager opleidingsniveau 81; voor academici 157· In sommige landen is de kloof nog veel groter; in de Verenigde Staten bijvoorbeeld 63 tegenover qo. De voorraad of het vermogen aan menselijk kapitaal interesseert ons het
meest, want die bepaalt de productiviteits- en concurrentieverhoudingen in de globaliserende kenniseconomie. De grafieken 2 en 323 geven twee metingen weer.

De onderliggende productiviteitsniveaus

Op die manier beslist de productiviteit over banen en inkomens. Verschillen in productiviteit kantoorruimte huren amsterdam vormen de enige verklaring voor het feit dat een industriearbeider in Europa zo veel meer verdient dan zijn collega in Bangladesh: gemiddeld zijn de Europese arbeiders zo veel productiever. Inkomensverschillen binnen Europa zijn op dezelfde manier te verklaren: sommige mensen zijn productiever dan andere en verdienen daardoor meer dan anderen. En sommige mensen zijn uitgesloten van werk omdat hun productiviteit zo laag is dat zij niet de output kunnen leveren kantoorruimte huren schiphol die vereist is om een baan rendabel te maken, althans tegen een loon op het niveau dat in hun land gangbaar is. Het heeft dus geen zin de overheid werkloosheid of verlies aan inkomen te verwijten, of abstracte krachten zoals de globalisering of de financiele markten, als men niet eerst kijkt naar de onderliggende productiviteitsniveaus.
Landen concurreren met hun productiviteit. Cijfers over de onderlinge kantoorruimte huren leeuwarden productiviteitsverhoudingen hebben echter twee beperkingen. Ze zijn verouderd, want het vergaren van de gegevens vergt veel tijd ende statistische verwerking is omslachtig. Bovendien zijn zij meestal beperkt tot de verwerkende industrie, want daar is de arbeidsproductiviteit het kantoorruimte huren groningen gemakkelijkst te meten. Met andere woorden, we hebben weinig inzicht in de productiviteit in de dienstensector, die het grootste gedeelte van de werkgelegenheid vormt. De verhoudingen zijn weergegeven in grafiek i.3

Het propageren van modulaire collimaten

Zoals uit de ‘roepnaam’ van de Stichting Collomoduul bleek, was haar voornaamste doelstelling het propageren van modulaire collimaten. De stichting wilde bevorderen dat producenten en distribuanten voor de opslag en het transport van levensmiddelen zo veel mogelijk gebruikmaken van de genormaliseerde pallet van 100 cm x 120 cm en van de genormaliseerde rolcontainervan 60 cm x 80 cm. Op basis daarvan is een modulaire maatreeks ontworpen voor de grondvlakken van omverpakkingen. Deze maatreeks bevat de ISO-moduul 40 cm x 60 cm en kantoorruimte huren amsterdam elf daarvan afgeleide maten. Uit ergonomische overwegingen zou een omverpakking niet hoger moeten zijn dan 40 cm en niet zwaarder dan 15 kg, dus gemakkelijk te tillen. Ook worden door distribuanten steeds meer eisen gesteld aan de hoogte van een ladingeenheid. Sommige distributiecentra zijn ingericht op palletladingen met een maximale hoogte van 1,50 m of 1,80 m. Een leverancier die hagere palletladingen aanbiedt, moet ze laten overstapelen door zijn chauffeur, of de chauffeur wordt gedwongen de goederen retour te nemen. De houding van de grossiers en grootwinkelbedrijven wordt in dit opzicht steeds harder.
12.4.2 lnformatie-integratie De tweede vorm van integratie betreft activiteiten die zieh richten op kantoorruimte huren schiphol afstemming van informatiestromen. Evenals bij fysieke integratie verandert bij integratie van de informatievoorziening de grondvorm van het logistieke proces niet. Voorraadpunten blijven op dezelfde plaats en ook het besturingssysteem verandert niet. Hiermee kan het ontstaan van breuklijnen in de informatiestromen worden voorkomen. Informatie van de aanleverende organisatie hoeft niet opnieuw te worden ingebracht, maar kan zonder verdere tussenkomst worden gebruikt. Een voorbeeld van deze vorm van ketenintegratie is het online doorzenden van verzendgegevens van de verlader naar de transporteur. Een ander voorbeeld is het (boekdata)systeem van het kantoorruimte huren leeuwarden Centraal Boeklrnis, waarmee men in directe verbinding staat met de aangesloten boekhandels. Een belangrijk hulpmiddel bij deze vorm van ketenintegratie is electronic data interchange (EDI).
Onder electronic data interchange (ED!) verstaan we de elektronische uit’Nisseling zonder menselijke interacties van gestructureerde en genormeerde gegevens tussen computers van de bij een handelstransactie betrokken partijen.
Door de toepassing van EDI in het handelsverkeer wordt in principe alle berichtgeving via papier vervangen door de elektronische berichtenuitwisseling. De handelstransactie op zichzelf verandert daar niet van, maar wel de manier waarop de transactie wordt afgewikkeld. Voorbeelden van EDT-berichten zijn: orders, leveringsschema’s, transportschema’s, facturen en verzekeringsdocumenten kantoorruimte huren groningen (Kreuwels, 1996). Gegevens moeten eerst worden gestandaardiseerd volgens de zogenoemde EDIFACT-normen. Daarmee verschilt EDI van bijvoorbeeld een faxbericht, dat ongestructureerd kan worden verzonden naar een derde. De genoemde auteur onderkent een viertal voordelen, dat aan het werken met EDI is verbanden: snelheid, tijdsonafhankelijkheid, betrouwbaarheid en efficiency.

