Het IBV-helpbestand

Essentieel voor het efficiënt en effectief werken met IBV is de inrichting van de klantafhankelijke bestanden. In de klantafhankelijke bestanden wordt de inrichting van de data vormgegeven, waaronder bouwdelen, gebreken, classificaties met betrekking tot bijvoorbeeld GGA/PVE-1 (hoofdgroep, subgroep, aspect en wegingsfactor), bestedingen, kostenplaatsen, financiële codes, planmatigheden, standaardregels, opslagen, vakgroepen en tarieven. Door middel van de ingegeven coderingen en/of omschrijvingen zijn alle goedkoop kantoor huren amsterdam bovengenoemde aspecten in de verschillende modules op te roepen. De inrichting van de klantafhankelijke bestanden wordt in het programma aan de hand van de instructiekaarten stapsgewijs behandeld. De instructiekaarten worden per module geleverd, en behandelen – op volgorde van het cyclische proces – het aanmaken en/of verwerken van data, zoals goedkoop kantoor huren schiphol bijvoorbeeld het aanmaken van meetkaarten, objectregels of werkclusters. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij het aanpassen, wijzigen, muteren en verwijderen van deze data. Vervolgens wordt ingegaan op het genereren van overzichten en uitdraaien, inclusief de in te geven selectiemogelijkheden. IBV-helpbestand Het softwareprogramma IBV geeft u de beschikking over het IBV-helpbestand, dat echter nog grotendeels in ontwikkeling is. Het is de bedoeling dat hier de functies van de aanwezige modules per niveau en discipline op een goedkoop kantoor huren leeuwarden bondige wijze worden beschreven. Tevens moet hier een gebruiksaanwijzing te vinden zijn voor onder meer de buttons, het maken van selecties, het uitdraaien van lijsten, een verklaring van gebruikte termen en de werking van de werkbalk. Het IBV-helpbestand zal uiteindelijk ook een beschrijving van de goedkoop kantoor huren groningen wijzigingen per uitgebrachte versie bevatten, alsmede een uitgebreide beschrijving van de producten en diensten die PVM u kan aanbieden. 452 BIJLAGE 4 VASTGOEDMANAGEMENTINFORMATIESYSTEEM INTEGRAAL BEHEER VAN VASTGOED (!BV) Het IBV-helpbestand dient als ondersteuning tijdens het werken binnen IBV. Bij problemen waarop dit bestand geen antwoord heeft kunt u altijd de IBV-instructiekaarten raadplegen of contact opnemen met de betreffende contactpersoon binnen VG24.

VKM-nalooplijst organisaties

 

VKM-naloopl ijst organisaties Deze naloopl ijst geeft een opsomming van aspecten voor het opstellen van een Programma van Eisen of een goedkoop kantoor huren amsterdam Gebouw in GebruikAnalyse en het vaststellen van de bijbehorende projectprocedure voor gebouwen. De nalooplijst is bedoeld om te worden toegepast bij het beoordelen van gebouwen in gebruik of bij het (her)ontwikkelen van gebouwen, vanaf de initiatieffase, gevolgd door de vaststelling van het huisvestingsprobleem of de noodzaak van huisvesting, tot en met de uitvoering van het project. Aandachtspunten uit de goedkoop kantoor huren schiphol nalooplijst worden gehangen aan te onderscheiden ruimten. Hiervoor kan men kiezen: a) afgebakend grondvlak en of bouwkundige opstal als geheel; b) te onderscheiden ruimtetypen; c) te onderscheiden ruimten of in combinatie daarvan afhankelijk van de vraagstelling. De opgenomen aspecten geven een aanwijzing bij het beoordelen van gebouwen of bij het opstellen van een Programma van Eisen. 0 HUISVESTINGSVISIE De huisvestingsvisie is gebaseerd op een toekomstverkenning van de organisatie en een organisatieanalyse van de organisatie in het kader voor het opstellen van een goedkoop kantoor huren leeuwarden huisvestingsvisie. De huisvestingsvisie is gericht op het realiseren van de beoogde beleving en waardering van belanghebbenden met betrekking van de huisvesting op het vooraf afgesproken moment en de daarbij bedachte gebruiksduur tegen aanvaardbare kosten. 0.1 Toekomstverkenning van de organisatie Stappenplan toekomstverkenning van de organisatie voor het ontwikkelen van een huisvestingsvisie: A) Bepalen van beleidsagenda – opstellen ruwe a priori-lijst – SWOT-analyse (sterkten en zwakten – kansen en bedreigingen) en of diepte-interviews – B) Beleidsomgeving – in kaart brengen van actoren en factoren. – C) Identificeer alle mogelijke trends die goedkoop kantoor huren groningen impact hebben op of in relatie tot de organisatie en huisvesting: hoe ontwikkelt de organisatie zich in de komende … jaar (25 jaar) en daaraan gekoppeld de huisvesting? – D) Groepeer deze trends in een bescheiden aantal clusters van megatrends en driving farces, waarbij trends en farces binnen de clusters intern consistent zijn en buiten de clusters voldoende van elkaar verschillen. – E) Bediscussieer elke megatrend of driving force vanuit drie vragen: 1) hoe groot is hun impact op de organisatie en huisvesting. 2) hoe onzeker is hun ontwikkeling en 3) welke discontinuïteiten of trendbreuken kan elke megatrend of force leveren? – F) Isoleer de twee meest belangrijke trends of driving farces in termen van impact en onzekerheid. – G) Gebruik deze twee om verschillende toekomsten te creëren. – H) Ontwikkel een portfolio van nieuwe businessconcepten waarmee we als organisatie m.b.t. huisvesting binnen de diverse scenario’s kunnen overleven. 0.2 Organisatieanalyse Stappenplan organisatieanalyse: Uitgaande van de kernwaarden – A) Functie van de organisatie, productie (input, bewerking, output en outcome – beleving en waardering) en – B) strategie, cultuur, management en personeel van de organisatie – C) Structuur van de ;:: actoren (interne en externe relaties – klanten, medewerkers, overheid , leveranciers, enz. I � onderneming – per afdeling aan te geven: functie van de afdeling, aantal FTE’s, aantal E; werkplekken, structuur van de afdeling, systemen in gebruik op de afdeling en relatie van “‘ de afdeling met andere afdelingen – D) Organisatie spiegelt zich aan organisatie X, Y, Z . .. – Beschrijving van de organisatie – input voor het opstellen van het opstellen van een Programma van Eisen voor Instandhouding (PvE-1) – Relatieschema van de organisatie waarin de afzonderlijke afdelingen zijn afgebeeld – input voor het opstellen van een vlekkenplan/plattegronden/huisvestingsschema 0.3 Beleving en waardering van de huisvesting. Waarde van de huisvesting voor belanghebbenden: Bezoeker, Invulling van de vraag, behandeling en afhandeling (er is in de buurt geen betere plek te vinden voor invulling van de vraag, zorg en afhandeling. Gedurende het verblijf in het gebouw wordt de bezoeker gestut in zijn gemoedtoestand. – (autonomie – privacy en veiligheid) Organisatie/personeel Aantrekkelijke werkplek – gebouw is goed voor PR en imago (commercieel vermogen) ;; “‘ ëi 0 “‘ 0 ” � ,… ::; “‘ ::; � Goede plek om samen te werken (sociaal vermogen) < Inspirerende plek om te leren (denkvermogen) g Economische aantrekkelijke plek (goedkope huisvesting en huisvesting I “‘ behoudt zijn waarden) (materieel vermogen) � Mate van aanpasbaarheid, groei – krimp en veranderbaarheid Cl Omgeving/buurt/stad/regio/enz. � Gewenst object voor omgeving/Markt/cultuur/ecologisch (maatschappelijk v; draagvlak – licence to operate