RFID sluit de supply chain


‘Een hype is het, ik probeer ‘m alleen in proporties te brengen.’ John Flanderhijn, bij ADT verantwoordelijk voor electronic article surveillance (EAS) en RFID Business Development, noemt cijfers die tot de verbeelding spreken. Op een retailomzet in Nederland van meer dan 75 miljard euro ‘verdwijnt’ jaarlijks een half miljard aan interne en externe diefstal. Winkeldiefstal, dozen die per ongeluk van de pallet vallen, fraude, eigen personeel dat het niet zo nauw neemt met de bezittingen van de baas. RFID lijkt het toverwoord. ‘Klopt’, zegt
Flanderhijn. ‘Maar niet om winkeldiefstal tegen te gaan, wel om lekkages in de supply kantoorruimte huren amsterdam chain weg te werken.’
ADT is als onderdeel van Tyco International, een van de grote spelers op het gebied van elektronische beveiliging. Dit kwartaal rondt het bedrijf de eerste fase af van het contract dat bestaat uit de levering van 4 000 lezers en 16 000 antennes voor dockdeuren en kassa’s voor ongeveer 1300 Tesco-winkels en 35 distributiecentra over het gehele Verenigd Koninkrijk.
Flanderhijn spreekt over het sluiten van de keten. Tesco weet straks exact wat er aan goederen binnenkomt en wat eruitgaat. De kost gaat voor de baat uit. Binnen kantoorruimte huren schiphol de retailmarkt zijn al verschillende initiatieven opgestart om pallets en dozen te voorzien van RFID-tags. Bekendste voorbeelden zijn het Amerikaanse Wal-Mart, het Duitse retailconcern Metro en het Engelse Marks & Spencer. Flanderhijn: ‘ledereen heeft het over RFID. Dat het een grote toekomst tegemoet gaat in de retail staat als een paal boven water. Neemt niet weg dat het vooralsnog gaat om een aantal pilotprojecten, waarvan er vele op diverse locaties van de supply chain plaatsvinden. ledereen brengt RFID in verband met het terugdringen van winkeldiefstal. Onzin, het zijn twee totaal verschillende technologieen, met ieder haar specifieke toepassingen. Dat heeft te maken met de verschillende frequenties, maar meer nog met de prijs. Het kantoorruimte huren leeuwarden huidige systeem van elektronische artikelbeveiliging voldoet uitstekend. Overigens, retailers vinden de prijs van €0,02 tot €0,04 per label al te hoog. Een RFID-label kost al gauw het twintigvoudige.’
Supply chain De toepassingen moeten gevonden worden in het sluiten van de supply chain. Flanderhijn: ‘Pallets, omdozen en dozen kun je van een tag voorzien. Cijfers van ECR (efficient consumer response) geven aan dat in 2000 in Europa 6,1 miljard euro aan goederen is verdwenen voordat het de fast moving consumer goods markt (FMCG) bereikte. Het blijft hangen in vrachtwagens of raakt spoorloos in het distributiecentrum. Wie weet of die vrachtwagen niet negentien in plaats van twintig pallets heeft gelost?’ Tesco heeft alle dockingstations (zeg de paarten waar vrachtwagens lassen) van RFID-antennes voorzien. Aan de muren, aan het plafond en op de vloer. Die antennes doen in feite niets, het wordt pas interes
INFORMATIETECHNOLOGIE EN LOGISTIEK 417
sant als je alle software aan elkaar koppelt. Meten is weten. Koppel het aantal dozen dat de vrachtwagen heeft gelost aan een voorraadbeheers- en warehouse-managementsysteem. Het verzenddocument vertelt je van tevoren wat je kunt verwachten. Dat kun je vervolgens in de winkel controleren. De order en het aantal geleverde stuks moeten overeenkomen met wat Je in het magazijn hebt staan en wat is uitgeleverd .’ Out of stock Flanderhijn merkt fijntJes op dat je meteen weet als er een pallet te weinig is geleverd. Als Je dat weet, kun Je maatregelen nemen om dat te voorkomen. Het heeft ook kantoorruimte huren groningen andere voordelen. De logistiek of winkelmanager kan ook besluiten een vrachtwagen naar een andere supermarkt te sturen, omdat daar de producten harder nodig zijn. Hij kan dat doen, omdat hij precies weet welke producten zieh in welke vrachtwagen bevinden en waar deze nodig zijn. ‘Onderschat de out of stock niet’, zegt John Flanderhijn. ‘Bijvoorbeeld de reactie van de klant als hij naast zijn favoriete product grijpt, omdat het niet voorradig is. Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan door ECR en geeft het volgende aan bij out of stock (OOS): 32 procent van de mensen kiest een ander product, 27 procent gaat naar een andere winke!, 16 procent blijft bij dat andere merk en 9 procent doet geen aankoop. In de retail l1eb je het over financiele grootheden .’ Flanderhijn tekent een diagram: ‘De pilotperiode hebben we bijna achter de rug, we gaan naar het moment van de early adaptors. Het gaat allemaal razend snel. ledereen wacht nu met smart op generatie 2, ook ADT is hier volop mee aan het testen. Deze volgende generatie geeft ans zoveel meer mogelijkheden in de toepassing. De ontwikkeling zal niet meer te stuiten zijn.’