Conclusies en praktijkvoorbeelden

Conclusies en praktijkvoorbeelden De architect bestuurt het fysieke ontwerp van het bedrijfsgebouw. De manager 389 1 1.5 VASTGOEDMANAGEMENT bestuurt de organisatie. Omdat ontwerp en organisatie elkaar wederzijds beïnvloeden, leidt een betere afstemming tussen ontwerp dan wel architect en organisatie dan wel manager tot een betere besturing van de organisatie. De relaties tussen ontwerp en organisatie lopen langs vier lijnen: 1. organisatiestructuur: een architect kan met het fysieke ontwerp de manager van dienst zijn, goedkoop kantoor huren amsterdam en dat komt de verdeling van de verschillende taken in bedrijven en de coördinatie en integratie van de taken ten goede; 2. technologie: het fysieke ontwerp kan leiden tot een reductie van de behoefte aan coördinatie en management in het productieproces; 3. bedrijfscultuur: de goedkoop kantoor huren schiphol manager kan via de bedrijfshuisvesting invloed uitoefenen op de bedrijfscultuur, door de uitwerking van de bedrijfshuisvesting op het personeel en het imago van het bedrijf; 4. marktpartijen: een manager kan het interieur en exterieur van de bedrijfshuisvesting inzetten om een concurrentievoordeel te behalen. Een grotere samenwerking tussen architect en manager is goedkoop kantoor huren leeuwarden daarom wenselijk. Het kan leiden tot een betere synergie tussen gebouw en (het managen van de) organisatie. Enkele praktijkvoorbeelden: 390 Interpol is Verzekeringsmaatschappij Interpolis uit Tilburg is bekend vanwege haar hoofdkan toor. Niet omdat het zo’n markant ontwerp is of omdat het gebouw Tilburg zo opfleurt, maar omdat de werknemers er geen vaste werkplek hebben. “Telewerken goedkoop kantoor huren groningen kennen we bij Interpolis al langer, maar in 1 996 kwam het pas echt goed van de grond. Dat had alles te maken met Piet van Schijndel, onze directievoorzitter. Van Schijndel is iemand die veel belang hecht aan de kwaliteit van leven van zijn werknemers. Onze insteek is dat iedereen zelf moet kunnen kiezen hoe en waar hij werkt, al naar gelang de behoefte van het moment. Dat is het flexibele kantoorconcept.” Dit komt in het gebouw als volgt tot uiting. Iedere werknemer heeft een draadloos telefoontoestel; persoonlijke spullen kunnen opgeborgen worden in een locker met een pincode. Verspreid door het gebouw bevinden zich verschillende soorten werkplekken. Wie een bespreking heeft gaat naar een van de grote vergaderkamers, telefoneren kan in een van de lounges met leren banken. Geconcentreerd werken gebeurt in de cockpits, geluiddichte kamertjes met een PC en eenvoudig op de juiste hoogte in te stellen meubilair. Even inloggen (de server herkent de werknemer automatisch) en het vertrouwde bureaublad met persoonlijke mappen verschijnt. Voor haastige spoed zijn er stabureautjes waar snel e-mails of documentatie opgehaald kunnen worden. Het summum van flexibiliteit derhalve.

HUISVESTINGSMANAGEMENT

Elders in dit boek is beschreven dat de verzadigingsfase en teruggangsfase doorgaans de kritieke exploitatiefasen van een gebouw zijn. Vastgoed heeft een lange technische levensduur. De economische levensduur is korter dan de technische levensduur. Het wordt problematisch wanneer de huisvesting eerder dan gepland moet worden gesloopt of aangepast. Zet de teruggangsfase eerder in dan het moment waarop het gebouw is afgeschreven, dan leidt dit tot inhaalafschrijvingen. Hierdoor wordt het resultaat van de organisatie nadelig beïnvloed. In figuur 1 1-5 is het verloop van verslechterende huisvesting schematisch weergegeven. Centraal staat de invloed van de verslechterende huisvesting op de kwaliteit van het vastgoed, de goedkoop kantoor huren amsterdam tevredenheid van de gebruikers en de financiële prestaties van de organisatie. Bij een verslechterende huisvesting treden vaak gelijktijdig vier elkaar versterkende effecten op. Om de kosten te drukken wordt dikwijls op de onderhoudskosten en investeringen in de goedkoop kantoor huren schiphol huisvesting bezuinigd, en daalt langzamerhand de kwaliteit van de huisvesting. Uiteindelijk kan dit leiden tot een toename van het aantal klachten onder de gebruikers van die huisvesting (spiraal A). Hierdoor wordt spiraal B in gang gezet. De ontevredenheid van de gebruikers uit zich in een dalende huisvestingssatisfactie en een toename van het aantal klachten. Dit goedkoop kantoor huren leeuwarden kan betekenen dat de primaire processen in de organisatie onder druk komen te staan. In de praktijk neemt ook het ziekteverzuim vaak toe. Als gevolg van de dalende kwaliteit en huisvestingssatisfactie zal de 372 HUISVESTINGSMANAGEMENT 1 1.3 gebruikersvergoeding onder druk komen te staan, en dit leidt tot dalende inkomsten bij de stafafdeling huisvesting. Dit zet spiraal D in werking. Als gevolg goedkoop kantoor huren groningen van de dalende opbrengsten zal er moeten worden bezuinigd. In de praktijk betekent dit dikwijls dat noodzakelijke investeringen worden uitgesteld en het onderhoudsbudget wordt verlaagd. Spiraal A krijgt zo een nieuwe impuls, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

De vastgoedorganisatie

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat 28 bouwdelen niet zijn genoteerd (6,9%). Daarnaast zijn 17 bouwdelen ( 4,2%) opgevoerd, inclusief gebreken die auditor niet heeft kunnen constateren. Aan de aanwezige bouwdelen zijn 372 gebreken geconstateerd door auditor. De vastgoedorganisatie had in totaal 237 gebreken genoteerd. Bij een business center amsterdam audit van meerjarenbeheerplannen gaat het er in eerste instantie om aan te geven in welke mate de uitgevoerde technische inspecties en opgebouwde meerjarenbeheerplannen consistent en betrouwbaar zijn binnen de afgesproken kaders. In een vervolgstadium kan worden gekeken of de realisatie van deze plannen de gewenste kwaliteit oplevert. 1 0.2 Kennismanagement Succesvol vastgoedmanagement kan enkel duurzaam zijn wanneer vastgoedvraagstukken op een integrale en systematische wijze worden aangepakt. Om business center schiphol dit te kunnen doen is het van belang te beschikken over actuele informatie, teneinde met alle 355 10.3 VASTGOEDMANAGEMENT betrokkenen snel en gericht te kunnen communiceren. De vastgoedmanager heeft daarom behoefte aan een vastgoedmanagementinformatiesysteem, dat hem tijdig van de juiste managementinformatie voorziet. Op elk niveau en tijdens iedere fase van het vastgoedmanagement. Voegen we deze behoefte aan een vastgoedmanagementinformatiesysteem toe aan het tot nu toe opgebouwde beeld van het vastgoedmanagement, dan ontstaat het volgende totaalbeeld. Figuur 1 0-8 Vastgoedmanagement: een generiek model Vastgoedmanagement is een complex vakgebied. Er zitten veel verschillende aspecten aan vast, onder meer afhankelijk van de fasen waarin het vastgoedmanagementproces zich bevindt. Daarom hebben vastgoedmanagers bedrijfsruimte huren in leeuwarden vaak de behoefte aan een model dat als leidraad kan dienen voor hun handelen. Een model dat recht doet aan de belangrijkste aspecten van het vastgoedmanagement, maar dat tegelijkertijd vereenvoudigend werkt. Een generiek model dus, waarmee de vastgoedmanager in staat kantoorruimte te huur in groningen is tot snelle en concrete adviezen te komen. In deze paragraaf presenteren we het totale vastgoedmanagementmodel. Elders gaan we dieper in op de specifieke behoeften van een vastgoedmanagementinformatiesysteem.

De managementcyclus

De managementcyclus is van toepassing op alle managementniveaus – strategisch, tactisch en operationeel – van de organisatie, alsmede op alle aspecten – commercieel, functioneel, technisch, financieel, organisatorisch, milieu, energie, enz. – waar de vastgoedmanager rekening mee moet houden om het vastgoed effectief en efficiënt te managen. In figuur 1 0-2 is dit in beeld gebracht. Voor de duurzame oplossing van een probleem – dit kan ook een probleem buiten het vastgoedmanagement zijn – dient 338 MANAGEMENTCYCLUS 10 men deze fasen continu te doorlopen. Daarbij moet worden bedacht dat de fasen niet op zichzelf staan, maar elkaar continu opvolgen. Het is een cyclisch proces dat zich steeds herhaalt. Immers, kantoor huren amsterdam wanneer in een bepaalde fase nieuwe problemen worden geconstateerd, dan belandt men weer in de eerste fase (act) en wordt het hele proces opnieuw doorlopen. Vastgoedmanagement maakt dus deel uit van een zich continu kantoor huren schiphol herhalend proces. Figuur 10-2 Managementcyclus: managementniveaus en aspecten, De starre karakteristieken van het vastgoed maken vastgoedmanagement tot een complexe aangelegenheid. Vastgoed wordt gekenmerkt bedrijfsruimte huren in leeuwarden door de volgende eigenschappen: hoge investeringsuitgaven; hoge periodieke kosten; illiquiditeit; managementintensief; niet verplaatsbaar (immobiliteit); inflexibel; lange technische levensduur; kortere economische levensduur. Deze eigenschappen maken kantoorruimte te huur in groningen vastgoedmanagement moeilijk. Vastgoedmanagement vraagt vaak om dynamiek en veranderingen, die zich moeilijk in het weerbarstige en starre vastgoed laten realiseren. Voor vastgoedmanagement zijn daarom goede sturingselementen vereist, die worden ondersteund door een efficiënte en effectieve informatievoorziening. 339 10.1 VASTG