Een geldgenererende machine

Bij TOC wordt uitgegaan van een aantal vooronderstellingen. Een organisatie wordt beschouwd als een geldgenererende machine. Als er in een bottlenecksituatie gekozen moet worden voor de aanpak van een deel van dat proces, dan zijn de volgende gegevens van belang: • de snelheid waarmee kantoor huren zuidas dat proces of die machine geld genereert; • het geld dat is ge’investeerd in dat proces; • het geld dat nodig is om dat proces draaiende te houden.
Goldratt (1993) kamt daarbij tot drie criteria: 1 throughput: de snelheid waarmee het totale proces geld genereert door verkopen ( = verkoopprijzen – grondstofkosten); 2 inventory: al het geld dat in het proces nodig is om zaken te kantoor huren schiphol kopen die men uiteindelijk weer wil verkopen; dit is geen toegevoegde waarde! 3 operating expenses: al het geld dat nodig is om de inventory om te zetten in throughput.
We wijzen erop dat de gebruikte begrippen nogal afwijken van de gebruikelijke bedrijfseconomische begrippen, zoals omzet, kostprijs en winstmarge. De grondstoffen worden niet tot de throughput gerekend omdat deze alleen maar door de organisatie stromen. Throughput is dus een zeer ruime interpretatie van het begrip toegevoegde waarde. Producten die kantoor huren leeuwarden op voorraad gemaakt worden, zijn geen throughput maar inventory. Tot de inventory worden ook de grond, gebouwen en machines gerekend, omdat men ervan uitgaat dat dit alles weer verkocht kan worden. Het streven is om de throughput te verhogen en daarbij de inventory alsmede de operating expenses te verlagen. Als we dit relateren aan de gebruikelijke financiele maatstaven, zien we de volgende situatie:
Winst = throughput – operating expenses ROI = (throughput- operating expenses): inventory
Bij TOC wordt ervan uitgegaan dat de resultaten door de constraints bepaald worden. De constraint is vaak ruimer dan een zuiver technische bottleneck in de kantoor huren groningen goederenstroom. Hij kan worden gedefinieerd als iets wat een organisatie belemmert om, gemeten naar haar doelstelling, een beter resultaat te bereiken. Er worden vijf stappen onderkend die doorlopen moeten worden als men de zwakste schakel in de logistieke keten wil versterken: 1 Identificeer de constraint(s) van de organisatie. 2 Beslis hoe je het knelpunt maximaal kunt exploiteren. 3 Maak de rest van het systeem ondergeschikt aan de in stap 2 genomen beslissingen. 4 Versterk de capaciteit of doorbreek de constraint(s). 5 Als het knelpunt opgeheven is, ga dan terug naar stap 1.
Er zijn verschillende soorten constraints te onderkennen. De meest bekende zijn de capaciteitsconstraints: bottlenecks en bijna-bottlenecks (zie voorbeeld 10.2). Andere mogelijkheden zijn de marktvraag ende beschikbaarheid van materialen. Veel moeilijker zijn de niet-tastbare constraints: policy’s, procedures en gedrag van medewerkers en management. Met deze methode zijn succesvolle verbeteringen bereikt. In vergelijking met andere methoden uit de kwaliteitszorg, zoals kaizen, blijkt er een overlap in de aanpak te zijn. Het verschil zit meer in de gebruikte hulpmiddelen