De oorzaken van de prijs- en efficientieverschillen

Bijzonderheden die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn genoteerd door de opzichter in zijn zogenaamde dagboek en op de werkbonnen onder ‘opmerkingen’. Met behulp van deze documenten kunnen de oorzaken van de prijs- en efficientieverschillen worden geanalyseerd. Aantekeningen van de opzichter en de resultaten van het uitvoeringspakket vormen dus de basis om het oorspronkelijke inspectierapport aan te vullen en het invoerdocument meerjarenbegroting bij te stellen = actualiseren. Voor het opstellen en actualiseren van de meerjarenbegroting verwijs ik naar hoofdstuk 6. 9.3. 12 Vastgoeddossier Het is belangrijk dat de technisch vastgoedmanager over een vastgoeddossier beschikt, een handboek voor het gebruik van gebouwen, waarin draaiboeken zijn opgenomen met informatie over alle uitvoerende partijen die beschikbaar zijn bij het verhelpen 324 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/OPERATIONEEL NIVEAU 9.4 van klachten. Daarnaast dient het draaiboek ook nuttige informatie te bevatten voor het oplossen kantoor huren amsterdam van calamiteiten, bijvoorbeeld hoe te handelen bij blikseminslag, brand, inbraak, overstroming, de handmatige bediening van elektrisch aangedreven deuren bij uitval kantoor huren schiphol van de spanning, enz. Bij het verhelpen van klachten wordt veelal met vaste partijen gewerkt die bij voorkeur een 24-uurservice kunnen bieden. 9.4 Onderhoud op basis van prestatiecontracten Ten gevolge van de technologische ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn met name de installaties in grote gebouwen in complexiteit toegenomen. Het doen functioneren en bedrijfsruimte huren in leeuwarden onderhouden van technische installaties was, vanwege de complexiteit, niet meer te doen door de eigen dienst van vastgoedbedrijven. Wanneer gaat men over tot uitbesteding? Welke afwegingen moeten er worden gemaakt om tot een juiste keuze te komen? Uitbesteden is in principe het overdragen van een aantal werkzaamheden aan een ander dan de eigen kantoorruimte te huur in groningen organisatie. Wij beperken ons hier tot het uitbesteden van technische werkzaamheden. Het is niet mogelijk een standaardprocedure op te stellen waarmee het mogelijk zou zijn de juiste overweging te maken tussen het uitvoeren van werkzaamheden in eigen beheer dan wel over te gaan tot uitbesteding. De keuze is van te veel factoren afhankelijk. Soms is er geen keuze en moet men het werk uitbesteden aan de oorspronkelijke leverancier, wanneer deze bijzondere deskundigheid bezit. Dit kan nogal eens voorkomen bij ingewikkelde installaties. Dat deze hierdoor in een monopoliepositie verkeert, is voor de opdrachtgever nadelig en het is dan ook erg moeilijk de kosten in verhouding met de kwaliteit te beoordelen. Aangezien deze situatie voor de opdrachtgevers eerder uitzondering dan regel is, gaan wij op deze situatie niet verder in. Steeds meer zien wij dat de beheerder van specifieke gebouwen, zoals bankgebouwen en ziekenhuisinstellingen, de uitvoering van onderhoud gaat uitbesteden. Bleven de uit te besteden werkzaamheden in het begin beperkt tot het verhelpen van storingen en gebreken, in de jaren negentig zagen wij in toenemende mate dat ook preventieve onderhoudsactiviteiten uit effectieve en efficiënte overwegingen werden uitbesteed. Het risico van het uitgevoerde werk met betrekking tot prijs en kwaliteit bleef bij de eigenaar van het gebouw liggen.